| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 505/XXVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie opłaty od posiadania psów w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 18a, art. 19 pkt 1   lit. f, pkt 2   i pkt 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (jednolity tekst Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M. P. z   2012 r. poz. 587) oraz art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   1.   Wprowadza się na terenie Miasta Częstochowy opłatę od posiadania psów.  

2.   Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w   wysokości 68 zł od jednego psa.  

§   2.   Zwalnia się z   opodatkowania psa, przyjętego w   2013 roku ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, przy czym fakt ten należy udokumentować zaświadczeniem wydanym przez schronisko dla bezdomnych zwierząt.  

§   3.   1.   Pobór opłaty od posiadania psów w   formie inkasa powierza się następującym podmiotom działającym na terenie Miasta Częstochowy:  

1)   Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”;  

2)   Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Spółce z   o.o.  

2.   Za czynności określone w   § 3   ust. 1   ustala się wynagrodzenie w   wysokości 20% sumy pobranej opłaty od posiadania psów.  

§   4.   Opłata, o   której mowa w   § 1   uchwały, płatna jest bez wezwania w   terminie do 31 marca 2013 r. lub w   ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w   posiadanie psa, w   administracjach Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”, w   administracjach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z   o.o. lub bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy Wydział Finansowo-Księgowy w   ING BSK II Oddz. w   Częstochowie Nr 49 1050 1142 1000 0022 8000 2367.  

§   5.   Zobowiązuje się podmioty wymienione w   § 3   ust. 1   do przekazywania pobranej opłaty na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy w   terminie do dnia 15-go następnego miesiąca wraz z   wykazem osób, które uiściły tą opłatę.  

§   6.   Posiadacze psów po wpłacie opłaty i   osoby spełniające warunki zwolnienia z   opłaty otrzymują w   administracjach domów mieszkalnych wymienionych w   § 3   ust. 1   lub w   Biurze Obsługi Interesantów w   budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 numer ewidencyjny, który powinien być przymocowany do obroży psa.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   8.   Traci moc Uchwała Nr 226/XVI/2011 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 7   grudnia 2011r. w   sprawie opłaty od posiadania psów w   2012 roku.  

§   9.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   10.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1. dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. W   E L 368 z   17.12.1992), 2. dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. W   E L 187 z   20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –wydanie specjalne.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja ITAKA

Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »