| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OZ.I.031.9.2012 Zarządu Powiatu Głubczyckiego; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 22 października 2012r.

w sprawie przyjęcia zadania Powiatu Kłobuckiego z zakresu edukacji publicznej

1.   Starosta Kłobucki- Roman Minkina  

2.   Wicestarosta Kłobucki - Henryk Kiepura  

zwanym dalej "   Powierzającym   ",  

a  

Powiatem   Głubczyckim   reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w   Głubczycach, w   imieniu którego działają:  

1.   Starosta Głubczycki - Józef Kozina  

2.   Wicestarosta Głubczycki - Piotr Soczyński  

zwanym dalej "   Przyjmującym   ".  

Działając na podstawie uchwały nr XXIII/109/2004 Rady Powiatu w   Głubczycach z   dnia 24 kwietnia 2004 r. w   sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz uchwały nr 25/III/2002 Rady Powiatu w   Kłobucku z   dnia 26 listopada 2002 r. w   sprawie zlecania zadań w   zakresie edukacji publicznej innym powiatom i   gminom, w   związku z   realizacją zadań określonych w   art. 5   a ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) strony porozumienia ustalają, co następuje:  

§   1.  

1.   Powierzający powierza Przyjmującemu prowadzenie zadania publicznego kształcenie uczniów klas wielozawodowych uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w   zasadniczych szkołach zawodowych Powierzającego w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.  

2.   Kształcenie będzie odbywało się w   Ośrodku Dokształcania Zawodowego w   Głubczycach, przy Alei Śląskiej 1, zwanym dalej ODZ.  

3.   Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na kurs niezbędne warunki nauki, zakwaterowania i   wyżywienia.  

4.   Zakwaterownie i   wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.  

5.   Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe działające w   imieniu Powierzającego, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do ODZ imienny wykaz uczniów objętych w   roku szkolnym 2012/2013 kształceniem zawodowym w   ODZ.  

§   2.  

1.   Powierzający przekaże Przyjmującemu dotację celową w   wysokości ustalonej jako iloczyn liczby przeszkolonych uczniów w   roku szkolnym 2012/2013 i   kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym.  

2.   Koszt kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym dla klas I-III od dnia 1   października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wynosi 380,00 zł.  

3.   Koszt kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym dla klas I-III od dnia 1   stycznia 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. wynosi 380,00 zł.  

4.   Należność za każdy kurs Powierzający przekaże przelewem w   ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez ODZ działający w   imieniu Przyjmującego. Powierzający upoważnia macierzyste szkoły zawodowe do zapłaty faktury wystawionej przez ODZ działający w   imieniu Przyjmującego.  

5.   Faktura zostanie wystawiona na podstawie imiennej listy uczniów, którzy ukończyli kurs wraz z   podaniem stopnia kursu i   zawodu, podpisanej przez dyrektora ODZ, w   którym odbywał się kurs oraz dyrektora macierzystej szkoły ucznia.  

§   3.  

1.   Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od 1   października 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.  

2.   Strony przewidują mozliwość przedłużenia czasu obowiązywania porozumienia na następne lata szkolne, przy czym podpisanie stosownego aneksu do porozumienia powinno nastąpić najpóźniej do 31 sierpnia roku poprzedzającego nowy rok szkolny.  

3.   Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z   zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.  

§   4.  

Traci moc porozumienie nr 7/2010 zawarte w   dniu 20 października 2010 r. w   sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.  

§   5.  

Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.  

§   6.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy o   finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

§   7.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   wojewódzkim Dzienniku Urzędowym właściwym pod względem miejscowym dla każdej ze stron.  

§   8.  

Porozumienie sporządza się w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

                            POWIERZAJĄCY                                                                         PRZYJMUJĄCY  

 

 

Starosta Kłobucki  


Roman   Minkina


Wicestarosta Kłobucki  


Henryk   Kiepura

Starosta Głubczycki  


Józef   Kozina


Wicestarosta Głubczycki  


Piotr   Soczyński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »