| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/93/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 9 stycznia 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy - Wieprz na 2012 r. (Dot. : Uchwały na XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej nr XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych, zgodnie z tabelą nr 1 niniejszej uchwały,

2) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z tabelą nr 2 niniejszej uchwały,

3) Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z tabelą nr 3 niniejszej uchwały,

4) Wprowadza się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu Gminy zgodnie z tabelą nr 4 niniejszej uchwały

§ 2.

W wyniku odjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 32.659.531,63 zł z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 30.699.354,98 zł.

2) Dochody majątkowe w kwocie 1.960.176,65 zł.

§ 3.

W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:

I. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 33.305.420,63 zł.

Z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 29.988.697,44 zł., w tym

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22.115.620,04 zł.

W tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.743.061,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.372.559,04 zł,

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.063.413,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.901.926,00 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie – 888.527,40 zł

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 559.211,00 zł.

6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 460.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.316.723,19 zł.

W tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.316.723,19 zł.

w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1.144.540,32 zł

§ 4.

Wprowadza się zmiany w § 4 Uchwały budżetowej nr XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., który otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się deficyt budżetu w wysokości 645.889,00 zł., sfinansowany przychodami z :

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 345.889,00 zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 300.000,00 zł

2) Ustala się przychody budżetu 3.580.000,00 zł. z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów 3.000.000,00 zł.

b) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 580.000,00

3) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.934.111,00 zł. z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.519.354,00 zł.,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 414.757,00 w tym na:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 414.757,00 zł

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/93/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 9 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/93/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 9 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/93/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 9 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/93/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 9 stycznia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela 4

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »