| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/117/2012 Rady Gminy Kruszyna

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kruszyna

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z   póżn. zm.), art. 15 ust.2 ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 roku Nr 5, poz. 13 z   póżn. zm.) oraz art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 roku Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.), Rada Gminy Kruszyna uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kruszyna mogą korzystać wyłącznie operatorzy i   przewoźnicy posiadający zezwolenie na prowadzenie przewozów regularnych na określonych liniach, zgodnie z   ustawą z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym /Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13 z   późn. zm./.  

2.   Wykaz przystanków komunikacyjnych, o   których mowa w   ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.  

§   2.   1.   Przystanki komunikacyjne udostępnia się operatorom i   przewoźnikom na pisemny wniosek zawierający:  

1)   proponowany rozkład jazdy z   uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w   wykazie stanowiącym załącznik do uchwały,  

2)   mapę z   zaznaczoną linią komunikacyjną i   przystankami na terenie Gminy Kruszyna,  

3)   kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób.  

2.   Udostepnienie przystanków następuje na okres ważności zezwolenia na regularny przewóz osób,  

3.   Za korzystanie z   przystanków nie pobiera się opłat.  

§   3.   1.   Z przystanków można korzystać wyłącznie w   celu wsiadania i   wysiadania osób.  

2.   Pojazdy obsługujące określone linie komunikacyjne powinny zatrzymywać się na przystankach w   taki sposób, aby wsiadający lub wysiadający pasażer nie musiał korzystać z   jezdni.  

3.   Niedopuszczalny jest postój na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów.  

§   4.   1.   Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych operatorów i   przewoźników należy podawać do publicznej wiadomości na wszystkich przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy powinien zawierać nazwę operatora lub przewoźnika i   może zawierać jego logo.  

2.   Umieszczanie tablic z   rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w   należytym stanie technicznym należy do obowiązków operatora lub przewoźnika.  

3.   Miejsce i   sposób montażu oraz wymiary i   grafika rozkładu jazdy wymagają uzgodnienia z   Gminą Kruszyna.  

4.   Zabrania się umieszczania na przystankach reklam lub innych informacji niż dotyczących rozkładu jazdy.  

§   5.   Gmina Kruszyna może odmówić wydania zgody na korzystanie z   przystanku, jeżeli:  

1.   operator lub przewoźnik ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i   w tym samym czasie co inni uprawnieni, a   warunki techniczne przystanku nie pozwalają na równoczesne zatrzymanie się takiej ilości pojazdów,  

2.   spowodowałoby to zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.  


§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Klekot

 


Załącznik do Uchwały Nr XX/117/2012
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kruszyna  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »