| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/172/2012 Rady Gminy Lubomia

z dnia 21 listopada 2012r.

sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jedn. z   późn. zm.), art. 10 ust. 1   i 2   i art. 12 ust. 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych ( Dz.U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 tekst jedn. z   późn. zm.), w   związku z   Obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 roku w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M.P z   2012, poz..587) i   Obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 8   października 2012 roku w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2013 r. (M.P. z   2012 , poz. 743) oraz na podstawie art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20.07.2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172 tekst jednolity)  

Rada Gminy Lubomia u   c h w   a l a, co następuje:  
 

§   1.  

Określić wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:  

1.   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej :  

a)   powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  

 

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

powyżej 3,5  

do 5,5 włącznie  

włącznie  

powyżej 5,5  

do 9   włącznie  

Powyżej 9  

i mniej niż 12  

Stawka podatku w   złotych  

Samochody posiadające certyfikat Euro  

600  

878  

1.164  

Samochody nieposiadajace certyfikatu Euro  

694  

972  

1.254  

b)   równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

2 osie  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

Inny system zawieszania osi  

 

 

Stawka podatku w   złotych  

12  

14  

16  

14  

16  

1.270  

1.412  

1.550  

1.412  

1.550  

1.764  

 

3 osie  

12  

16  

24  

16  

24  

1.770  

1.972  

2.682  

1.898  

2.254  

2.814  

 

4 osie i   więcej  

12  

23  

27  

29  

23  

27  

29  

2.718  

2.814  

2.956  

3.012  

2.848  

2.956  

3.028  

3.096  

2.   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  

 

Ciągniki o   dopuszczalnej masie całkowitej do7 ton włącznie  

 

1.058  

 

Ciągniki o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7   ton i   poniżej 12 ton  

 

1.340  

 

b)   równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

2 osie  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne  

Inny system zawieszania osi  

 

 

Stawka podatku w   złotych  

12  

25  

31  

25  

31  

1.550  

1.690  

1.932  

1.690  

1.972  

2.390  

 

3 osie  

12  

36  

40  

36  

40  

1.580  

1.972  

2.432  

2.088  

2.432  

3.096  

3.   przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :   420    

4.   przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

1 oś  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne  

Inny system zawieszenia osi  

 

Stawka podatku w   złotych  

12  

25  

25  

494  

494  

634  

792  

 

 

2 osie  

12  

23  

28  

33  

38  

23  

28  

33  

38  

444  

562  

918  

1.198  

1.620  

506  

706  

1.198  

1.832  

2.394  

 

3 osie  

12  

 

 

1.506  

 

1.832  

5.   autobusy:  

 

Mniej niż 30 miejsc  

(wraz z   kierowcą)  

Równej lub więcej niż 30 miejsc (wraz z   kierowcą)  

Stawka podatku w   złotych  

 

938  

 

 

2.220  

 

 

§   2.  

Zwolnić od podatku od środków transportowych przyczepy służące do działalności statutowej gminy w   zakresie utrzymania porządku i   czystości na terenie gminy Lubomia.  

§   3.  

Zwolnić od podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących, przeznaczone dla potrzeb kultury fizycznej i   sportu, turystyki, kultury, oświaty i   wychowania oraz opieki społecznej – niewykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej.  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.  

§   5.  

Traci moc Uchwała Nr XVIII/93/2011 Rady Gminy Lubomia z   dnia 10 listopada 2011 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

§   6.  

1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia  


mgr   Roman   Bizoń

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Sakowska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »