| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/193/2012 Rady Gminy Lelów

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkalych na terenie Gminy Lelów

Na podstawie  art. 18 ust. 2   pkt. 14a, art.40 ust.1, art. 41 ust.1   , art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz art.90f  ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty ( Dz. U.   z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)   Rada Gminy Lelów  

uchwala :  

§   1.   Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lelów, w   brzmieniu określonym w   załączniku do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XXV/174/2005 Rady Gminy Lelów z   dnia 30 marca 2005 r. w   sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lelów, Uchwała Nr XXVI/176/2005 Rady Gminy Lelów z   dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/174/2005 Rady Gminy Lelów z   dnia 30 marca 2005 r. w   sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lelów, Uchwała Nr XXVIII/193/05 Rady Gminy Lelów z   dnia 9   sierpnia 2005 r. w   sprawie zmiany uchwały Nr XXV/174/2005 Rady Gminy Lelów z   dnia 30 marca   2005 r. w   sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lelów, oraz Uchwała Nr VI/30/2007 Rady Gminy Lelów z   dnia 8   marca 2007 r. w   sprawie zmiany uchwały Nr XXV/174/2005 Rady Gminy Lelów z   dnia 30 marca 2005 r. w   sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lelów  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVIII/193/2012    
Rady Gminy Lelów    
z dnia 27 września  2012 r.  
 

R E G U   L A   M I   N  

udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lelów  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Ilekroć mowa w   Regulaminie o:  

1)   ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze  zm.);  

2)   szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną lub placówkę, o   której mowa w   art. 90b ust. 3   i ust. 4   ustawy;  

3)   uczniu – należy przez to rozumieć ucznia, słuchacza, wychowanka, o   których mowa w   art. 90b ust. 3   i ust. 4   ustawy o   systemie oświaty;  

4)   gminie – należy przez to rozumieć Gminę Lelów;  

5)   wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Lelów;  

6)   ośrodku – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Lelowie,  

7)   rodzinie – zgodnie z   definicja zawartą w   art. 6   pkt 14 ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w   faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i   gospodarujące.  

§   2.   Uprawnionymi do otrzymania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym są uczniowie, o   których mowa w   art. 90b ust. 3   i ust. 4   ustawy o   systemie oświaty, którzy zamieszkują na terenie Gminy Lelów.  

§   3.   Pomoc materialna o   charakterze socjalnym może być udzielona jako:  

1)   stypendium szkolne;  

2)   zasiłek szkolny.  

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy, tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego  

§   4.   1.   Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Gminy Lelów spełniający kryteria, o   których mowa w   art. 90 d ust. 1   ustawy.  

2.   Przyznanie świadczenia oraz określenie jego wysokości odbywa się w   ramach wysokości dotacji otrzymanej z   budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej o   charakterze socjalnym oraz wysokości środków własnych przeznaczonych na ten cel w   budżecie Gminy Lelów tj. wkładu własnego.  

§   5.   1.   Wysokość dochodu na osobę w   rodzinie ucznia, uprawniającą do ubiegania się o   stypendium szkolne określa art. 90d ust. 7   ustawy.  

2.   Wysokość stypendium szkolnego uzależnia się od wysokości dochodu na osobę w   rodzinie i   ustala się trzy grupy dochodowe:  

1)   grupa I   – dochody miesięczne członka rodziny wynoszą do 30% kryterium dochodowego, o   którym mowa w   ustawie o   pomocy społecznej,  

2)   grupa II – dochody miesięczne na członka rodziny mieszczą się w   granicach od 30% do 60% kryterium dochodowego, o   którym mowa w   ustawie o   pomocy społecznej,  

3)   grupa III – dochody miesięczne na członka rodziny mieszczą się w   granicach od 60% do 100% kryterium dochodowego, o   którym mowa w   ustawie o   pomocy społecznej,  

3.   Stypendium ustala się zgodnie z   zasadą określoną w   art. 90d ust. 9   ustawy o   systemie oświaty, który stanowi, że stypendium szkolne nie może być niższe niż 80% kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust.2 pkt 2   ustawy z   dnia 28 listopada 2003r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z   2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) i   nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 28 listopada 2003r. o   świadczeniach rodzinnych.  

4.   Wysokość stypendium szkolnego na dany rok szkolny różnicuje się w   zależności od dochodu na członka rodziny ucznia w   następujący sposób:  

1)   I grupa do 90 % pełnej wysokości stypendium,  

2)   II grupa do 70 % pełnej wysokości stypendium,  

3)   III grupa do 50 % pełnej wysokości stypendium.  

5.   W przypadku wystąpienia w   rodzinach uczniów innych okoliczności, o   których mowa w   art. 90 d ust. 1   ustawy , przyznanie stypendium wzrasta o   10 % maksymalnie do kwoty pełnego stypendium.  

§   6.   1.   Stypendium szkolne może być udzielone w   formie:  

1)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału (refundacji) w   zajęciach edukacyjnych w   ramach kół zainteresowań w   tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w   szkole w   ramach planu nauczania, a   także udziału w   zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą np. udziału w   kursach językowych, komputerowych, sekcjach sportowych, udział w   „zielonej szkole”;  

2)   pomocy rzeczowej o   charakterze edukacyjnym (np. zakup podręczników, zeszytów, słowników, stroju sportowego, kalkulatora, encyklopedii, atlasów itp. pomocy naukowo – dydaktycznych oraz przedmiotów ściśle związanych z   procesem edukacyjnym;  

3)   pomocy materialnej w   formie:  

a)   całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów dojazdu do miejsc pobierania nauki poza miejscem zamieszkania (szkoły ponadgimnazjalne i   słuchaczy kolegium),  

b)   całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów zakwaterowania poza miejscem zamieszkania,  

c)   refundację kosztów posiłków,  

4)   pomocy pieniężnej, w   przypadku, gdy udzielenie stypendium w   formach, o   których  

mowa w   punkcie 1,2 i   3 nie jest możliwe lub nie jest celowe, jednak z   zachowaniem  

zasad określonych w   art. 90 d ust. 5   ustawy.  

2.   Stypendium szkolne może być udzielone w   jednej lub kilku formach jednocześnie z   zastrzeżeniem, że łączna wysokość udzielonej pomocy nie może przekroczyć stawek określonych w   § 5.  

3.   W przypadku przyznania stypendium w   formie refundacji kosztów, o   których mowa w   ust. 1   pkt 1,2 i   3 Regulaminu, wypłata stypendium w   formie pieniężnej dokonywana jest na podstawie złożonych faktur, rachunków lub innych dowodów księgowych potwierdzających poniesienie wydatku w   okresie, na który stypendium zostało przyznane (faktury i   inne dowody księgowe z   lipca i   sierpnia będą uwzględniane do rozliczenia stypendium przyznanego od września kolejnego roku szkolnego).  

§   7.   1.   Pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w   formie całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów dojazdu udzielona jest w   formie pieniężnej na podstawie imiennych biletów miesięcznych.  

2.   Uczniowie dojeżdżający do internatu mogą otrzymać pomoc materialną na bilet jednorazowego przejazdu relacji: miejsce zamieszkania – miejsce pobierania nauki. Liczba biletów jednorazowych, których koszty zostaną pokryte w   ramach pomocy materialnej, nie może być wyższa niż 2   bilety tygodniowo.  

3.   Pomoc materialna uczniów szkół ponadgimnazjalnych w   formie całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów pobytu w   internacie lub w   innym miejscu w   miejscowości pobierania nauki, jak np. bursy, stancje itp. Udzielona będzie na podstawie zaświadczeń lub oświadczeń o   wysokości opłat wystawionych przez podmioty zarządzające internatami lub innymi wymienionymi lokalami.  

4.   Pomoc dla uczniów w   formie całkowitego lub częściowego pokrycia zakupu podręczników udzielona będzie wyłącznie na podstawie faktur, rachunków i   innych dowodów księgowych wskazujących imiennie nabywcę, którym będzie uczeń, słuchacz lub jego opiekun.  

§   8.   1.   Wniosek o   stypendium szkolne składany jest do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Lelowie.  

2.   Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek wnioskodawcy, o   którym mowa w   art. 90n ust. 2   ustawy lub z   urzędu.  

3.   Wniosek o   przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a   w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i   kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października danego roku szkolnego z   zastrzeżeniem art. 90 n  ust. 6   i7 ustawy.  

4.   Dochód ustala się na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę zaświadczeń o   uzyskiwanych dochodach przez wszystkich członków rodziny lub na podstawie wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Lelowie zaświadczenia o   dochodach przypadających na jednego członka rodziny oraz o   miesięcznej wielkości uzyskiwanej pomocy społecznej, gdy rodzina korzysta z   takiej pomocy w   Ośrodku.  

5.   Wysokość dochodu ustala się zgodnie z   art. 8   ust. 3-13 ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się pomocy materialnej, przyznanej niniejszym Regulaminem i   pomocy materialnej o   charakterze motywacyjnym, wymienionej w   art. 90 c ust. 3   ustawy.  

Rozdział 3.

Tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego  

§   9.   Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń, który znalazł się w   trudnej sytuacji materialnej z   powodu zdarzenia losowego.  

§   10.   1.   Maksymalna wysokość zasiłku oraz częstotliwość jego przyznawania określa art. 90e ust. 2   ustawy.  

2.   Ustala się, że minimalna wysokość zasiłku szkolnego nie może być niższa niż kwota, o   której mowa w   art.6 ust. 2   pkt. 2   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych.  

§   11.   Zasiłek szkolny przyznawany jest w   formie pieniężnej lub w   formie pomocy rzeczowej o   charakterze edukacyjnym.  

§   12.   1.   Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek wnioskodawcy, o   którym mowa w   art. 90n ust.2   ustawy lub z   urzędu.  

2.   Wniosek o   zasiłek szkolny składany jest do Ośrodka.  

3.   Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.  

4.   Termin składania wniosku o   zasiłek szkolny określa art. 90e ust. 4   ustawy.  

5.   Postępowanie o   przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku szkolnego w   imieniu Wójta Gminy Lelów prowadzi kierownik Ośrodka.  

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe  

§   13.   1.   Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium, jeżeli przerwał naukę w   szkole, został skreślony z   listy uczniów lub ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.  

2.   O wystąpieniu zdarzeń, o   których mowa w   ust.1, rodzic/opiekun, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły niezwłocznie informuje kierownika Ośrodka.  

§   14.   1.   Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu nienależnie pobranego stypendium szkolnego ustala się w   drodze decyzji administracyjnej.  

2.   Należności z   tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w   trybie przepisów o   postępowaniu egzekucyjnym w   administracji.  

§   15.   W sprawach nieuregulowanych w   niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy w   szczególności: art.90b, art.90c ust.1,2 i   4, art.90e, art.90n, art.90o, przepisy o   pomocy społecznej i   Kodeksu Postępowania Administracyjnego.  

§   16.   Regulamin wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą od 1   września 2012r.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »