| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 146/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Blachownia

Działając na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku, Nr 5, poz. 13 z póź. zm)

Rada Miejska w Blachowni
uchwala co następuje:

§ 1.

1. Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Blachownia na warunkach
i zasadach określonych w Regulaminie stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Blachownia, stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni


Henryk Kania


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 146/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 24 października 2012 r.

Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Blachownia.

§ 1.

1. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Blachownia następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a Gminą Blachownia zwaną dalej Gminą.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć:

a) proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wykazie przystanków stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały,

b) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

c) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Blachownia.

§ 2.

Zasady korzystania z przystanków

1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Blachownia jest bezpłatne.

2. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy na przystankach początkowych i końcowych.

3. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do:

a) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie ograniczyć przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników,

b) podjeżdżania jak najbliżej krawędzi celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i niepełnosprawnym.

§ 3.

Inne postanowienia regulaminu

1. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku stwierdzenia:

a) nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników,

b) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

c) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom,

d) niepowiadomienia administratora o zmianie rozkładu jazdy bądź wykazu pojazdów,

e) naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.

2. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem o planowych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku, o którym mowa w §1 ust. 3 lub zaprzestaniu działalności przewozowej.

3. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczania rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie na słupku pod znakiem D-15 lub na wiacie przystankowej.

4. Zabrania się bez zgody Gminy rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 146/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 24 października 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym

jest Gmina Blachownia

Lp

Nazwa Przystanku

Uwagi

Kierunek Częstochowa- Blachownia

1

Wyrazów, Częstochowska

Przystanek zlokalizowany przy drodze krajowej DK 46

2

Blachownia, Częstochowska I

Przystanek zlokalizowany przy drodze krajowej DK 46

3

Blachownia, Częstochowska II

Przystanek zlokalizowany przy drodze krajowej DK 46

4

Blachownia, Częstochowska III

Przystanek zlokalizowany przy drodze krajowej DK 46

5

Blachownia, Dworzec PKP

Przystanek zlokalizowany przy drodze krajowej DK 46

6

Blachownia, Ośrodek Zdrowia

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1046 S

7

Blachownia, Szkoła

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1046 S

8

Blachownia,
Urząd Miejski

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1046 S

9

Blachownia,
Leśna I

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1046 S

10

Blachownia,
Leśna II

Przystanek zlokalizowany przy drodze gminnej 601 034 S

11

Blachownia, Klonowa

Przystanek zlokalizowany przy drodze gminnej 601 016 S

12

Blachownia, Grabowa

Przystanek zlokalizowany przy drodze gminnej 601 008 S

13

Blachownia, Kościuszki

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1046 S

14

Blachownia, Różana

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1046 S

15

Blachownia, Cmentarz (pętla)

Przystanek zlokalizowany przy drodze gminnej 601 017 S

16

Malice (pętla)

Przystanek zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej 492 S

17

Malice ( Las)

Przystanek zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej 492 S

18

Blachownia, Wręczycka

Przystanek zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej 492 S

19

Blachownia, Wręczycka, Stacja Paliw

Przystanek zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej 492 S

Kierunek Blachownia- Częstochowa

20

Blachownia, Wręczycka

Przystanek zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej 492 S

21

Blachownia, Różana

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1046 S

22

Blachownia, Kościuszki

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1046 S

23

Blachownia, Grabowa

Przystanek zlokalizowany przy drodze gminnej 601 008 S

24

Blachownia, Klonowa

Przystanek zlokalizowany przy drodze gminnej 601 016 S

25

Blachownia,
Leśna II

Przystanek zlokalizowany przy drodze gminnej 601 034 S

26

Blachownia,
Leśna I

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1046 S

27

Blachownia,
Urząd Miejski

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1046 S

28

Blachownia, DPS

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1046 S

29

Blachownia,
Ośrodek Zdrowia

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1046 S

30

Blachownia, Dworzec PKP

Przystanek zlokalizowany przy drodze krajowej DK 46

31

Blachownia, Częstochowska III

Przystanek zlokalizowany przy drodze krajowej DK 46

32

Blachownia, Częstochowska II

Przystanek zlokalizowany przy drodze krajowej DK 46

33

Blachownia, Częstochowska I

Przystanek zlokalizowany przy drodze krajowej DK 46

34

Wyrazów, Częstochowska

Przystanek zlokalizowany przy drodze krajowej DK 46

Kierunek Częstochowa- Ostrowy

35

Łojki, Ryneczek

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1076 S

36

Łojki, Szkoła

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1076 S

37

Konradów, Długa

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1047 S

38

Łojki, Goliard

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1047 S

39

Łojki, Kopalniana

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1047 S

40

Blachownia, Piastów I

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1047 S

41

Blachownia, Piastów II

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1047 S

42

Blachownia, Piastów III

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1047 S

43

Blachownia, Szpital

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1049 S

44

Ostrowy,
gm. Blachownia (pętla)

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1049 S

Kierunek Ostrowy- Częstochowa

45

Blachownia, Szpital

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1049 S

46

Blachownia, Dworcowa

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1049 S

47

Blachownia, Piastów III

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1047 S

48

Blachownia, Piastów II

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1047 S

49

Blachownia, Piastów I

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1047 S

50

Łojki, Kopalniana

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1047 S

51

Łojki, Goliard

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1047 S

52

Konradów, Długa

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1047 S

53

Łojki, Szkoła

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1076 S

54

Łojki, Ryneczek

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1076 S

Kierunek Częstochowa- Cisie

55

Blachownia, Starowiejska I

Przystanek zlokalizowany przy drodze gminnej 601 032 S

56

Blachownia, Starowiejska II

Przystanek zlokalizowany przy drodze gminnej 601 032 S

57

Blachownia, Starowiejska III

Przystanek zlokalizowany przy drodze gminnej 601 032 S

58

Blachownia, Starowiejska IV

Przystanek zlokalizowany przy drodze gminnej 601 032 S

59

Blachownia, 1 Maja

Przystanek zlokalizowany przy drodze gminnej 601 080 S

60

Trzepizury,
Skrzyżowanie ul. Zielona

Przystanek zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej 492 S (ul. Zielona)

61

Trzepizury, Lubliniecka

Przystanek zlokalizowany przy drodze krajowej DK 46

62

Blachownia, Gać

Przystanek zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej 492 S

63

Cisie, pomnik

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1078 S

64

Cisie, Szkoła

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1078 S

65

Cisie, OSP

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1078 S

66

Cisie,
ul. Cisiańska (końcowy )

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1078 S

67

Cisie, Pętla

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1078 S

Kierunek Cisie- Częstochowa

68

Cisie, Cisiańska 101

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1078 S

69

Cisie, OSP

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1078 S

70

Cisie, Szkoła

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1078 S

71

Cisie, Pomnik

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1078 S

72

Blachownia,
Gać (Las)

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1078 S (skrzyżowanie z droga wojewódzką 492 S ul. Wręczycka)

73

Trzepizury, Lubliniecka

Przystanek zlokalizowany przy drodze krajowej DK 46

74

Trzepizury,
Skrzyżowanie ul. Zielona

Przystanek zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej 492 S (ul. Zielona)

75

Blachownia, 1 Maja

Przystanek zlokalizowany przy drodze gminnej 601 080 S

76

Blachownia, Starowiejska IV

Przystanek zlokalizowany przy drodze gminnej 601 032 S

77

Blachownia, Starowiejska III

Przystanek zlokalizowany przy drodze gminnej 601 032 S

78

Blachownia, Starowiejska II

Przystanek zlokalizowany przy drodze gminnej 601 032 S

79

Blachownia, Starowiejska I

Przystanek zlokalizowany przy drodze gminnej 601 032 S

Kierunek Częstochowa- Stara Gorzelnia

80

Stara Gorzelnia,
Wielkoborska 26

Przystanek zlokalizowany przy drodze gminnej 601 106 S

81

Stara Gorzelnia (pętla)

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej 1076 S

Kierunek Stara Gorzelnia- Częstochowa

82

Stara Gorzelnia,
Wielkoborska 28

Przystanek zlokalizowany przy drodze gminnej 601 106 S

Nowa Gorzelnia

83

Nowa Gorzelnia 75

Przystanek zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej 494 S

84

Nowa Gorzelnia 23

Przystanek zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej 494 S

Konradów

85

Konradów, Borówkowa skrzyżowanie

Przystanek zlokalizowany przy drodze gminnej 601 092 S

86

Konradów, Borówkowa I

Przystanek zlokalizowany przy drodze gminnej 601 092 S

87

Konradów Borówkowa II

Przystanek zlokalizowany przy drodze gminnej 601 092 S

88

Konradów, Wrzosowa I

Przystanek zlokalizowany przy drodze gminnej 601 092 S

89

Blachownia, Wrzosowa II

Przystanek zlokalizowany przy drodze gminnej 601 092 S

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Bojko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »