| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/297/2012 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 3, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.) Rada Miejska Skoczowa uchwala:

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skoczów:

1.

od 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich częściw tym: garaży w budynkach mieszkalnych

0,68 zł

2.

od 1 m2powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanychz działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna

22,00 zł

3.

od 1 m2powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez rzemieślników w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 z późn. zm.)

16,00 zł

4.

od 1 m2powierzchni nie przekraczającej 50 m2powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna,

12,00 zł

5.

od 1 m2powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanychz działalnością gospodarczą w zakresie obrotu kwalifikowanymmateriałem siewnym

10,00 zł

6.

od 1 m2powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń zajętych

4,63 zł

7.

od 1 m2powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnościpożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

6,20 zł

8.

od wartości budowli określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatachlokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613z późn. zm.)

2%


9.

od 1 m2powierzchni gruntów:                            

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej              

0,84 zł

b) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,32 zł

10.

od 1 ha gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,45 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. grunty, budynki i budowle stanowiące mienie komunalne, na których prowadzona jest działalność w zakresie sportu i rekreacji,

2. budynki i grunty przeznaczone na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem części nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą lub będących przedmiotem najmu lub dzierżawy,

3. nieruchomości zajęte pod drogi będące przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a będące w użytkowaniu Gminy Skoczów,

4. nieruchomości zajęte pod drogi będące przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowiące współwłasność z Gminą Skoczów,

5. części budynków wchodzących w skład budynków szkół, a zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sklepików szkolnych,

6. grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, w których rozpoczęto działalność gospodarczą,

7. zwolnienie, o którym mowa w pkt. 6 przysługuje przez okres 12 miesięcy, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o udzielenie ulgi,

8. zwolnienie, o którym mowa w pkt 6 przysługuje po złożeniu pisemnego wniosku podatnika w okresie 2 lat od rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie nieruchomości będącej własnością podatnika wraz z kopią wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dotyczącej osoby prowadzącej na nieruchomości działalność gospodarczą,

9. budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci i młodzieży zapewniających całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie,

10. budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie wychowania przedszkolnego,

11. budynki i ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie ochrony, regulacji i utrzymania populacji dzikiej zwierzyny.

§ 3. Stawka ustalona w § 1 pkt 3 i 4 oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 2 ust.6, mają charakter pomocy de minimis, która jest udzielana zgodnie z przepisami powołanego we wstępie rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UEL Nr 379 z 28.12.2006 r.)

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc, o której mowa w § 3 jest zobowiązany do przedłożenia organowi udzielającemu pomocy, na jego wezwanie następujących informacji:

a) rodzaj wykonywanej działalności wraz z symbolem PKD i numerem NIP,

b) forma prawna przedsiębiorcy,

c) informacja o wielkości przedsiębiorstwa,

d) zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanej w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych, informację o uzyskanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis oraz informację o uzyskanej innej pomocy publicznej dotyczącej tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,

e) oświadczenie, że przedsiębiorstwo nie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej tj. nie spełnia kryteriów określonych w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.)”.

f) inne nie wymienione wyżej dokumenty niezbędne do potwierdzenia zasadności udzielenia pomocy, wykluczające spełnianie przez przedsiębiorcę kryteriów „przedsiębiorstwa zagrożonego” określonych w pkt 9-11 wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 6. Tracą moc Uchwała Nr XII/163/2011 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomości

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w „Wieściach Skoczowskich”.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bogacz Bartoszewicz Kancelaria Radców Prawnych

Obsługa prawna klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »