| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.230.2012 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej”

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40. ust. 2   pkt 2, art.41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 11 ust. 1   i 2   oraz art. 12 ust. 1   pkt 2   i ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.), art. 18 ust. 2, art. 228 ust. 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.)  

na wniosek Prezydenta Miasta  
Rada Miasta Ruda Śląska  
uchwala:  

§   1.   Nadać Placówce Wsparcia Dziennego w   Rudzie Śląskiej Statut w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska  


Jarosław   Wieszołek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr PR.0007.230.2012    
Rady Miasta Ruda Śląska    
z dnia 24 października 2012 r.  
 

STATUT PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W   RUDZIE ŚLĄSKIEJ  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Placówka Wsparcia Dziennego w   Rudzie Śląskiej zwana dalej „Placówką” jest jednostką budżetową i   działa jako jednostka organizacyjna wspierania rodziny i   systemu pieczy zastępczej Miasta Ruda Śląska.  

§   2.   Placówka prowadzi działalność w   szczególności na podstawie:  

1) Ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z   późniejszymi zmianami),  

2) Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami),  

3) niniejszego Statutu.  

§   3.   Placówka nosi nazwę: „Placówka Wsparcia Dziennego w   Rudzie Śląskiej”.  

§   4.   Siedziba Placówki mieści się w   Rudzie Śląskiej przy ul. Bujoczka 12. Obszarem działania jest teren Miasta Ruda Śląska.  

§   5.   Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Prezydent Miasta Ruda Śląska.  

§   6.   Placówka używa pieczęci zawierającej jej nazwę w   pełnym brzmieniu ustaloną w   § 3   niniejszego Statutu.  

Rozdział 2.
Przedmiot działalności  

§   7.   Placówka jest placówką wsparcia dziennego w   rozumieniu przepisów ustawy o   wspieraniu rodziny i   pieczy zastępczej.  

§   8.   Placówka wspiera rodzinę w   sprawowaniu opieki i   wychowaniu dziecka, w   szczególności poprzez:  

1) organizowanie zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych i   korekcyjnych,  

2) realizowanie indywidualnych programów korekcyjnych, psychokorekcyjnych lub psychoprofilaktycznych, a   w szczególności terapii pedagogicznej, psychologicznej i   socjoterapii,  

3) zapewnienie dziecku opieki i   wychowania, pomocy w   nauce oraz organizacji czasu wolnego, zabawy i   zajęć sportowych, a   także rozwoju zainteresowań.  

§   9.   Placówka współpracuje z   rodzicami lub opiekunami dziecka, a   także z   placówkami oświatowymi i   podmiotami leczniczymi oraz z   podmiotami realizującymi zadania z   zakresu wspierania rodziny i   systemu pieczy zastępczej.  

Rozdział 3.
Zasady działania i   organizacji  

§   10.   Pracą Placówki kieruje Kierownik, którego zatrudnia i   zwalnia Prezydent Miasta.  

§   11.   Szczegółowe zadania, organizację działania Placówki określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika, zatwierdzony zarządzeniem Prezydenta Miasta.  

§   12.   Kierownik Placówki działa na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta do składania oświadczeń woli związanych z   prowadzeniem bieżącej działalności w   zakresie zadań realizowanych przez Placówkę.  

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej  

§   14.   1.   Placówka prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w   ustawie o   finansach publicznych.  

2.   Placówka pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z   budżetu Miasta, a   pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Miasta.  

§   15.   Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan finansowy dochodów i   wydatków zatwierdzony przez Prezydenta Miasta w   oparciu o   uchwałę budżetową Rady Miasta.  

§   16.   Placówka prowadzi rachunkowość na zadach określonych odrębnymi przepisami.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   17.   Statut Placówki nadaje Rada Miasta Ruda Śląska.  

§   18.   Zmiany w   Statucie mogą być dokonywane w   trybie określonym dla jego nadania.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska  


Jarosław   Wieszołek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »