| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/504/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

Działając na podstawie § 13 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach nadanego Uchwałą Nr XXVI/699/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. (z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.); art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); art. 110 ust. 1, art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.),

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, nadanym Uchwałą Nr XXVI/699/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach (z późn. zm), w następujący sposób:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką budżetową działającą na podstawie:

1. Uchwały z dnia 28 lutego 1990 r. Nr XIV/62/90 Miejskiej Rady Narodowej w sprawie powołania jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach (z późn. zm).

2. Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, nadanego Uchwałą Nr XXVI/699/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. (z późn. zm).

3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 z późn.zm.).

4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn.zm.).

5. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592 z późn. zm.).

6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz.1240 z późn.zm.).

7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz.1027 z późn.zm.).

8. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz.721 z późn.zm.).

9. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (j.t. Dz.U. z 2011 r., Nr 231, poz.1375 z późn.zm.).

10. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz.992 z późn.zm.).

11. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 71, poz.734 z późn.zm.).

12. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz.U. z 2009 r., Nr 1, poz.7 z późn.zm ).

13. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz.1458 z późn.zm.).

14. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 50, poz.398 z późn.zm.).

15. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz.887 z późn.zm.).

16. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493 z późn.zm.).

17. Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r., Nr 267, poz.2259 z późn.zm.).

18. Zarządzenia Nr PM-1781/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

19. Zarządzenia Nr PM-555/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w zakresie obsługi organizacyjno - technicznej Zespołu oraz jego grup roboczych).

20. Innych przepisów dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.;

2) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3. Siedziba Ośrodka znajduje się w Gliwicach;

3) w § 6 dodaje się pkt 5 o brzmieniu:

5. . Realizuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;

4) w § 10 skreśla się pkt. 4 oraz 5.

5) w § 10 dotychczasowe pkt. 6 i 7 otrzymują oznaczenie pkt. 4 i 5.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Deloitte

Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe i podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »