| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/127/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 13 lipca 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na 2012 r. (Dot. : Uchwały na XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Radziechowy –Wieprz Uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej nr XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z tabelą nr 1 niniejszej uchwały,

2) Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z tabelą nr 2 niniejszej uchwały,

§ 2.

W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 33.206.869,26 zł z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 31.192.373,53 zł

2) Dochody majątkowe w kwocie 2.014.495,73 zł

§ 3.

W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:

1. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 34.489.939,18 zł. Z tego:

1.1. Wydatki bieżące w kwocie 30.441.605,99 zł. , w tym

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22.403.372,15 zł W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.606.128,00 zł,

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.797.244,15 zł,

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.068.942,00 zł

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.952.646,00 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie – 1.117.434,84 zł

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 417.211,00 zł

6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 482.000,00 zł.

2.2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.048.333,19 zł.

W tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.048.333,19 zł. w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1.144.540,32 zł

§ 4.

Wprowadza się zmiany w § 4 Uchwały budżetowej nr XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.283.069,92 zł , sfinansowany przychodami z :

a) Wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 283.069,92 zł

b) Z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,00

2. Ustala się przychody budżetu 4.150.000,00 zł. z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów 1.800.000,00 zł.

b) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.350.000,00

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.866.930,08 zł. z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.519.354,00 zł.,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 347.576,08 w tym na:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 347.576,08 zł

§ 5.

Wprowadza się zmiany w § 5 Uchwały budżetowej nr XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., który otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.300.000,00 zł na:

1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł

2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 800.000,00 zł

3) Finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.000.000,00

§ 6.

Wprowadza się zmiany w § 14 Uchwały budżetowej nr XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., który otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

1) o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały z tego:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1.500.000,00 zł.

b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 800.000,00 zł.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Motyka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/127/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 13 lipca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/127/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 13 lipca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »