| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/168/12 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   poźn. zmianami), art. 6k ust.1 pkt 1   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   11 kwietnia 2012r., poz. 391), po konsultacji z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust.3 ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie-   Rada Miejska w   Łazach  

-   u c h w   a l a-  

co następuje:  

§   1.   Ustala się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Łazy.  

§   2.   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w   Łazach  (metoda opisana w   art. 6j ust.1 pkt 1   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku   w   gminach – Dz.U. z   dnia 11 kwietnia 2012r., poz. 391).  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczacy Rady Miejskiej w   Łazazch  


Maciej   Kubiczek


Uzasadnienie

Zmiana ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. 2012 r Nr 69 poz. 391) zmieniła sposób odbioru i   zagospodarowania odpadów komunalnych tzn. zmiana polega na tym, że z   dniem 1   lipca 2013 r. to na gminach będzie spoczywał obowiązek odbioru odpadów od mieszkańców za odpowiednio ustaloną opłatę. Zobligowała tym samym Gminy do podjęcia uchwał w   sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości.  

Zgodnie z   art. 6c ust.1 w/w ustawy, gminy obowiązane są objąć systemem gospodarowania odpadami komunalnymi jedynie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  


              Zgodnie z   treścią art. 6j ust.1 w/w ustawy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może stanowić iloczyn:  

1.   liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub  
2. ilości zużytej wody z   danej nieruchomości, lub  
3. powierzchni lokalu mieszkalnego  
oraz stawki opłaty, która zostanie ustalona odrębną uchwałą.  
Ustawa dopuszcza również przyjęcie jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.  


              Proponowana metoda stanowiąca iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, wydaje się najbardziej racjonalna, ponieważ ilość powstających odpadów zależna jest ściśle od liczby osób je wytwarzających. Należy nadmienić, że taką metodę wybiera zdecydowana większość gmin.  

Przyjęta w   projekcie uchwały metoda naliczenia opłaty w   zależności od ilości zamieszkałych osób, wydaje się być metodą najbardziej sprawiedliwą i   obiektywną.  

Prawidłowość funkcjonowania systemu w   oparciu o   wybór metody musi być oczywiście wspomagany poprzez wyrywkowe kontrole w   oparciu chociażby o   ilość zużywanej wody czy ilość zameldowanych w   danej nieruchomości osób.  


Uchwała w   sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi podstawę do wdrażania nowego systemu i   przede wszystkim do przyjęcia dalszych uchwał, wymaganych do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w   Gminie Łazy.  
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Młodszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »