| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/277/2012 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie podziału Miasta Będzina na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborcz (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Będzina  

Rada Miejska Będzina  
uchwala:  

§ 1.  

Dokonuje się podziału Miasta Będzina na 23 jednomandatowe okręgi wyborcze.  

§ 2.  

Numery okręgów, ich granice oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 4.  

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Katowicach.  

§ 5.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w   budynku Urzędu Miejskiego w   Będzinie oraz zamieszczenie w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§ 6.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/277/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 29 października 2012 r.

Przepis art.13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn.zm.) nałożył na radę gminy obowiązek podziału gminy na okręgi wyborcze w   wyborach do rady gminy w   terminie do 15 miesięcy od dnia wejścia w   życie przedmiotowej ustawy, tj. do dnia 1   listopada 2012 roku. W   myśl cytowanego wyżej przepisu przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w   stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w   którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze. Przez liczbę mieszkańców, o   której wyżej mowa należy rozumieć sumę liczb: 1) wyborców ujętych w   rejestrze wyborców z   urzędu, 2) wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek, 3) pozostałych osób zameldowanych w   gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co do których otrzymano zawiadomienie o   wpisaniu do rejestru wyborców w   innej gminie. Podział na okręgi wyborcze musi być zgodny z   zasadami Kodeksu wyborczego. Przy podziale na okręgi należy zachować jednolitą normę przedstawicielstwa, obliczoną przez podzielenie liczby mieszkańców gminy (liczba mieszkańców stan na dzień 30.10.2012 r. - 56.547) przez liczbę radnych wybieranych do danej rady (23 radnych) - wynoszącą 2458,56 mieszkańców na mandat. Dopuszczalna liczba mieszkańców w   okręgu ( min. i   max. norma przedstawicielstwa) kształtuje się w   granicach min.1230 mieszkańców - max.3687 mieszkańców. Powyższe zasady zostały zachowane w   przedstawionym w   załączniku podziale. Układ przestrzenny i   demograficzny miasta, w   zakresie liczby mieszkańców poszczególnych ulic, spowodował, że dążąc do zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa w   okręgach, zaszła konieczność podzielenia kilku ulic i   przypisania części tych ulicy do różnych okręgów wyborczych. Podkreśla się, że jeżeli rada gminy nie dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w   wyżej podanym terminie lub dokonany podział jest niezgodny z   prawem, komisarz wyborczy, działając na podstawie art. 17 § 2   Kodeksu wyborczego, stwierdza ten fakt w   formie postanowienia i   wzywa radę do wykonania zadania w   sposób zgodny z   prawem w   wyznaczonym terminie. W   razie bezskutecznego upływu terminu kolejnym postanowieniem komisarz wyborczy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze, zawiadamiając o   tym fakcie Państwową Komisję Wyborczą. Powołany przepis upoważnia komisarza wyborczego do stwierdzenia, że zadania organów samorządu terytorialnego nie zostały wykonane w   terminie, w   sposób zgodny z   prawem, nie zaś do stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwały rady. Jednakże postanowienie komisarza wyborczego wydane wskutek niewykonania zadań przez radę gminy w   sposób zgodny z   prawem w   wyznaczonym terminie jest późniejszym aktem rozstrzygającym w   tej samej materii, wydanym przez organ do tego uprawniony, uchyla zatem – z   mocy prawa - akt wcześniejszy (uchwałę rady). W   razie podjęcia wskazanych wyżej czynności komisarz wyborczy powiadamia właściwego wojewodę o   ewentualnym stwierdzeniu niezgodnego z   prawem wykonania zadań organu jednostki samorządu terytorialnego i   o wydanym w   sprawie własnym postanowieniu. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.  


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/277/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do uchwały z   29.10.2012  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »