| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.230.2012 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej”

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40. ust. 2   pkt 2, art.41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 11 ust. 1   i 2   oraz art. 12 ust. 1   pkt 2   i ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.), art. 18 ust. 2, art. 228 ust. 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.)  

na wniosek Prezydenta Miasta  
Rada Miasta Ruda Śląska  
uchwala:  

§   1.   Nadać Placówce Wsparcia Dziennego w   Rudzie Śląskiej Statut w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska  


Jarosław   Wieszołek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr PR.0007.230.2012    
Rady Miasta Ruda Śląska    
z dnia 24 października 2012 r.  
 

STATUT PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W   RUDZIE ŚLĄSKIEJ  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Placówka Wsparcia Dziennego w   Rudzie Śląskiej zwana dalej „Placówką” jest jednostką budżetową i   działa jako jednostka organizacyjna wspierania rodziny i   systemu pieczy zastępczej Miasta Ruda Śląska.  

§   2.   Placówka prowadzi działalność w   szczególności na podstawie:  

1) Ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z   późniejszymi zmianami),  

2) Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami),  

3) niniejszego Statutu.  

§   3.   Placówka nosi nazwę: „Placówka Wsparcia Dziennego w   Rudzie Śląskiej”.  

§   4.   Siedziba Placówki mieści się w   Rudzie Śląskiej przy ul. Bujoczka 12. Obszarem działania jest teren Miasta Ruda Śląska.  

§   5.   Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Prezydent Miasta Ruda Śląska.  

§   6.   Placówka używa pieczęci zawierającej jej nazwę w   pełnym brzmieniu ustaloną w   § 3   niniejszego Statutu.  

Rozdział 2.
Przedmiot działalności  

§   7.   Placówka jest placówką wsparcia dziennego w   rozumieniu przepisów ustawy o   wspieraniu rodziny i   pieczy zastępczej.  

§   8.   Placówka wspiera rodzinę w   sprawowaniu opieki i   wychowaniu dziecka, w   szczególności poprzez:  

1) organizowanie zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych i   korekcyjnych,  

2) realizowanie indywidualnych programów korekcyjnych, psychokorekcyjnych lub psychoprofilaktycznych, a   w szczególności terapii pedagogicznej, psychologicznej i   socjoterapii,  

3) zapewnienie dziecku opieki i   wychowania, pomocy w   nauce oraz organizacji czasu wolnego, zabawy i   zajęć sportowych, a   także rozwoju zainteresowań.  

§   9.   Placówka współpracuje z   rodzicami lub opiekunami dziecka, a   także z   placówkami oświatowymi i   podmiotami leczniczymi oraz z   podmiotami realizującymi zadania z   zakresu wspierania rodziny i   systemu pieczy zastępczej.  

Rozdział 3.
Zasady działania i   organizacji  

§   10.   Pracą Placówki kieruje Kierownik, którego zatrudnia i   zwalnia Prezydent Miasta.  

§   11.   Szczegółowe zadania, organizację działania Placówki określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika, zatwierdzony zarządzeniem Prezydenta Miasta.  

§   12.   Kierownik Placówki działa na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta do składania oświadczeń woli związanych z   prowadzeniem bieżącej działalności w   zakresie zadań realizowanych przez Placówkę.  

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej  

§   14.   1.   Placówka prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w   ustawie o   finansach publicznych.  

2.   Placówka pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z   budżetu Miasta, a   pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Miasta.  

§   15.   Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan finansowy dochodów i   wydatków zatwierdzony przez Prezydenta Miasta w   oparciu o   uchwałę budżetową Rady Miasta.  

§   16.   Placówka prowadzi rachunkowość na zadach określonych odrębnymi przepisami.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   17.   Statut Placówki nadaje Rada Miasta Ruda Śląska.  

§   18.   Zmiany w   Statucie mogą być dokonywane w   trybie określonym dla jego nadania.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska  


Jarosław   Wieszołek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »