| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 161/XXII/2012 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   i 2   pkt 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 21 ust 1   pkt 2   i ust. 3   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z   2005 r. Nr 31, poz. 266 z   późn. zm.) Rada Gminy Dębowiec uchwala:  

§   1.   Zmienić uchwałę Nr 66/VIII/2011 Rady Gminy Dębowiec z   dnia 28 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 199, poz. 3604) w   sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębowiec, w   ten sposób, że  

1)   § 19 przyjmuje brzmienie:  

„§ 19.1. W   wyjątkowych przypadkach, podyktowanych interesem Gminy Dębowiec, ze względu na charakter wykonywanej pracy mogą być zawierane umowy najmu lokali na czas trwania stosunku pracy.  

2. Umowy, o   których mowa w   ust. 1   mogą być zawierane z   osobami, które będą albo są zatrudnione w   Urzędzie Gminy Dębowiec, w   gminnych jednostkach organizacyjnych lub gminnych instytucjach kultury.  

3. Wniosek o   wynajem lokalu, o   którym mowa w   ust. 1   wraz z   opinią pracodawcy lub przyszłego pracodawcy składa się Wójtowi Gminy Dębowiec, który podejmuje decyzję o   wyborze najemcy lokalu.  

4. Wobec wnioskodawców występujących o   najem lokalu na czas trwania stosunku pracy nie stosuje się kryterium dochodowego. Wniosków tych nie rozpatruje komisja mieszkaniowa.  

5. W   przypadku zrezygnowania przez Gminę Dębowiec z   wydzielenia w   mieszkaniowym zasobie Gminy Dębowiec lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, umowy najmu tych lokali, zawarte prze dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały, przekształcają się w   umowy najmu zawarte na czas nieokreślony. Do umów tych nie stosuje się kryterium dochodowego.”  

2)   §3 ust. 2   przyjmuje brzmienie:  

„2. Przez osobę, której potrzeby mieszkaniowe nie są zaspokojone rozumie się osobę, która:  

1) została pozbawiona lokalu w   wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,  

2) jest wychowankiem domu dziecka, rodziny zastępczej albo rodzinnego domu dziecka w   sytuacji, gdy gmina Dębowiec była właściwą ze względu na zamieszkanie dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w   pieczy zastępczej,  

3) repatriantem, osobą niepełnosprawną albo inną osobą wymagającą szczególnej troski,  

4) zgodnie z   obowiązującymi przepisami ma prawo do lokalu zamiennego,  

5) uprawnionej do otrzymania lokalu socjalnego na mocy wyroku sądu,  

6) podlega eksmisji, a   której sąd w   wyroku nakazującym opróżnienie lokalu nie przyznał prawa do lokalu socjalnego, a   gmina zobowiązana jest dostarczyć pomieszczenie tymczasowe; osobie tej może zostać wynajęte jedynie pomieszczenie niebędące samodzielnym lokalem.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Matejczuk

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Bojko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »