| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 145/XX/2012 Rady Gminy Popów

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717 i   Nr 162 poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i   Nr 167, poz. 1759, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128 i   Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz.1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz.142 i   146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675, z   2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz.1281 oraz z   2012 r. Nr 567 w   związku z   art. 5   ust. 1   i art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i   Nr 226, poz. 1475 oraz z   2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i   Nr 232, poz.1378) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst. jedn. Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz.1172 ).Rada Gminy Popów uchwala, co następuje :  

§   1.   Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące   w 2013 roku   na terenie Gminy Popów  

 

1.   od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,55 zł – od 1   m² powierzchni użytkowej,  

2.   od budynków lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,50 zł – od 1   m ² powierzchni użytkowej  

3.   od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł – od 1   m² powierzchni użytkowej  

4.   od budynków lub ich części związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł – od 1   m² powierzchni użytkowej  

5.   od pozostałych budynków lub ich części – 5,60 zł – od 1   m² powierzchni użytkowej, z   wyjątkiem zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, dla których stawka podatku wynosi – 7,66 zł – od 1   m² powierzchni użytkowej  

6.   od budowli lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, w   tym od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych, przesyłowych i   rozdzielczych, rurociągów i   przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i   wody, budowli służących do odprowadzenia i   oczyszczenia ścieków – 2% ich wartości określonej zgodnie z   art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust.3-7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

7.   od gruntów :  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków – 0,67 zł – od 1   m² powierzchni  

b)   pod jeziorami, a   także zajętych na zbiorniki wodne-retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł – od 1   ha powierzchni  

c)   pozostałych – 0,18 zł – od 1   m² powierzchni, z   wyjątkiem zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, dla których stawka podatku wynosi - 0,45 zł - od 1   m² powierzchni.  

§   2.   1.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości :  

1)   nieruchomości lub ich części będące w   posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego o   ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w   tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, o   których mowa w   art.3 ust.1 pkt 3   i 4   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

2)   świetlice wiejskie  

3)   budowle i   budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i   będące w   posiadaniu jednostek dla których ochrona przeciwpożarowa pozostaje celem statutowym  

4)   wodociągi, hydrofornie, ujęcia wody, kanalizację sanitarną, przepompownie i   oczyszczalnie ścieków.  

5)   budynki lub części budynków zajęte na potrzeby związane z   wykonywaniem zadań gminy z   zakresu pomocy społecznej.  

2.   Zwolnienia o   których mowa w   ust. 1   nie obejmują budynków i   gruntów związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej.  

§   3.   1.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

2.   Zobowiązuje się Wójta Gminy do ogłoszenia tekstu uchwały na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy i   złożenia sprawozdania z   jej wykonania wraz ze sprawozdaniem z   wykonania budżetu gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Popów  


Jakub   Deska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »