| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/96/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na 2012 r. (Dot. : Uchwały Nr XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co nastepuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej nr XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych, zgodnie z tabelą nr 1 niniejszej uchwały,

2) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z tabelą nr 2 niniejszej uchwały,

3) Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z tabelą nr 3 niniejszej uchwały,

4) Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł nie podlegających zwrotowi zgodnie z tabelą nr 4 niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 32.763.655,58 zł.

z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 30.803.478,93 zł.

2) Dochody majątkowe w kwocie 1.960.176,65 zł.

§ 3.

W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:

I. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 33.409.544,58 zł.

Z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 30.078.211,39 zł.

w tym

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22.101.290,04 zł.

W tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.742.862,00 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.358.428,04 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.063.413,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.909.426,00 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie – 984.871,35 zł.

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 559.211,00 zł.

6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 460.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 3.331.333,19 zł.

W tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.331.333,19 zł.

w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1.144.540,32 zł.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w § 4 Uchwały budżetowej nr XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., który otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się deficyt budżetu w wysokości 645.889,00 zł., sfinansowany przychodami z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 65.889,00 zł.,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 580.000,00 zł.

2) Ustala się przychody budżetu 3.580.000,00 zł. z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów 3.000.000,00 zł.,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 580.000,00.

3) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.934.111,00 zł. z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.519.354,00 zł.,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 414.757,00 w tym na:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 414.757,00 zł.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w § 5 Uchwały budżetowej nr XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., który otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.500.000,00 zł na:

1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu 65.889,00 zł.

3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.934.111,00 zł.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w § 14 Uchwały budżetowej nr XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., który otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

1) o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały z tego:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 65.889,00 zł.,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.934.111,00 zł.,

c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka

Załącznik Nr Tabela  1 do Uchwały Nr XVII/96/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr Tabela  2 do Uchwały Nr XVII/96/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr Tabela  3 do Uchwały Nr XVII/96/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr Tabela  4 do Uchwały Nr XVII/96/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »