| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Chorzów; Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 13 listopada 2012r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w roku szkolnym 2012/2013

§ 1. Uwzględniając wniosek Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w sprawie przyznania godzin na realizację nauki religii w roku szkolnym 2012/2013 dla 43 uczniów zamieszkałych na terenie miast: Świętochłowic, Katowic, Bytomia, Chorzowa, Tychy -wyraża się zgodę na pokrycie kosztów  zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego, w Chorzowie w wymiarze 18/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 41. Lekcje religii realizowane są w punkcie katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy ul. Dąbrowskiego 22.

§ 2. 1. Koszty zatrudnienia nauczyciela , o którym mowa w §1, a które ponosi Miasto Chorzów obejmują:

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Miasto Katowice ponosi koszty  zatrudnienia określone w ust.1 proporcjonalne dla 3 uczniów
z terenu Katowic tj. 0,07 części z 18/18 etatu.

§ 3. 1. Miesięczne planowane  koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa §2 wynoszą 281,19 zł w 2012r. oraz 281,19 zł w 2013 r. Kalkulacja planowanych kosztów ponoszonych  przez Miasto Chorzów z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego   stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

2. Miasto Katowice zobowiązuje się przekazać Miastu Chorzów dotację celową na realizację zadania określonego w §1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów  tj. 1124,76 za okres od 1 września 2012 r.do 31 grudnia 2012 r. oraz 2249,52 zł. od 1 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

3. Miasto Katowice zobowiązuje się przekazywać Miastu Chorzów dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 w przeliczeniu na część 18/18 etatu tj. 281,19 z ł miesięcznie roku 2012, oraz 281,19 zł miesięcznie w 2013 roku.

4. Miasto Katowice zobowiązuje się przekazać miesięcznie kwotę dotacji o której mowa w ust.2 na rachunek Miasta Chorzowa tj. ING BANK ŚLĄSKI  S.A Oddział w Chorzowie Nr 18 1050 1214 1000 0023 4669 2557 do  dnia 15 każdego miesiąca z tym, że dotacje za okres od 1 września 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Miasto Katowice zobowiązuje się przekazać Miastu Chorzów nie później niż do 31 grudnia 2012 r.

5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust.4 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Kwoty wymienione w §3 w ust. 1 i ust.2  są planowanymi kosztami  zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w międzyszkolnym  punkcie  katechetycznym w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 22

2. Termin końcowego rozliczenia zadania, o którym mowa w § 1 strony ustalają na dzień nie później niż do 30 listopada 2013 roku.

3. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust 2 będzie: a wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2012/2013 otrzymało Miasto Chorzów od Miasta Katowice, to Miasto Katowice zobowiązuje sie do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 20 dni od daty otrzymania rozliczenia, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Katowice zobowiązuje sie zapłacić oprócz należności głównej odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. b. niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2012/2013 otrzymało Miasto Chorzów od Miasta Katowice to Miasto Chorzów zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 20 dni od daty wysłania rozliczenia do Miasta Katowice a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Chorzów zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w ustawowe za każdy dzień  zwłoki.

§ 5. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w międzyszkolnym punkcie katechetycznym w Chorzowie  przy ul. Dąbrowskiego 22 tj. za okres od 1września 2012 roku do 31 sierpnia  2013 r.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia   27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2009 nr 157, poz.1240 z póz. z m.)  oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. Zmiany w Porozumieniu  mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek miasta Chorzów.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze stron.

MIASTO CHORZÓWZastępca Prezydenta Miasta Chorzów


mgr Wiesław Ciężkowski


Naczelnik Wydziału Edukacji


mgr Sylwia Lukoszek

MIASTO KATOWICEPierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice


Krystyna Siejna


Naczelnik Wydziału Edukacji


mgr inż. Mieczysław Żyrek


Załącznik do Porozumienia Nr 1/2012
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 13 listopada 2012 r.

Załącznik do Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Katowice a Miastem Chorzów w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 22 w roku szkolnym 2012/2013

1. Zestawienie planowanych kosztów zatrudnienia wyliczone dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Liczba uczniów uczęszczających na  zajęcia religii w roku szkolnym 2012/2013

Część wymiaru etatu przypadająca na jednostkę

Wysokość planowanych miesięcznych kosztów przypadających na jednostkę w 2012 r.

Ogółem planowana wysokość kosztów przypadająca na JST w okresie IX-XII 2012 r.

Wysokość planowanych miesięcznych kosztów przypadająca na poszczególne na jednostki w roku szkolnym 2012/2013

Ogółem planowana wysokość kosztów przypadająca na jednostkę w okresie I-VIII 2013

1

2

3

4

5

6

7

Tychy

1

0,02

80,34

321,36

80,34

642,72

Świętochłowice

3

0,07

281,19

1124,76

281,19

2249,52

Katowice

3

0,07

281,19

1124,76

281,19

2249,52

Bytom

1

0,02

80,34

321,36

80,34

642,72

Chorzów

35

0,81

3253,82

13015,28

3253,82

26030,56

Ogółem

43

0,99

3976,88

15907,52

3976,88

31815,04

Nauczyciel religii: ksiądz Bogusław Cichy zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chorzowie w wymiarze 18/18 etatu.

2. Zestawienie planowanych miesięcznych kosztów zatrudnienia w roku szkolnym 2012/2013 wyliczone dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

§4010

2964,64

§4040

230,18

§4110

509,62

§4120

72,63

§4440

239,99

Ogółem

4017,06

Sporządził : Monika Pietrzykowska   tel.32 241 12 61 wew.484

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ABC-ksiegowe

ABC-ksiegowe.pl - najnowsze informacje dotyczące obszaru księgowości, rachunkowości i prawa oraz praktyczne wskazówki, ułatwiające samodzielne prowadzenie księgowości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »