| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Kietrz; Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie określenia zasad uczęszczania uczniów Gminy Kietrz na zajęcia z religii do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego mieszczącego się w Raciborzu przy ul. Cecylii 7zawarte w   Raciborzu w   dniu 7   listopada 2012 r. pomiędzy:  


Miastem Racibórz,   reprezentowanym przez Mirosława Lenka – Prezydenta Miasta Racibórz, zwanym w   treści porozumienia „Miastem Racibórz”, a  


Gminą Kietrz,   reprezentowaną przez Józefa Matelę – Burmistrza Kietrza, zwaną w   treści porozumienia „Gminą Kietrz”.  

§   1.   Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad uczęszczania uczniów Gminy Kietrz na zajęcia z   religii do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego, mieszczącego się w   Raciborzu przy ul. Cecylii 7. Wykaz uczniów stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.  

§   2.   1.   Zajęcia, o   których mowa w   § 1   prowadzone są w   wymiarze 2   godzin tygodniowo.  

2.   Tygodniowy rozkład tych zajęć ustala dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1   z Oddziałami Integracyjnymi w   Raciborzu.  

3.   Miasto Racibórz zapewnia, że zajęcia, o   których mowa w   § 1   prowadzone są przez nauczyciela z   kwalifikacjami w   tym zakresie.  

§   3.   Gmina Kietrz zwróci Miastu Racibórz wydatki poniesione na prowadzenie zajęć z   uczniami w   Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w   Raciborzu przy ul. Cecylii 7, w   wysokości ustalonej zgodnie z   § 4   ust.1 na rachunek bankowy ING BSK S.A. O/Racibórz 45 1050 1070 1000 0004 0003 3510.  

§   4.   1.   Koszt zajęć, o   których mowa w   § 1   w roku szkolnym 2012/2013 ustala się w   wysokości 600 zł od jednego ucznia (50 zł miesięcznie).  

2.   Zwrot kosztów zajęć będzie dokonywany Miastu Racibórz przez Gminę Kietrz w   terminie do 31 sierpnia 2013 r.  

§   5.   Porozumienie zostaje zawarte na czas od 1   września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.  

§   6.   Strony mogą wypowiedzieć porozumienie w   każdym czasie z   zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku szkolnego.  

§   7.   W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  

§   8.   Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   9.   Strony porozumienia ustaliły, iż Miasto Racibórz ogłosi treść porozumienia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


§   10.   Porozumienie sporządzono w   3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1   z Oddziałami Integracyjnymi w   Raciborzu.  

 

Miasto Racibórz  


 


Prezydent Miasta  


Mirosław   Lenk

Gmina Kietrz  


 


Burmistrz  


mgr inż.   Józef   Matela

 


Załącznik do Porozumienia
Prezydenta Miasta Racibórz

Wykaz uczniów z   Gminy Kietrz uczęszczających na naukę religii do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w   Raciborzu przy ul. Cecylii 7   w roku szkolnym 2012/2013  

1. Kacper S. - uczeń Gimnazjum w   Kietrzu  

2. Natalia S. - uczennica Szkoły Podstawowej w   Kietrzu  

3. Michał B. - uczeń Szkoły Podstawowej w   Kietrzu  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »