| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/169/12 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Łazy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   poźn. zmianami), art. 6n ust.1   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   11 kwietnia 2012r., poz. 391), po konsultacji z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust.3 ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie-   Rada Miejska w   Łazach  

-   u c h w   a l a-   co następuje:  

§   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Łazy, stanowiący załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o   właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i   osoby posiadające nieruchomości w   zarządzie lub użytkowaniu, a   także inne podmioty władające nieruchomością.  

2.   Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Łazy zobowiązani są złożyć do Burmistrza Łaz deklarację, o   której mowa w   § 1   w terminach:  

1)   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2013 r. dla pierwszej deklaracji  

2)   14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,  

3)   14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w   szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie posesji lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w   sposób selektywny.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczacy Rady Miejskiej w   Łazach  


Maciej   Kubiczek

 


Załącznik do Uchwały Nr XX/169/12
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 26 października 2012 r.

DEKLARACJA O   WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY ŁAZY  

Podstawa prawna:  

Ustawa z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. Poz. 391 z   późn. zm).  

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 17 czerwca 1996r. o   postępowaniu egzekucyjnym w   administracji (Dz.U. z   2005r. Nr 229, poz. 1954 z   późn. zm.)  

Deklaracje należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi drukowanymi literami.  

 

1. Składana deklaracja stanowi   ( zakreślić właściwy kwadrat )  
 


  pierwsza deklaracja                               zmiana danych zawartych w   pierwszej deklaracji  
Data zaistnienia zmian ………………………….  

 

2. Składający deklarację   (zakreślić właściwy kwadrat)  

  właściciel  
 współwłaściciel,  
 użytkownik wieczysty  
 jednostka organizacyjna i   osoba posiadająca nieruchomość w   zarządzie lub użytkowaniu  
 inny podmiot władający nieruchomością  

 

3. Dane składającego deklarację  

Imię i   Nazwisko / Nazwa  

…...........................................................................................................................................  
Adres lub siedziba  
…...........................................................................................................................................  
Adres do korespondencji …..................................................................................................  
Telefon kontaktowy.......................................... e-mail.........................................................  

PESEL: …............................................................................................................( dot. osób fizycznych)  

NIP: ….....................................( dot. osób prawnych i   jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej )  

Osoba upoważniona do reprezentowania składającego deklarację**  
 

 

4. Adres nieruchomości z   której będą odbierane odpady  


…........................................................................................................................................................  
Nr geod. działki …..................................  

 

5. Oświadczenie właściciela nieruchomości zamieszkanej  


Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje ….............................osób  
(należy podać liczbę mieszkańców)  


Wysokość   opłaty miesięcznej   za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:  

…....................x.....................= …..................    
(iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych)  

(słownie złotych:..................................................................................................................................)  

Oświadczam, że dla nieruchomości wskazanej w   pkt 4   średnie zużycie wody wynosi.......m 3 /m-c
 

 

6. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w   pkt 4   niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i   odbierane w   sposób selektywny  
 

   TAK                              NIE  
 

 

7. Czy nieruchomość wskazana w   pkt 4   niniejszej deklaracji wyposażona jest w  
kompostownik?


 TAK pojemność: …............m 3  NIE
 

8. Oświadczenie i   podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego
deklarację

 Składając niniejsza deklarację oświadczam, ze znane mi są przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o   odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z   rzeczywistością i   potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w   niniejszej deklaracji.

….......................................... …................................................
(miejsce i   data) ( czytelny podpis)

 

 

9. Adnotacje urzędowe  

 

Pouczenie:  

1.   Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację do Urzędu Miejskiego w   Łazach o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2013 r.  

2.   Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w   Urzędzie Miejskim w   Łazach w   terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  

3.   W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w   terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w   którym nastąpiła zmiana.  

4.   W przypadku niewpłacenia w   określonych terminach opłaty za gospodarowanie odpadami lub wpłacenia jej w   niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z   art.3a ustawy z   dnia 17 czerwca 1966r o   postepowaniu egzekucyjnym w   administracji (Dz.U. z   2005r., Nr 229, poz.1945 z   późn. zm.)  

Objaśnienia:  

właściciel nieruchomości   – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i   osoby posiadające nieruchomości w   zarządzie lub użytkowaniu, a   także inne podmioty władające nieruchomością.  

* nieruchomość zamieszkana   - nieruchomość przeznaczona do trwałego bądź czasowego zamieszkania.  

**do pierwszej deklaracji należy dołączyć uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do reprezentowania.  


Uzasadnienie

Zgodnie z   art.6n znowelizowanej ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach Rada gminy w   drodze uchwały zobowiązana jest do uchwalenia wzoru deklaracji, która ma na celu konieczności zapewnienia prawidłowego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Gwarantem prawidłowości naliczania opłaty jest deklaracja o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która ma być składana przez właściciela nieruchomości. Deklaracja obejmuje objaśnienie dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, iż stanowi ona podstawę do wystawiania tytułu wykonawczego. Niniejsza uchwała zawiera również informację o   terminach i   miejscu składania deklaracji.  

Podjęcie niniejszej uchwały ma ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, gdyż złożona przez właściciela nieruchomości deklaracja w   przypadku nie wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Zemła

Dyrektor ds. rozwoju Equity Investments S.A. Ekspert w dziedzinie usług profesjonalnych i outsourcingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »