| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Chorzów; Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Chorzów na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego , punktu i zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Chorzowa, a niebędącego mieszkańcem Chorzowa

§   1.   1.   Zgodnie z   art.90 ust.2 b i   2 c ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty  
( t.j. Dz. U. z   2004 r. nr  256, poz 2572 . z   późn. zm.), art.46 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr.80, poz.526 z   2010 r.   z późn.zm.) Miasto Katowice zobowiązuje się do przekazywania Miastu Chorzów dotacji  
w wysokości równej kosztom dotacji udzielonej przez Miasto Chorzów na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a   uczęszczającego do niepublicznego punktu i   zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego , na terenie Chorzowa.  

2.   Miasto Katowice w   okresie obowiązywania niniejszego porozumienia zobowiązuje się do zapewnienia w   swoim budżecie środków na realizację postanowień porozumienia w   ramach działu 801, rozdziału 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego w   §2310. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.  

§   2.   1.   Wysokość dotacji udzielanej przez Miasto Chorzów w   2012 r. na każdego ucznia  
w Punkcie Przedszkolnym   „Żyrafa i   Przyjaciele”   wynosi   273,29 zł   .(słownie: dwieście  siedemdziesiąt trzy  zł 29/100) i   jest równa   40 %   ustalonych w   budżecie miasta Chorzów wydatków bieżących ponoszonych na ucznia w   przedszkolu.  

2.   Kwotę dotacji należnej Miastu Chorzów ustala się co miesiąc jako iloczyn liczby uczniów w   danym miesiącu rozliczeniowym i   miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia, której wysokość określono w   ust.1.  

3.   Wysokość miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia uwzględniających zmiany stawek  
w roku 2012 r. i   w kolejnych latach zostanie określona w   aneksach do niniejszego porozumienia.  

4.   Podstawą do ustalenia dotacji, o   której mowa w   ust.2 należnej dla Miasta Chorzów będzie miesięczna specyfikacja sporządzana wg załączonego wzoru.  

§   3.   1.   Miasto Katowice   zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji, o   której mowa  
w §2 ust. 2   w ciągu 14 dni od daty otrzymania specyfikacji na rachunek: Urząd Miasta Chorzów Miasto na Prawach Powiatu ul.Rynek 1, 41-500 Chorzów   ING BANK ŚLĄSKI S.A Nr 18 1050 1214 1000 0023 4669 2557  

2.   W przypadku braku zapłaty w   terminie określonym w   ust.1zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w   wysokości określonej dla odsetek umownych.  

§   4.   1.   W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych, (Dz. U. Nr 157, poz 1240 z   późn. zm) przepisy ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256 poz. 2572 z   późn. zm.) oraz   przepisy Kodeksu Cywilnego  
2. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.  

3.   Porozumienie może być zmienione lub rozwiązane na zasadzie porozumienia stron.  

4.   Zmiany w   Porozumieniu wymagają zachowania formy pisemnej–pod rygorem nieważności.  

§   5.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  na wniosek miasta zlecającego zadanie.                

§   6.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012r.  

§   7.   W przypadkach spornych strony poddają spór właściwemu dla Miasta Chorzów sądowi powszechnemu.  

§   8.   Porozumienie sporządzono w   czterech   jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

 

 

MIASTO CHORZÓW  


 


Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów  


mgr   Wiesław   Ciężkowski


Naczelnik Wydziału Edukacji  


mgr   Sylwia   Lukoszek

MIASTO KATOWICE  


 


Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice  


Krystyna   Siejna


Naczelnik Wydziału Edukacji  


mgr   Mieczysław   Żyrek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »