| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/84/217/2012 Rady Gminy Suszec

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Rudziczka i Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z miastem Żory i Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i Królówka (w granicach zgodnie z uchwałą Rady Gminy Suszec Nr X/76/88/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Rudziczka i Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z miastem Żory i Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i Królówka)

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust.1  
ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z   2012 r.  
poz. 647.),  

Rada Gminy Suszec  

na wniosek Wójta Gminy Suszec po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suszec przyjętego uchwałą Rady Gminy Suszec Nr XXII/58/191/2012 z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suszec”.  


uchwala:  

ZMIANĘ CZĘŚCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POŁOŻONYCH W   SOŁECTWACH RUDZICZKA I   SUSZEC NA PÓŁNOC OD TORU KOLEJOWEGO PKP DO GRANIC Z   MIASTEM ŻORY I   ORZESZE ORAZ ULIC: PIASKOWEJ, DOLNEJ I   KRÓLÓWKA  


Uchwała składa się z   następujących rozdziałów zawierających następujące przepisy:  


ROZDZIAŁ 1   - PRZEPISY OGÓLNE  

-   przedmiot regulacji przepisami planu  

-   definicje pojęć i   terminów zastosowanych w   tekście uchwały  

-   przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem  

ROZDZIAŁ 2   - PRZEPISY DLA TERENÓW O   TYM SAMYM PRZEZNACZENIU  

ROZDZIAŁ 3   - PRZEPISY KOŃCOWE  

ROZDZIAŁ1.
PRZEPISY OGÓLNE  

§   1.   Przedmiot regulacji przepisami planu  

1.   Przedmiotem zmiany części planu zwanej dalej planem jest teren o   powierzchni około 14,45 ha określony w   uchwale Nr X/76/88/2011 Rady Gminy Suszec w   sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w   sołectwach Rudziczka i   Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z   miastem Żory i   Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i   Królówka z   dnia 25 sierpnia 2011 roku.  

2.   Integralną częścią niniejszej uchwały są:  

1)   załącznik graficzny Nr 1   w skali 1:1000 o   nazwie „rysunek planu”, który obowiązuje w   zakresie:  

a)   granic obszaru objętego miejscowym planem,  

b)   linii rozgraniczających tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

c)   ustalonych symbolami literowymi sposobów przeznaczenia i   użytkowania podstawowego terenów,  

pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią elementy informacyjne planu.  

2)   załącznik Nr 2   o nazwie „Rozstrzygnięcia o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych”.  

3)   załącznik Nr 3   o nazwie „Rozstrzygnięcia o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu”.  

3.   Symbole literowe, o   których mowa w   ust. 2   pkt 1   lit. c oznaczają następujące przeznaczenia podstawowe terenów:  

1)   PR   – tereny zagospodarowania mas skalnych – odpadów wydobywczych,  

2)   ZL   – tereny lasów i   zadrzewień,  

3)   ZR   – tereny zalesień.  

§   2.   Definicje pojęć i   terminów zastosowanych w   tekście uchwały  

Ilekroć w   przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

2)   infrastrukturze technicznej – rozumie się przez to sieci uzbrojenia technicznego, w   tym sieci i   urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne i   telekomunikacyjne,  

3)   planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  

4)   przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony w   planie sposób użytkowania terenów w   obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczalne,  

5)   przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć, że na danym terenie występują inne funkcje i   formy zagospodarowania, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe, nie powodując z   nim kolizji,  

6)   rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały w   skali 1:1000,  

7)   uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Suszec,  

8)   użytkowaniu terenu - należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania,  

9)   przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące na dzień uchwalenia planu przepisy ustaw i   rozporządzeń inne niż przepisy ustawy z   dnia 27 marca 2003 r,  

o planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, wraz z   aktami wykonawczymi,  

10)   nowym budynku – należy przez to rozumieć budynek, którego pozwolenie na budowę może być wydane po uchwaleniu niniejszego planu,  

11)   budowli krajobrazowej – należy przez to rozumieć budowlę ziemną w   rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane nawiązującą do istniejącego krajobrazu wzniesień uformowanych w   wyniku działalności KWK „Krupiński”, w   której budowie zastosowane będą masy skalne – odpady wydobywcze z   eksploatacji i   przerobu kopaliny przez KWK „Krupiński”.  

§   3.   Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem  

1.   Ustala się następujące przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem:  

1)   ochrona środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego poprzez:  

a)   zakaz zagospodarowania i   użytkowania terenów na cele związane ze składowaniem odpadów oraz termicznym przekształcaniem odpadów, za wyjątkiem wydobywczych jako zagospodarowania mas skalnych,  

b)   sposób postępowania z   odpadami winien być zgodny z   planami gospodarki odpadami,  

c)   możliwość odprowadzenia wód opadowych do cieków powierzchniowych,  

d)   w zagospodarowaniu terenu o   symbolu   PR   należy uwzględnić i   przeprowadzić:  

-   zabezpieczenia wód podziemnych przed skutkami zagospodarowania mas skalnych, poprzez zapewnienie odpowiedniej warstwy izolującej użytkowy poziom wód podziemnych od negatywnych wpływów planowanej budowli krajobrazowej,  

-   zapewnić rozdział wód powierzchniowych od wód mających kontakt z   masami skalnymi,  

2)   zasady rozbudowy i   modernizacji układu komunikacji kołowej oraz ilości miejsc parkingowych:  

a)   nie wyznacza się publicznych i   wewnętrznych dróg komunikacji kołowej,  

b)   nie wyznacza się miejsc parkingowych,  

3)   zasady rozbudowy i   modernizacji systemów infrastruktury technicznej:  

a)   w zakresie zaopatrzenia w   wodę nie przewiduje się zaopatrzenia z   wodociągu,  

b)   nie planuje się konieczności odprowadzania ścieków do kanalizacji ogólnogminnej,  

c)   zachowuje się możliwość zaopatrzenia terenów w   energię elektryczną poprzez istniejącą sieć kablową wysokiego, średniego i   niskiego napięcia oraz istniejące stacje transformatorowe,  

d)   w zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i   urządzeń telekomunikacyjnych, jako inwestycji celu publicznego w   ramach uzbrojenia poszczególnych terenów objętych planem.  

2.   W zakresie zasad scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   dla obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów wymagających obligatoryjnie scalania i   podziału nieruchomości jako procesu organizowanego przez Gminę Suszec,  

2)   z zastrzeżeniem pkt 3   określa się zasady scalania i   podziału nieruchomości:  

a)   minimalna powierzchnia działki – 2500 m 2 ,  

b)   minimalna szerokość frontu działki – 100 m.  

3)   przepisy pkt 2   nie dotyczą wydzielania działek pod drogi i   infrastrukturę techniczną.  

3.   W zakresie granic i   sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, ustala się:  

1)   w zakresie złóż węgla kamiennego – możliwość zagospodarowania terenów zgodnie z   przepisami planu na terenach w   których występuje złoże węgla kamiennego „Krupiński”,  

2)   możliwość lokalizacji planowanej budowli krajobrazowej w   granicach parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” zgodnie z   przepisami planu i   przepisami odrębnymi dotyczącymi parku krajobrazowego,  

3)   przy budowie nowych obiektów ustala się konieczność uwzględnienia aktualnych czynników geologiczno-górniczych w   terenie górniczym „Suszec III” obejmującym całość terenów objętych planem,  

4)   tereny objęte planem położone są poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią oraz osuwania się mas ziemnych.  

4.   W granicach planu nie występują zabytki stanowiące dziedzictwo kulturowe lub dobra kultury współczesnej – wymagające ochrony.  

ROZDZIAŁ2.
PRZEPISY DLA TERENÓW O   TYM SAMYM PRZEZNACZENIU  

§   4.   1.   Dla terenu o   symbolu   PR   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   budowla krajobrazowa,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne:  

a)   zagospodarowanie mas skalnych – odpadów wydobywczych,  

b)   dojazdy na szczyt wzgórza,  

c)   urządzenia infrastruktury technicznej niezbędne w   czasie budowy i   funkcjonowania budowli krajobrazowej,  

d)   urządzenia sportowo-rekreacyjne,  

e)   urządzenia telekomunikacji,  

f)   zadrzewienia, zakrzewienia, zadarnienia,  

3)   zakaz:  

a)   lokalizacji budynków trwale powiązanych z   gruntem,  

b)   składowania i   zagospodarowania odpadów komunalnych,  

4)   zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:  

a)   maksymalna powierzchnia zabudowy budowli krajobrazowej – 100% powierzchni terenu o   symbolu   PR   ,  

b)   maksymalna powierzchnia zabudowy urządzeń sportowo-rekreacyjnych – 300 m 2 ,  

c)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej po przeprowadzeniu odbudowy biologicznej w   odniesieniu do powierzchni terenu – 80 %,  

d)   maksymalna wysokość budowli krajobrazowej nie może przekroczyć rzędnej poziomu terenu 390 m n.p.m.,  

e)   maksymalna wysokość urządzeń sportowo-rekreacyjnych i   infrastruktury technicznej nie może przekraczać wysokości – 30,0 m nad górnym poziomem budowli krajobrazowej o   którym mowa w   pkt 4   lit. d,  

f)   przy budowie budowli krajobrazowej należy zachować nachylenie skarp nieprzekraczające proporcji 1:2,5 z   ukształtowaniem poziomych półek dla dojazdów na powyżej położone tereny wzgórza.  

2.   Dla terenów o   symbolach   ZL   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   lasy i   zadrzewienia,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne:  

a)   sieci infrastruktury technicznej,  

b)   ścieżki spacerowe,  

3)   zakaz lokalizacji:  

a)   nowych budynków oraz z   zastrzeżeniem pkt. 2   lit. a, pozostałych obiektów budowlanych, za wyjątkiem budynków i   budowli związanych z   gospodarką leśną,  

b)   dróg, parkingów.  

3.   Dla terenów o   symbolach   ZR   o podstawowym przeznaczeniu dla zalesień,  

1)   przeznaczenia dopuszczalne:  

a)   zadrzewienia,  

b)   sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej,  

2)   zakaz:  

a)   lokalizacji nowych budynków oraz z   zastrzeżeniem pkt. 2   lit. b pozostałych obiektów budowlanych,  

b)   lokalizacji dróg, parkingów,  

c)   powierzchniowej eksploatacji surowców.  

§   5.   Ustala się następujące sposoby i   terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów:  

1)   dla wszystkich terenów objętych planem – do czasu realizacji ustaleń planu utrzymuje się dotychczasowy sposób zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów,  

2)   dla terenu o   symbolu PR - tymczasowe zagospodarowanie mas skalnych – odpadów wydobywczych z   bieżącej eksploatacji i   przerabiania węgla kamiennego przez KWK „Krupiński” do czasu zakończenia budowy budowli krajobrazowej.  

ROZDZIAŁ3.
PRZEPISY KOŃCOWE  

§   6.   Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z   2012 r. poz. 647):  

1)   teren o   symbolu przeznaczenia podstawowego   PR   – 30 %,  

2)   pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w   pkt 1   – 5   %.  

§   7.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Suszec.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Suszec  


Andrzej   Urbanek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/84/217/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 25 października 2012 r.

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/84/217/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 25 października 2012 r.

Rozstrzygnięcia o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

Prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w   sołectwach Rudziczka i   Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z   miastem Żory i   Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i   Królówka powinna uwzględniać zadania inwestycyjne, należące do zadań własnych gminy, o   których wspomniano w   prognozie skutków finansowych w   podrozdziale 1.1.  

Projekt planu nie przewiduje konieczności realizacji zadań z   zakresu infrastruktury technicznej, które należałyby do zadań własnych gminy.   Wobec tego Gmina Suszec w   związku z   realizacją postanowień planu nie poniesie żadnych wydatków   . Zatem gmina nie będzie zmuszona do wydatkowania środków własnych, czy też do korzystania z   kredytów lub pożyczek. Będzie to korzystne dla gminy, gdyż środki finansowe bez przeszkód będą mogły być wykorzystane na inne cele ważne ze społeczno – gospodarczego punktu widzenia.  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/84/217/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 25 października 2012 r.

Rozstrzygnięcia o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu   zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w   sołectwach Rudziczka i   Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z   miastem Żory i   Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i   Królówka  

 

Nr uwagi  

Data wpływu uwagi  

Treść uwagi  

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga  

Ustalenia projektu miejscowego planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy w   sprawie rozpatrzenia uwagi  

Uwagi  

Uwzględniona  

Nieuwzględniona  

1  

25.09.2012  

Składający uwagę wyrażają sprzeciw wobec przedstawionych w   dokumentach zamierzeniom Gminy Suszec.Nie zgadzają się na powiększenie terenów o   nowe miejsca zagospodarowania mas skalnych w   związku z   wydobywaniem kopalin przez KWK Krupiński, które przesuwa się w   kierunku istniejących zabudowań mieszkalnych i   gospodarczych,co wpływa na zdrowie i   mienie mieszkańców.  

Cały obszar zmiany planu w   granicach opracowania  

PR – teren zagospodarowania mas skalnych – odpadów wydobywczych  

 

X  

Zagospodarowanie mas skalnych z   bieżącej eksploatacji węgla kamiennego przez KWK „Krupiński” jest uwzględnione w   obowiązującym studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec. Zamierzenie zagospodarowania mas skalnych w   formie budowli.  

 


Uzasadnienie


Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar na którym na powierzchni około 13,4 ha planowana jest budowa budowli krajobrazowej jako zagospodarowania mas skalnych – odpadów wydobywczych z   bieżącej eksploatacji i   przerobu kopaliny przez KWK „Krupiński”.  

Przeznaczenia planu nie naruszają ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, gdyż budowla lokalizowana jest w   obszarze o   symbolu „P3 – zagospodarowania mas skalnych – odpadów wydobywczych”. Zgodnie z   studium od strony zachodniej terenów objętych planem pozostawiono obszar z   możliwością realizacji zieleni w   formie strefy izolacyjnej.  

W ustaleniach planu nie określono następujących przepisów wynikających z   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym w   związku z   tym, że stan faktyczny obszaru objętego planem nie daje podstaw do ich zamieszczania:  

-   zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej w   związku z   brakiem tych systemów na obszarze objętym planem,  

-   kąta położenia granic działek w   stosunku do pasa drogowego, gdyż obszar wskazany do zabudowy stanowił będzie jedną działkę budowlaną, która nie przylega do pasa drogowego,  

-   minimalna i   maksymalna intensywność zabudowy, ponieważ planowana budowla dla której określono w   planie maksymalny teren do zabudowy oraz maksymalna wysokość nie mieści się w   pojęciu definicji intensywności zabudowy.  

-   wymagań wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej (w granicach opracowania planu nie przewiduje się wydzielenia przestrzeni publicznej).  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »