| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/117/2012 Rady Gminy Kruszyna

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kruszyna

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z   póżn. zm.), art. 15 ust.2 ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 roku Nr 5, poz. 13 z   póżn. zm.) oraz art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 roku Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.), Rada Gminy Kruszyna uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kruszyna mogą korzystać wyłącznie operatorzy i   przewoźnicy posiadający zezwolenie na prowadzenie przewozów regularnych na określonych liniach, zgodnie z   ustawą z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym /Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13 z   późn. zm./.  

2.   Wykaz przystanków komunikacyjnych, o   których mowa w   ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.  

§   2.   1.   Przystanki komunikacyjne udostępnia się operatorom i   przewoźnikom na pisemny wniosek zawierający:  

1)   proponowany rozkład jazdy z   uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w   wykazie stanowiącym załącznik do uchwały,  

2)   mapę z   zaznaczoną linią komunikacyjną i   przystankami na terenie Gminy Kruszyna,  

3)   kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób.  

2.   Udostepnienie przystanków następuje na okres ważności zezwolenia na regularny przewóz osób,  

3.   Za korzystanie z   przystanków nie pobiera się opłat.  

§   3.   1.   Z przystanków można korzystać wyłącznie w   celu wsiadania i   wysiadania osób.  

2.   Pojazdy obsługujące określone linie komunikacyjne powinny zatrzymywać się na przystankach w   taki sposób, aby wsiadający lub wysiadający pasażer nie musiał korzystać z   jezdni.  

3.   Niedopuszczalny jest postój na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów.  

§   4.   1.   Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych operatorów i   przewoźników należy podawać do publicznej wiadomości na wszystkich przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy powinien zawierać nazwę operatora lub przewoźnika i   może zawierać jego logo.  

2.   Umieszczanie tablic z   rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w   należytym stanie technicznym należy do obowiązków operatora lub przewoźnika.  

3.   Miejsce i   sposób montażu oraz wymiary i   grafika rozkładu jazdy wymagają uzgodnienia z   Gminą Kruszyna.  

4.   Zabrania się umieszczania na przystankach reklam lub innych informacji niż dotyczących rozkładu jazdy.  

§   5.   Gmina Kruszyna może odmówić wydania zgody na korzystanie z   przystanku, jeżeli:  

1.   operator lub przewoźnik ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i   w tym samym czasie co inni uprawnieni, a   warunki techniczne przystanku nie pozwalają na równoczesne zatrzymanie się takiej ilości pojazdów,  

2.   spowodowałoby to zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.  


§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Klekot

 


Załącznik do Uchwały Nr XX/117/2012
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kruszyna  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Sztymelski

Specjalista z zakresu podatków i rachunkowości, księgowy w biurze rachunkowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »