| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/172/2012 Rady Gminy Lubomia

z dnia 21 listopada 2012r.

sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jedn. z   późn. zm.), art. 10 ust. 1   i 2   i art. 12 ust. 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych ( Dz.U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 tekst jedn. z   późn. zm.), w   związku z   Obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 roku w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M.P z   2012, poz..587) i   Obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 8   października 2012 roku w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2013 r. (M.P. z   2012 , poz. 743) oraz na podstawie art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20.07.2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172 tekst jednolity)  

Rada Gminy Lubomia u   c h w   a l a, co następuje:  
 

§   1.  

Określić wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:  

1.   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej :  

a)   powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  

 

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

powyżej 3,5  

do 5,5 włącznie  

włącznie  

powyżej 5,5  

do 9   włącznie  

Powyżej 9  

i mniej niż 12  

Stawka podatku w   złotych  

Samochody posiadające certyfikat Euro  

600  

878  

1.164  

Samochody nieposiadajace certyfikatu Euro  

694  

972  

1.254  

b)   równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

2 osie  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

Inny system zawieszania osi  

 

 

Stawka podatku w   złotych  

12  

14  

16  

14  

16  

1.270  

1.412  

1.550  

1.412  

1.550  

1.764  

 

3 osie  

12  

16  

24  

16  

24  

1.770  

1.972  

2.682  

1.898  

2.254  

2.814  

 

4 osie i   więcej  

12  

23  

27  

29  

23  

27  

29  

2.718  

2.814  

2.956  

3.012  

2.848  

2.956  

3.028  

3.096  

2.   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  

 

Ciągniki o   dopuszczalnej masie całkowitej do7 ton włącznie  

 

1.058  

 

Ciągniki o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7   ton i   poniżej 12 ton  

 

1.340  

 

b)   równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

2 osie  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne  

Inny system zawieszania osi  

 

 

Stawka podatku w   złotych  

12  

25  

31  

25  

31  

1.550  

1.690  

1.932  

1.690  

1.972  

2.390  

 

3 osie  

12  

36  

40  

36  

40  

1.580  

1.972  

2.432  

2.088  

2.432  

3.096  

3.   przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :   420    

4.   przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

1 oś  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne  

Inny system zawieszenia osi  

 

Stawka podatku w   złotych  

12  

25  

25  

494  

494  

634  

792  

 

 

2 osie  

12  

23  

28  

33  

38  

23  

28  

33  

38  

444  

562  

918  

1.198  

1.620  

506  

706  

1.198  

1.832  

2.394  

 

3 osie  

12  

 

 

1.506  

 

1.832  

5.   autobusy:  

 

Mniej niż 30 miejsc  

(wraz z   kierowcą)  

Równej lub więcej niż 30 miejsc (wraz z   kierowcą)  

Stawka podatku w   złotych  

 

938  

 

 

2.220  

 

 

§   2.  

Zwolnić od podatku od środków transportowych przyczepy służące do działalności statutowej gminy w   zakresie utrzymania porządku i   czystości na terenie gminy Lubomia.  

§   3.  

Zwolnić od podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących, przeznaczone dla potrzeb kultury fizycznej i   sportu, turystyki, kultury, oświaty i   wychowania oraz opieki społecznej – niewykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej.  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.  

§   5.  

Traci moc Uchwała Nr XVIII/93/2011 Rady Gminy Lubomia z   dnia 10 listopada 2011 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

§   6.  

1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia  


mgr   Roman   Bizoń

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »