| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/108/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 maja 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na 2012 r. (Dot. : Uchwały na XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co nastepuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej nr XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych, zgodnie z tabelą nr 1 niniejszej uchwały.

2) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z tabelą nr 2 niniejszej uchwały.

3) Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z tabelą nr 3 niniejszej uchwały.

4) Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z tabelą nr 4.

5) Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy zgodnie z tabela nr 5.

6) Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z tabelą nr 6.

§ 2.

W wyniku odjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 32.854.406,77 zł.

z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 30.959.911,04 zł.

2) Dochody majątkowe w kwocie 1.894.495,73 zł.

§ 3.

W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:

I. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 34.137.476,69 zł.

Z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 30.201.143,50 zł.

w tym

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22.198.173,15 zł.

W tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.597.185,00 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.600.988,15 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.070.942,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.958.946,00 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie – 984.871,35 zł.

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 506.211,00 zł.

6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 482.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.936.333,19 zł.

W tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.936.333,19 zł.

w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1.144.540,32 zł.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w § 4 Uchwały budżetowej nr XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., który otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.283.069,92 zł., sfinansowany przychodami z:

a) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.283.069,92 zł.

2) Ustala się przychody budżetu 4.150.000,00 zł. z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów 1.800.000,00 zł.

b) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.350.000,00

3) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.866.930,08 zł. z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.519.354,00 zł.,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 347.576,08

w tym na:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 347.576,08 zł.

Przychody i rozchody określa tabela nr 5 niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w § 5 Uchwały budżetowej nr XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., który otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.300.000,00 zł na:

1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.800.000,00 zł.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w § 14 Uchwały budżetowej nr XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., który otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

1) o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały z tego:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.800.000,00 zł.

b) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/108/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 28 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/108/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 28 maja 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/108/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 28 maja 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/108/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 28 maja 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/108/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 28 maja 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/108/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 28 maja 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela 6

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Bielak-Jomaa

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta; do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ oraz Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Była wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu „Różni, ale równi” dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy. Jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy, oraz ochrony danych osobowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę ochrony dóbr osobistych pracowników i ochronę danych osobowych w zatrudnieniu. Jako pierwsza rozpoczęła badania nad ochroną danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »