| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/96/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na 2012 r. (Dot. : Uchwały Nr XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co nastepuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej nr XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych, zgodnie z tabelą nr 1 niniejszej uchwały,

2) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z tabelą nr 2 niniejszej uchwały,

3) Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z tabelą nr 3 niniejszej uchwały,

4) Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł nie podlegających zwrotowi zgodnie z tabelą nr 4 niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 32.763.655,58 zł.

z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 30.803.478,93 zł.

2) Dochody majątkowe w kwocie 1.960.176,65 zł.

§ 3.

W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:

I. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 33.409.544,58 zł.

Z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 30.078.211,39 zł.

w tym

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22.101.290,04 zł.

W tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.742.862,00 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.358.428,04 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.063.413,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.909.426,00 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie – 984.871,35 zł.

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 559.211,00 zł.

6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 460.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 3.331.333,19 zł.

W tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.331.333,19 zł.

w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1.144.540,32 zł.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w § 4 Uchwały budżetowej nr XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., który otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się deficyt budżetu w wysokości 645.889,00 zł., sfinansowany przychodami z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 65.889,00 zł.,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 580.000,00 zł.

2) Ustala się przychody budżetu 3.580.000,00 zł. z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów 3.000.000,00 zł.,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 580.000,00.

3) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.934.111,00 zł. z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.519.354,00 zł.,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 414.757,00 w tym na:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 414.757,00 zł.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w § 5 Uchwały budżetowej nr XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., który otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.500.000,00 zł na:

1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu 65.889,00 zł.

3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.934.111,00 zł.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w § 14 Uchwały budżetowej nr XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., który otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

1) o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały z tego:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 65.889,00 zł.,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.934.111,00 zł.,

c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka

Załącznik Nr Tabela  1 do Uchwały Nr XVII/96/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr Tabela  2 do Uchwały Nr XVII/96/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr Tabela  3 do Uchwały Nr XVII/96/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr Tabela  4 do Uchwały Nr XVII/96/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »