| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 174/XXIII/2012 Rady Gminy Niegowa

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 j.t. ze zm.), art. 42 ust. 4   w związku z   art. 121 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 roku o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.), oraz art. 4   ust.1 i   art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.)   Rada Gminy Niegowa uchwala:  

§   1.   Nadaje się Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Niegowie stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.  

§   2.   Traci moc Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Niegowie zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr 248/XXXVI/2009 z   dnia 11 grudnia 2009 roku.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie   po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa  


Zofia   Kasznia

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 174/XXIII/2012    
Rady Gminy Niegowa    
z dnia 30 października 2012 r.  
 

STATUT  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W   NIEGOWIE  

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   1.   Publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Niegowie, zwany dalej „Zakładem”, jest samodzielnym podmiotem leczniczym.  

2.   Zakład działa na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 roku o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.),  

2)   innych aktów normatywnych dotyczących podmiotów leczniczych,  

3)   niniejszego Statutu,  

4)   przepisów ustawy z   dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z   1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).  

§   2.   1.   Podmiotem tworzącym Zakładu jest Gmina Niegowa.  

2.   Nadzór nad Zakładem sprawuje podmiot tworzący.  

§   3.   1.   Siedziba Zakładu mieści się w   Niegowie, ul. Bankowa 30.  

2.   Uruchomienie działalności w   innych pomieszczeniach wymaga zmiany Statutu.  

§   4.   Obszar działania Zakładu obejmuje teren powiatu myszkowskiego oraz inne obszary według zawartych umów.  

§   5.   1.   Zakład podlega wpisowi do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.  

2.   Zakład uzyskuje osobowość prawną z   chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez właściwy sąd rejonowy.  

II.   CEL I   ZADANIA ZAKŁADU  

§   6.   Celem Zakładu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń podstawowej i   specjalistycznej opieki zdrowotnej.  

§   7.   Do zadań Zakładu należy:  

1.   udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej,  

2.   udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w   zakresie:  

1)   ginekologii i   położnictwa,  

2)   neurologii.  

3.   badania diagnostyczne w   zakresie USG, analityka laboratoryjna,  

4.   świadczenia pielęgniarki środowiskowej oraz świadczenia położnej środowiskowej,  

5.   opieka nad przewlekle chorymi i   niepełnosprawnymi w   warunkach domowych,  

6.   rehabilitacja lecznicza (fizykoterapia),  

7.   orzekanie i   opiniowanie o   stanie zdrowia, w   tym o   czasowej niezdolności do pracy,  

8.   profilaktyka i   promocja zdrowia,  

9.   opieka lekarsko - pielęgniarska w   zakładach wychowania i   nauczania,  

10.   medycyna pracy - badania profilaktyczne,  

11.   badania kierowców i   osób ubiegających się o   prawo jazdy,  

12.   pielęgniarska opieka długoterminowa.  

III.   ORGANY ZAKŁADU I   STRUKTURA ORGANIZACYJNA  

§   8.   Organami Zakładu są:  

1.   Dyrektor Zakładu.  

2.   Rada Społeczna.  

§   9.   1.   Dyrektora zatrudnia Gmina Niegowa reprezentowana przez Wójta Gminy Niegowa, na podstawie powołania, umowy o   pracę albo zawiera z   nim umowę cywilnoprawną.  

2.   Dyrektor stoi na czele Zakładu, kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz.  

3.   Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu i   pełni funkcję pracodawcy w   rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.  

4.   Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.  

5.   Dyrektor spełnia wymogi kwalifikacyjne określone odpowiednimi przepisami.  

§   10.   Zakres działania Zakładu i   organizację wewnętrzną określa Regulamin Organizacyjny Zakładu.  

1.   Regulamin Organizacyjny Zakładu ustala Dyrektor.  

2.   Zakładem kieruje Dyrektor przy pomocy:  

1)   głównego księgowego,  

2)   przełożonej pielęgniarek.  

§   11.   1.   Przy Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i   opiniodawczym podmiotu tworzącego, oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.  

2.   Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata.  

3.   W skład Rady Społecznej wchodzą:  

1)   jako przewodniczący - Wójt Gminy Niegowa  

2)   jako członkowie:  

a)   przedstawiciel Wojewody  

b)   sześciu przedstawicieli wybranych przez Radę Gminy Niegowa.  

4.   Rada Społeczna odbywa posiedzenia w   miarę potrzeb.  

5.   Rada Społeczna wyraża swoje decyzje, wnioski i   opinie w   formie uchwały.  

6.   Przewodniczący i   członkowie Rady Społecznej wykonują funkcję osobiście.  

7.   Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i   podejmowania uchwał określa Regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i   zatwierdzony przez Radę Gminy Niegowa.  

8.   Obsługę kancelaryjną Rady zapewnia Przewodniczący Rady Społecznej.  

9.   Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Zakładu.  

§   12.   Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji :  

1)   na wniosek podmiotu delegującego w   skład Rady,  

2)   zrzeczenia się członkowstwa.  

§   13.   1.   W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w   Zakładzie.  

2.   W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z   głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.  

§   14.   Do zadań Rady Społecznej należy:  

1.   Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i   opinii w   sprawach:  

1)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego,  

2)   związanych z   przekształceniem lub likwidacją Zakładu, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,  

3)   przyznawania Dyrektorowi nagród,  

4)   rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z   Dyrektorem.  

2.   Przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i   opinii w   sprawach:  

1)   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

2)   rocznego sprawozdania z   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

3)   kredytów bankowych lub dotacji,  

4)   podziału zysku,  

5)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego,  

6)   Regulaminu organizacyjnego.  

3.   Dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów, z   wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.  

4.   Opiniowanie wniosku w   sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.  

5.   Wykonywanie innych zadań określonych w   ustawie i   Statucie.  

§   15.   1.   Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.  

2.   Spory wynikające pomiędzy Dyrektorem Zakładu i   Radą Społeczną, a   nie rozwiązane w   drodze negocjacji rozstrzyga organ nadzorujący po otrzymaniu stanowisk stron wraz z   uzasadnieniem.  

§   16.   1.   Wykaz placówek, w   których prowadzona jest działalność stanowi załącznik Nr 1   do Statutu.  

2.   Schemat organizacyjny Zakładu stanowi załącznik Nr 2   do Statutu.  

§   17.   Szczegółowy zakres działania i   organizacji wewnętrznej jednostek organizacyjnych i   komórek funkcjonalnych wchodzących w   skład Zakładu określa Regulamin organizacyjny.  

IV.   FORMA GOSPODARKI FINANSOWEJ I   FUNDUSZE  

§   18.   1.   Zakład pokrywa z   posiadanych środków i   uzyskiwanych przychodów koszty działalności i   reguluje zobowiązania.  

2.   Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie go w   dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.  

§   19.   Gospodarka finansowa opiera się na zasadach określonych w:  

1.   ustawie z   dnia 15 kwietnia 2011 roku o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 112 poz. 654 ze zm.),  

2.   innych przepisach finansowych dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  

§   20.   Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.  

§   21.   Zakład sporządza roczne sprawozdanie finansowe wraz z   rachunkiem wyników zgodnie z   przepisami.  

§   22.   Zakład prowadzi rachunkowość na podstawie obowiązujących w   tym zakresie przepisów.  

§   23.   1.   Zakład może uzyskiwać środki finansowe:  

1)   z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w   szczególności na zlecenie:  

a)   Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie umowy,  

b)   organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,  

c)   zakładów pracy, organizacji społecznych i   innych instytucji, w   tym zakładów opieki zdrowotnej,  

d)   osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub świadczenia nie przysługujące w   ramach ubezpieczenia,  

e)   osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,  

f)   instytucji ubezpieczeniowych,  

2)   na realizację zadań i   programów zdrowotnych,  

3)   z prowadzonej działalności gospodarczej innej niż wymieniono w   punkcie 1   (np. apteka, sklep zielarski, sklep sprzętu medycznego),  

4)   z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego,  

5)   z dzierżawy, najmu, itd.  

2.   Zakład może otrzymywać dotacje budżetowe na:  

1)   realizację zadań w   zakresie zapobiegania chorobom i   urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,  

2)   pokrycie kosztów uczestnictwa w   kształceniu i   podnoszeniu kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,  

3)   inwestycje, w   tym zakup wysoko specjalistycznego sprzętu i   aparatury medycznej,  

4)   dodatkowe zadania nałożone przez Radę Gminy Niegowa na podstawie przepisów ustawy o   działalności leczniczej,  

5)   cele budżetowe - przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.  

3.   Dotacje budżetowe przyznaje podmiot tworzący.  

§   24.   1.   Wartość majątku Zakładu określają:  

1)   fundusz założycielski,  

2)   fundusz Zakładu.  

2.   Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia Gminy.  

3.   Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku po odliczeniu funduszu założycielskiego.  

§   25.   Zakład samodzielnie decyduje o   podziale zysków.  

§   26.   Zakład we własnym zakresie pokrywa ujemny wynik finansowy.  

V.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   27.   1.   Statut Zakładu nadaje Rada Gminy Niegowa.  

2.   Zmiany w   Statucie przeprowadza się według tej samej procedury co jego nadanie.  

§   28.   W sprawach nie uregulowanych w   niniejszym Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.  

§   29.   Statut wchodzi w   życie na zasadach określonych w   uchwale Rady Gminy.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa  


Zofia   Kasznia


Załącznik Nr 1  

do Statutu SP ZOZ w   Niegowie  

WYKAZ PLACÓWEK ORGANIZACYJNYCH  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W   NIEGOWIE  

I.   GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  

              42-320 Niegowa ul. Bankowa 30  

1.                 poradnia ogólna  

2.                 poradnia dla dzieci  

3.                 poradnie specjalistyczne  

1)   poradnia ginekologiczno-położnicza  

2)   poradnia neurologiczna  

4.                 pielęgniarska opieka długoterminowa  

5.                 gabinet zabiegowy  

6.                 gabinet fizykoterapii  

7.                 punkt szczepień  

8.                 laboratorium analiz medycznych  

9.                 gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej  

10.                 gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej  

II.   WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA  

              Sokolniki 39  

              42-320 Niegowa  

1.                 poradnia ogólna  

2.                 poradnia dla dzieci  

3.                 gabinet zabiegowy i   szczepień  

4.                 gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej  

5.                 gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej  

III.   PUNKT LEKARSKI  

              Ludwinów 50  

              42-320 Niegowa  

1.                 poradnia ogólna  

2.                 gabinet zabiegowy i   szczepień  

3.                 gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej  

4.                 gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej  


Załącznik Nr 2  

do Statutu   SP ZOZ w   Niegowie  

infoRgrafika

   

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Welsyng

Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »