| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 147/XX/2012 Rady Gminy Popów

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591, z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i   Nr 214, poz.1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz.1568, z   2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i   Nr 167, poz. 1759, z   2005 r. Nr 172, poz.1441 i   Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz.128 i   Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz.1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz.142 i   146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675, z   2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz.1281 oraz z   2012 r. Nr 567) w   związku z   art. 6a ust. 11 ustawy z   dnia 15 listopada 1984 roku o   podatku rolnym (Dz. U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i   Nr 249, poz. 1825, z   2007 r. Nr 109, poz. 747, z   2008 r. Nr 116, poz. 730 i   Nr 237, poz. 1655, z   2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z   2010 r. Nr 96, poz. 620 i   Nr 226, poz.1475) i   art. 6   ust. 9   ustawy z   dnia 30 października 2002 roku o   podatku leśnym (Dz. U. z   2002 r. Nr 200, poz.1682 i   Nr 216, poz.1826, z   2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365 i   Nr 179, poz.1484, z   2006 r. Nr 245, poz. 1775 i   Nr 249, poz.1825, z   2008 r. Nr 116, poz.730, z   2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z   2010 r. Nr 96, poz. 620 i   Nr 226, poz. 1475), oraz art. 6   ust. 13 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i   Nr 226, poz. 1475 oraz z   2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i   Nr 232, poz.1378 ), oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz.1172). Rada Gminy Popów uchwala, co następuje :  

§   1.   Ustala się wzory następujących formularzy obowiązujące na terenie Gminy Popów :  

1.   deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z   osobami prawnymi, bądź z   innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej - stanowiący załącznik Nr 1   do uchwały ;  

2.   informacji w   sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o   ubezpieczeniu społecznym rolników, oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - stanowiący załącznik Nr 2   do uchwały ;  

3.   deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z   osobami prawnymi, bądź z   innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej - stanowiący załącznik Nr 3   do uchwały ;  

4.   informacji w   sprawie podatku leśnego dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - stanowiący załącznik Nr 4   do uchwały ;  

5.   deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z   osobami prawnymi, bądź innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z   wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową - stanowiący załącznik Nr 5   do uchwały ;  

6.   informacji w   sprawie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części, albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – stanowiący - załącznik nr 6   do uchwały.  

§   2.   1.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

2.   Zobowiązuje się Wójta Gminy do ogłoszenia tekstu uchwały na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy  

§   3.   Traci moc Uchwała Rady Gminy Popów Nr 85/XI/2011 z   dnia 17 listopada 2011 roku w   sprawie określania wzorów formularzy informacji i   deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i   podatek od nieruchomości.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147/XX/2012
Rady Gminy Popów
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1   DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 147/XX/2012
Rady Gminy Popów
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2   INFORMACJA W   SPRAWIE PODATKU ROLNEGO  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 147/XX/2012
Rady Gminy Popów
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2   INFORMACJA W   SPRAWIE PODATKU ROLNEGO  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 147/XX/2012
Rady Gminy Popów
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4   INFORMACJA W   SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 147/XX/2012
Rady Gminy Popów
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik5.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5   DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 147/XX/2012
Rady Gminy Popów
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik6.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6   INFORMACJA W   SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Popów  


Jakub   Deska

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe "KOMP-BIUR" sp. z o.o.

Kompleksowa obsługa księgowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »