| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/84/217/2012 Rady Gminy Suszec

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Rudziczka i Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z miastem Żory i Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i Królówka (w granicach zgodnie z uchwałą Rady Gminy Suszec Nr X/76/88/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Rudziczka i Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z miastem Żory i Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i Królówka)

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust.1  
ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z   2012 r.  
poz. 647.),  

Rada Gminy Suszec  

na wniosek Wójta Gminy Suszec po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suszec przyjętego uchwałą Rady Gminy Suszec Nr XXII/58/191/2012 z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suszec”.  


uchwala:  

ZMIANĘ CZĘŚCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POŁOŻONYCH W   SOŁECTWACH RUDZICZKA I   SUSZEC NA PÓŁNOC OD TORU KOLEJOWEGO PKP DO GRANIC Z   MIASTEM ŻORY I   ORZESZE ORAZ ULIC: PIASKOWEJ, DOLNEJ I   KRÓLÓWKA  


Uchwała składa się z   następujących rozdziałów zawierających następujące przepisy:  


ROZDZIAŁ 1   - PRZEPISY OGÓLNE  

-   przedmiot regulacji przepisami planu  

-   definicje pojęć i   terminów zastosowanych w   tekście uchwały  

-   przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem  

ROZDZIAŁ 2   - PRZEPISY DLA TERENÓW O   TYM SAMYM PRZEZNACZENIU  

ROZDZIAŁ 3   - PRZEPISY KOŃCOWE  

ROZDZIAŁ1.
PRZEPISY OGÓLNE  

§   1.   Przedmiot regulacji przepisami planu  

1.   Przedmiotem zmiany części planu zwanej dalej planem jest teren o   powierzchni około 14,45 ha określony w   uchwale Nr X/76/88/2011 Rady Gminy Suszec w   sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w   sołectwach Rudziczka i   Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z   miastem Żory i   Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i   Królówka z   dnia 25 sierpnia 2011 roku.  

2.   Integralną częścią niniejszej uchwały są:  

1)   załącznik graficzny Nr 1   w skali 1:1000 o   nazwie „rysunek planu”, który obowiązuje w   zakresie:  

a)   granic obszaru objętego miejscowym planem,  

b)   linii rozgraniczających tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

c)   ustalonych symbolami literowymi sposobów przeznaczenia i   użytkowania podstawowego terenów,  

pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią elementy informacyjne planu.  

2)   załącznik Nr 2   o nazwie „Rozstrzygnięcia o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych”.  

3)   załącznik Nr 3   o nazwie „Rozstrzygnięcia o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu”.  

3.   Symbole literowe, o   których mowa w   ust. 2   pkt 1   lit. c oznaczają następujące przeznaczenia podstawowe terenów:  

1)   PR   – tereny zagospodarowania mas skalnych – odpadów wydobywczych,  

2)   ZL   – tereny lasów i   zadrzewień,  

3)   ZR   – tereny zalesień.  

§   2.   Definicje pojęć i   terminów zastosowanych w   tekście uchwały  

Ilekroć w   przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

2)   infrastrukturze technicznej – rozumie się przez to sieci uzbrojenia technicznego, w   tym sieci i   urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne i   telekomunikacyjne,  

3)   planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  

4)   przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony w   planie sposób użytkowania terenów w   obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczalne,  

5)   przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć, że na danym terenie występują inne funkcje i   formy zagospodarowania, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe, nie powodując z   nim kolizji,  

6)   rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały w   skali 1:1000,  

7)   uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Suszec,  

8)   użytkowaniu terenu - należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania,  

9)   przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące na dzień uchwalenia planu przepisy ustaw i   rozporządzeń inne niż przepisy ustawy z   dnia 27 marca 2003 r,  

o planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, wraz z   aktami wykonawczymi,  

10)   nowym budynku – należy przez to rozumieć budynek, którego pozwolenie na budowę może być wydane po uchwaleniu niniejszego planu,  

11)   budowli krajobrazowej – należy przez to rozumieć budowlę ziemną w   rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane nawiązującą do istniejącego krajobrazu wzniesień uformowanych w   wyniku działalności KWK „Krupiński”, w   której budowie zastosowane będą masy skalne – odpady wydobywcze z   eksploatacji i   przerobu kopaliny przez KWK „Krupiński”.  

§   3.   Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem  

1.   Ustala się następujące przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem:  

1)   ochrona środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego poprzez:  

a)   zakaz zagospodarowania i   użytkowania terenów na cele związane ze składowaniem odpadów oraz termicznym przekształcaniem odpadów, za wyjątkiem wydobywczych jako zagospodarowania mas skalnych,  

b)   sposób postępowania z   odpadami winien być zgodny z   planami gospodarki odpadami,  

c)   możliwość odprowadzenia wód opadowych do cieków powierzchniowych,  

d)   w zagospodarowaniu terenu o   symbolu   PR   należy uwzględnić i   przeprowadzić:  

-   zabezpieczenia wód podziemnych przed skutkami zagospodarowania mas skalnych, poprzez zapewnienie odpowiedniej warstwy izolującej użytkowy poziom wód podziemnych od negatywnych wpływów planowanej budowli krajobrazowej,  

-   zapewnić rozdział wód powierzchniowych od wód mających kontakt z   masami skalnymi,  

2)   zasady rozbudowy i   modernizacji układu komunikacji kołowej oraz ilości miejsc parkingowych:  

a)   nie wyznacza się publicznych i   wewnętrznych dróg komunikacji kołowej,  

b)   nie wyznacza się miejsc parkingowych,  

3)   zasady rozbudowy i   modernizacji systemów infrastruktury technicznej:  

a)   w zakresie zaopatrzenia w   wodę nie przewiduje się zaopatrzenia z   wodociągu,  

b)   nie planuje się konieczności odprowadzania ścieków do kanalizacji ogólnogminnej,  

c)   zachowuje się możliwość zaopatrzenia terenów w   energię elektryczną poprzez istniejącą sieć kablową wysokiego, średniego i   niskiego napięcia oraz istniejące stacje transformatorowe,  

d)   w zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i   urządzeń telekomunikacyjnych, jako inwestycji celu publicznego w   ramach uzbrojenia poszczególnych terenów objętych planem.  

2.   W zakresie zasad scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   dla obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów wymagających obligatoryjnie scalania i   podziału nieruchomości jako procesu organizowanego przez Gminę Suszec,  

2)   z zastrzeżeniem pkt 3   określa się zasady scalania i   podziału nieruchomości:  

a)   minimalna powierzchnia działki – 2500 m 2 ,  

b)   minimalna szerokość frontu działki – 100 m.  

3)   przepisy pkt 2   nie dotyczą wydzielania działek pod drogi i   infrastrukturę techniczną.  

3.   W zakresie granic i   sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, ustala się:  

1)   w zakresie złóż węgla kamiennego – możliwość zagospodarowania terenów zgodnie z   przepisami planu na terenach w   których występuje złoże węgla kamiennego „Krupiński”,  

2)   możliwość lokalizacji planowanej budowli krajobrazowej w   granicach parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” zgodnie z   przepisami planu i   przepisami odrębnymi dotyczącymi parku krajobrazowego,  

3)   przy budowie nowych obiektów ustala się konieczność uwzględnienia aktualnych czynników geologiczno-górniczych w   terenie górniczym „Suszec III” obejmującym całość terenów objętych planem,  

4)   tereny objęte planem położone są poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią oraz osuwania się mas ziemnych.  

4.   W granicach planu nie występują zabytki stanowiące dziedzictwo kulturowe lub dobra kultury współczesnej – wymagające ochrony.  

ROZDZIAŁ2.
PRZEPISY DLA TERENÓW O   TYM SAMYM PRZEZNACZENIU  

§   4.   1.   Dla terenu o   symbolu   PR   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   budowla krajobrazowa,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne:  

a)   zagospodarowanie mas skalnych – odpadów wydobywczych,  

b)   dojazdy na szczyt wzgórza,  

c)   urządzenia infrastruktury technicznej niezbędne w   czasie budowy i   funkcjonowania budowli krajobrazowej,  

d)   urządzenia sportowo-rekreacyjne,  

e)   urządzenia telekomunikacji,  

f)   zadrzewienia, zakrzewienia, zadarnienia,  

3)   zakaz:  

a)   lokalizacji budynków trwale powiązanych z   gruntem,  

b)   składowania i   zagospodarowania odpadów komunalnych,  

4)   zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:  

a)   maksymalna powierzchnia zabudowy budowli krajobrazowej – 100% powierzchni terenu o   symbolu   PR   ,  

b)   maksymalna powierzchnia zabudowy urządzeń sportowo-rekreacyjnych – 300 m 2 ,  

c)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej po przeprowadzeniu odbudowy biologicznej w   odniesieniu do powierzchni terenu – 80 %,  

d)   maksymalna wysokość budowli krajobrazowej nie może przekroczyć rzędnej poziomu terenu 390 m n.p.m.,  

e)   maksymalna wysokość urządzeń sportowo-rekreacyjnych i   infrastruktury technicznej nie może przekraczać wysokości – 30,0 m nad górnym poziomem budowli krajobrazowej o   którym mowa w   pkt 4   lit. d,  

f)   przy budowie budowli krajobrazowej należy zachować nachylenie skarp nieprzekraczające proporcji 1:2,5 z   ukształtowaniem poziomych półek dla dojazdów na powyżej położone tereny wzgórza.  

2.   Dla terenów o   symbolach   ZL   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   lasy i   zadrzewienia,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne:  

a)   sieci infrastruktury technicznej,  

b)   ścieżki spacerowe,  

3)   zakaz lokalizacji:  

a)   nowych budynków oraz z   zastrzeżeniem pkt. 2   lit. a, pozostałych obiektów budowlanych, za wyjątkiem budynków i   budowli związanych z   gospodarką leśną,  

b)   dróg, parkingów.  

3.   Dla terenów o   symbolach   ZR   o podstawowym przeznaczeniu dla zalesień,  

1)   przeznaczenia dopuszczalne:  

a)   zadrzewienia,  

b)   sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej,  

2)   zakaz:  

a)   lokalizacji nowych budynków oraz z   zastrzeżeniem pkt. 2   lit. b pozostałych obiektów budowlanych,  

b)   lokalizacji dróg, parkingów,  

c)   powierzchniowej eksploatacji surowców.  

§   5.   Ustala się następujące sposoby i   terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów:  

1)   dla wszystkich terenów objętych planem – do czasu realizacji ustaleń planu utrzymuje się dotychczasowy sposób zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów,  

2)   dla terenu o   symbolu PR - tymczasowe zagospodarowanie mas skalnych – odpadów wydobywczych z   bieżącej eksploatacji i   przerabiania węgla kamiennego przez KWK „Krupiński” do czasu zakończenia budowy budowli krajobrazowej.  

ROZDZIAŁ3.
PRZEPISY KOŃCOWE  

§   6.   Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z   2012 r. poz. 647):  

1)   teren o   symbolu przeznaczenia podstawowego   PR   – 30 %,  

2)   pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w   pkt 1   – 5   %.  

§   7.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Suszec.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Suszec  


Andrzej   Urbanek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/84/217/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 25 października 2012 r.

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/84/217/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 25 października 2012 r.

Rozstrzygnięcia o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

Prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w   sołectwach Rudziczka i   Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z   miastem Żory i   Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i   Królówka powinna uwzględniać zadania inwestycyjne, należące do zadań własnych gminy, o   których wspomniano w   prognozie skutków finansowych w   podrozdziale 1.1.  

Projekt planu nie przewiduje konieczności realizacji zadań z   zakresu infrastruktury technicznej, które należałyby do zadań własnych gminy.   Wobec tego Gmina Suszec w   związku z   realizacją postanowień planu nie poniesie żadnych wydatków   . Zatem gmina nie będzie zmuszona do wydatkowania środków własnych, czy też do korzystania z   kredytów lub pożyczek. Będzie to korzystne dla gminy, gdyż środki finansowe bez przeszkód będą mogły być wykorzystane na inne cele ważne ze społeczno – gospodarczego punktu widzenia.  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/84/217/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 25 października 2012 r.

Rozstrzygnięcia o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu   zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w   sołectwach Rudziczka i   Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z   miastem Żory i   Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i   Królówka  

 

Nr uwagi  

Data wpływu uwagi  

Treść uwagi  

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga  

Ustalenia projektu miejscowego planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy w   sprawie rozpatrzenia uwagi  

Uwagi  

Uwzględniona  

Nieuwzględniona  

1  

25.09.2012  

Składający uwagę wyrażają sprzeciw wobec przedstawionych w   dokumentach zamierzeniom Gminy Suszec.Nie zgadzają się na powiększenie terenów o   nowe miejsca zagospodarowania mas skalnych w   związku z   wydobywaniem kopalin przez KWK Krupiński, które przesuwa się w   kierunku istniejących zabudowań mieszkalnych i   gospodarczych,co wpływa na zdrowie i   mienie mieszkańców.  

Cały obszar zmiany planu w   granicach opracowania  

PR – teren zagospodarowania mas skalnych – odpadów wydobywczych  

 

X  

Zagospodarowanie mas skalnych z   bieżącej eksploatacji węgla kamiennego przez KWK „Krupiński” jest uwzględnione w   obowiązującym studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec. Zamierzenie zagospodarowania mas skalnych w   formie budowli.  

 


Uzasadnienie


Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar na którym na powierzchni około 13,4 ha planowana jest budowa budowli krajobrazowej jako zagospodarowania mas skalnych – odpadów wydobywczych z   bieżącej eksploatacji i   przerobu kopaliny przez KWK „Krupiński”.  

Przeznaczenia planu nie naruszają ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, gdyż budowla lokalizowana jest w   obszarze o   symbolu „P3 – zagospodarowania mas skalnych – odpadów wydobywczych”. Zgodnie z   studium od strony zachodniej terenów objętych planem pozostawiono obszar z   możliwością realizacji zieleni w   formie strefy izolacyjnej.  

W ustaleniach planu nie określono następujących przepisów wynikających z   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym w   związku z   tym, że stan faktyczny obszaru objętego planem nie daje podstaw do ich zamieszczania:  

-   zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej w   związku z   brakiem tych systemów na obszarze objętym planem,  

-   kąta położenia granic działek w   stosunku do pasa drogowego, gdyż obszar wskazany do zabudowy stanowił będzie jedną działkę budowlaną, która nie przylega do pasa drogowego,  

-   minimalna i   maksymalna intensywność zabudowy, ponieważ planowana budowla dla której określono w   planie maksymalny teren do zabudowy oraz maksymalna wysokość nie mieści się w   pojęciu definicji intensywności zabudowy.  

-   wymagań wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej (w granicach opracowania planu nie przewiduje się wydzielenia przestrzeni publicznej).  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Mikołajewski

prawnik, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »