| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 303/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych [1] )   (tekst jednolity: Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Miasta Siemianowic Śląskich  
uchwala:  

§   1.   Roczne stawki podatku od nieruchomości w   następujących wysokościach:  

1.   od gruntów:  

1)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków od 1   m 2 powierzchni   0,88 zł.  

2)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1   ha   3,75 zł.  

3)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m 2 powierzchni   0,45 zł.  

2.   od budynków lub ich części:  

1)   mieszkalnych od 1   m 2 powierzchni użytkowej   0,73 zł.  

2)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1   m 2 powierzchni użytkowej   22,82 zł.  

3)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1   m 2 powierzchni użytkowej   8,61 zł.  

4)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1   m 2 powierzchni użytkowej   4,63 zł.  

5)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m 2 powierzchni użytkowej   7,66 zł.  

3.   od budowli:  

od ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3-7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych   2%  

§   2.   Traci moc uchwała Nr 138/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 28 listopada 2011 roku w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie oraz uchwała Nr 148/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 15 grudnia 2011 roku w   sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 138/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 28 listopada 2011 roku w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

§   5.   Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń, a   także przez umieszczenie na stronie internetowej pod adresem www.um.siemianowice.pl.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich  


Adam   Cebula


Uzasadnienie

Proponowane w   projekcie uchwały stawki podatku od nieruchomości zostały ustalone na podstawie obwieszczenia Ministerstwa Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 roku w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 roku (M.P. z   2012 r., poz. 587) Stosownie do przepisów art. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r., Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) Rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z   tym że stawki nie mogą przekraczać rocznie: 1) od gruntów: a) związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków - 0,88 od 1   m 2 powierzchni, b) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1   ha powierzchni, c) pozostałych w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego - 0,45 zł od 1   m 2 powierzchni. 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych – 0,73 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej, b) związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,82 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł. od 1   m 2 powierzchni użytkowej, d) związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej, e) pozostałych w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 7,66 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej, 3) od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt. 3   i ust. 3-7, Stawki zaproponowane pozwolą zabezpieczyć osiągniecie zaplanowanych w   budżecie dochodów z   tego tytułu. Podatki lokalne to jeden z   najważniejszych instrumentów finansowych pozwalających zabezpieczyć osiągniecie zaplanowanych w   budżecie dochodów z   tego tytułu. Propozycje stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok są podwyższone w   stosunku do roku 2012 w   różnych wysokościach co obrazuje tabela nr 1. Ogólny wzrost wskaźnika cen towarów i   usług konsumpcyjnych w   pierwszym półroczu 2012 roku wyniósł 4,00%. Średni wzrost wszystkich stawek wynosi 4,00 %. Tabela nr 2   przedstawia propozycję stawek podatku od nieruchomości w   sąsiednich miastach.  


[1] )   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1) dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z   17.12.1992),  
2) dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z   20.07.1999).  
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »