| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/171/2011 Rady Gminy Lubomia

z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   oraz art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jedn. z   późn zm.), art. 5   ust. 1, art. 7   ust. 3   oraz art. 20 ust. 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 tekst jedn. z   późn. zm.) w   związku z   Obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M.P. z   2012 r., poz. 587 ) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 tekst jedn.)  

Rada Gminy Lubomia u   c h w   a l a, co następuje  
 

§   1.  

Określić wysokość stawek podatku od nieruchomości:  

1.   Od budynków lub ich części:  

1)   mieszkalnych - 0,69 zł od 1   m2 powierzchni użytkowej,  

2)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,87 zł od 1   m2 powierzchni użytkowej,  

3)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 6,58 zł od 1   m2 powierzchni użytkowej,  

4)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,48 zł od 1   m2 powierzchni użytkowej,  

5)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,59 zł od 1   m2 powierzchni użytkowej, z   wyjątkiem:  

a)   budynków gospodarczych – 5,69 zł od 1   m² powierzchni użytkowej,  

b)   garaży – 6,84 zł od 1   m² powierzchni użytkowej .  

2.   Od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3-7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

3.   Od gruntów:  

1)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków - 0,82 zł od 1   m² powierzchni,  

2)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,79 zł od 1   ha powierzchni,  

3)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,36 zł od 1   m2 powierzchni.  

4.   Przez budynek gospodarczy, o   którym mowa w   ust. 1   pkt 5   lit. a) rozumie się budynki lub ich części związane z   prowadzeniem gospodarstwa domowego, w   szczególności składy opału, narzędzi i   plonów oraz budynki inwentarskie.  

§   2.  

Zwolnić od podatku od nieruchomości:  

1.   grunty, budowle, budynki lub ich części wykorzystywane do prowadzenia działalności kulturalnej o   której mowa w   ustawie z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej, za wyjątkiem części oddanych w   najem lub inną formę posiadania zależnego celem prowadzenia działalności gospodarczej,  

2.   grunty, budynki lub ich części zajęte na realizację zadań z   zakresu pomocy społecznej,  

3.   grunty, budowle, budynki lub ich części wykorzystywane w   celu świadczenia usług w   zakresie zbiorowego zaopatrzenia w   wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków w   granicach zasięgu wodociągu gminnego,  

4.   grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,  

5.   grunty, budynki lub ich części stanowiące mienie komunalne, z   wyjątkiem oddanych w   posiadanie zależne,  

6.   grunty, budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności w   zakresie kultury fizycznej i   sportu o   charakterze ogólnodostępnym, z   wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,  

7.   grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony bezpieczeństwa i   porządku publicznego,  

§   3.  

1.   Zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w   drodze inkasa przez inkasentów określonych odrębną uchwałą.  

2.   Podatek o   nieruchomości może być wpłacany bezpośrednio na konto Urzędu Gminy nr 85 8469 0009 0010 3408 2000 0006 - Bank Spółdzielczy Gorzyce.  

§   4.  

Traci moc uchwała Nr XVIII/91/2011 Rady Gminy Lubomia z   dnia 10 listopada 2011 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku, zmieniona uchwałą Nr XX/109/2012 Rady Gminy Lubomia z   dnia 8   lutego 2012 r.  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.  

§   6.  

1. Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r.  

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia  


mgr   Roman   Bizoń

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »