| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.541.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 27 listopada 2012r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIV/291/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 października 2012 roku w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Świętochłowice

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXIV/291/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 października 2012 roku w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Świętochłowice, w części określonej w:

§ 3. i § 4 uchwały - jako sprzecznej z art. 7 Konstytucji RP w zw. z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (DZ. U. z 2011 roku, Nr 5, poz. 13 z późn. zm.)

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Świętochłowicach, działając na podstawie przepisów art. 16 ust. 4 i 5 ustawy o transporcie zbiorowym, określiła stawkę opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Świętochłowice 2) . Powyższe przepisy upoważniają radę miasta wyłącznie do ustalenia stawek opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, tu: gmina, przy uwzględnieniu maksymalnej stawek opłat określonych ustawą i zasady niedyskryminacji.

W § 3 uchwały Rada określiła częstotliwość pobierania opłaty, sposób jej obliczania oraz termin i sposób uiszczania tej opłaty na rzecz Miasta Świętochłowice. Ponadto nałożyła na podmioty korzystajace z przystanków obowiązek powiadamiania Urzędu Miasta w Świętochłowicach o każdej zmianie rozkładu jazdy związanej z ilością zatrzymań środków transportowych na przystankach.

Z kolei w § 4 uchwały wskazano, iż nie pobiera się opłaty za zatrzymanie na przystankach na żądanie określonych w załączniku do tejże uchwały.

Podkreślić należy, że organy administracji publicznej, a do takich bez wątpienia zaliczyć należy radę gminy, działają na podstawie i w granicach prawa. Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej, a do takich zalicza się też radę miasta, działają na podstawie i w granicach prawa. Zgodnie z tą zasadą, organom władzy publicznej wolno tylko tyle, na ile pozwalają przepisy prawa (Konstytucja, ustawy).

Jak wskazano wyżej, rada miasta uprawniona jest wyłącznie do ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których gmina jest właścicielem albo zarządzającym, zatem określenie zasad częstotliwość pobierania opłaty, sposób jej obliczania oraz termin i sposób uiszczania, a także przypadków, gdy opłata nie jest pobierana nie mieści się w zakresie przyznanego przez ustawodawcę radzie miasta upoważnienia.

POUCZENIE:

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego


Iwona Andruszkiewicz

Otrzymują:

1) Rada Miasta w Świętochłowicach

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »