| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/287/12 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Orzeszu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.11 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz.642) oraz art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012r. poz.406)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXV/201/04 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Orzeszu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/287/12
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 24 października 2012 r.

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu

Dział I.
Przepisy ogólne

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu, zwana dalej “Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 642),

2) Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz.406),

3) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.),

4) Niniejszego statutu.

§ 2. 1) Siedziba Biblioteki mieści się w Orzeszu przy ul. św. Wawrzyńca 23.

2) Terenem działania Biblioteki jest obszar Gminy Orzesze

§ 3. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Orzesze. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki odpowiadającej jej zadaniom.

§ 4. 1) Biblioteka jest samorządową instytucją kultury Gminy Orzesze podlegającą wpisowi do rejestru prowadzonego przez Urząd Miejski w Orzeszu.

2) Z chwilą wpisu do rejestru Biblioteka nabywa osobowość prawną.

§ 5. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 6. 1) Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych

2) Biblioteka też korzysta z pomocy merytorycznej Biblioteki Śląskiej pełniącej w województwie śląskim ustawowe funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej.

3) Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Burmistrz Miasta Orzesze.

§ 7. Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej w otoku napis z nazwą Biblioteki, używana jest także pieczątka podłużna z nazwą biblioteki i jej adresem.

Dział II.
Cele i zadania Biblioteki.

§ 8. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwoju kultury.

§ 9. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1) Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2) Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej na terenie Gminy Orzesze. Współpracuje z biblioteką powiatową w zakresie sprawnej organizacji sieci informacji na terenie całego powiatu.

3) Udostępnienie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców Gminy Orzesze.

4) Organizowanie różnego rodzaju imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, kulturę regionalną, książkę i czytelnictwo.

5) Prowadzenie działalności kulturalno–oświatowej.

6) Współdziałanie z bibliotekami ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz z innymi bibliotekami, z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspakajania kulturalnych i oświatowych potrzeb społeczeństwa.

7) Doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki.

8) Doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystanie nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie.

§ 10. Biblioteka może podejmować inne działania mające na celu zaspakajanie potrzeb środowiska oraz realizację ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

Dział III.
Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 11. 1) Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.

2) Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Orzesze

3) Pracowników biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

§ 12. 1) Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię, oddział dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

2) W skład Biblioteki wchodzą:

- Biblioteka centralna w Orzeszu, ul. św. Wawrzyńca 23

- filie biblioteczne

3) Szczegółowy wykaz filii bibliotecznych stanowi załącznik do Statutu.

§ 13. Szczegółową organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i związków zawodowych działających w Bibliotece.

§ 14. Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia, fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dział IV.
Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 15. 1) Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową za zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan finansowy, kierując się zasadą efektywności, celowości i rzetelności ich wykonania.

2) Podstawą gospodarki jest plan finansowy Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora, który zawiera:

- plan przychodów i kosztów

3) Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności z zobowiązań z uzyskiwanych przychodów: Przychodami Biblioteki są:

- dotacje z budżetu Gminy,

- wpływy z prowadzonej działalności,

- środki otrzymane od osób fizycznych, prawnych oraz z innych źródeł.

§ 16. 1) Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. usługi kserograficzne.

2) Środki uzyskane z działalności gospodarczej są przeznaczone wyłącznie na cele statutowe.

§ 17. 1) Oświadczenia woli w imieniu Biblioteki składa Dyrektor.

2) Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego.

§ 18. 1) Statut Biblioteki nadaje Rada Miejska w Orzeszu.

2) Zmiany statutu są dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

§ 19. Likwidacja Biblioteki następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej z uwzględnieniem procedury likwidacyjnej.


Załącznik do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu

Wykaz filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu

1) Filia Nr 1 Jaśkowice 43-180 Orzesze-Jaśkowice ul.F. Stuska 10

2) Filia Nr 2 Gardawice 43-180 Orzesze-Gardawice ul.Uczniowska 1

3) Filia Nr 3 Woszczyce 43-180 Orzesze-Woszczyce ul.Długosza 48

4) Filia Nr 4 Huta 43-180 Orzesze ul.Miła 1

5) Filia Nr 5 Zazdrość 43-180 Orzesze-Zazdrość ul.Żorska 105

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »