| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 3 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „d” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 257 i art. 264 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy.

Rada Gminy Bojszowy
uchwala

§ 1. W uchwale Rady Gminy Bojszowy nr XIII/65/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012r. dokonać następujących zmian:

1.               1)Dokonać zwiększenia w planie finansowym dochodów budżetu Gminy Bojszowy zgodnie
z zał. nr 1

2)               Dokonać zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z
zał. nr 2

3)               Zmniejszyć plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bojszowy na 2012r. zgodnie z zał. nr 3

4)               Zwiększyć plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2012r. zgodnie z zał. nr 4.

2.               1)Dokonać zmiany w § 3 uchwały poprzez zmianę jego treści na: „uchwala się deficyt budżetu gminy w kwocie 617 998,56zł. Źródłem pokrycie deficytu będzie kredyt długoterminowy”

2)               2)Dokonać zmian w § 5 ust 1 uchwały poprzez dopisanie po tirecie:

-               - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 617 998,56zł.

              na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 982 001,44zł..

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego, roku budżetowego 2012.

Zmiana budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/116/2012
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 3 grudnia 2012 r.

Dochody w zł.

Dochody w zł.

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

Zwiększenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

67 900,00

Dochody ogółem:

w tym:

- dochody bieżące

z tego:

dochody inne

67 900,00

600

Transport i łączność

17 300,00

Dochody ogółem:

w tym:

- dochody bieżące

z tego:

dochody inne

17 300,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

5 000,00

Dochody ogółem:

w tym:

- dochody bieżące

z tego:

- dochody inne

5 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

147 000,00

Dochody ogółem:

w tym:

- dochody bieżące

z tego:

- dochody inne

147 000,00

758

Różne rozliczenia

77 348,00

Dochody ogółem:

w tym:

- dochody bieżące

z tego:

- dochody inne

77 348,00

801

Oświata i wychowanie

2 120,00

Dochody ogółem:

w tym:

- dochody bieżące

z tego:

- dochody inne

2 120,00

Razem zwiększenie dochodów

316 668,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/116/2012
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 3 grudnia 2012 r.

Wydatki w zł.

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

Zwiększenia

Zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

23 500,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

23 500,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące,

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

23 500,00

600

Transport i łączność

15 000,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

15 000,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące,

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

15 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

7 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

7 000,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki majątkowe,

z tego:

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

7 000,00

710

Działalność usługowa

20 000,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

20 000,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące,

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

20 000,00

750

Administracja publiczna

50 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

50 000,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące,

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wynagrodzenia

50 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

40 000,00

75412

OSP

40 000,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki majątkowe,

z tego:

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

40 000,00

801

Oświata i wychowanie

383 668,00

80101

Szkoły podstawowe

201 548,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące:

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

wynagrodzenia

197 548,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 000,00

80104

Przedszkola

60 000,00

Wydatki ogółem:

z tego:

wydatki bieżące:

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

wynagrodzenia

57 800,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 200,00

80110

Gimnazja

112 120,00

Wydatki ogółem:

z tego:

wydatki bieżące:

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

wynagrodzenia

112 120,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

10 000,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące:

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

10 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

16 000,00

85401

Świetlice szkolne

16 000,00

Wydatki ogółem:

z tego:

wydatki bieżące:

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

wynagrodzenia

16 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

27 500,00

90095

Pozostała działalność

27 500,00

Wydatki ogółem:

z tego:

wydatki bieżące:

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

wydatki na realizację zadań statutowych

27 500,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

17 000,00

92116

Biblioteki

17 000,00

Wydatki ogółem:

z tego:

wydatki bieżące:

w tym:

dotacje

17 000,00

Razem zwiększenie/zmniejszenie wydatków

458 168,00

141 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/116/2012
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 3 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BOJSZOWY W 2012 ROKU


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/116/2012
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 3 grudnia 2012 r.

Zestawienie dochodów własnych
jednostek budżetowych i wydatków
nimi sfinansowanych w 2012r.

Dz

Rozdz

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia w zł.

Dochody w zł.

Wydatki w zł.

801

80101

Szkoły podstawowe

30 000,00

30 000,00

Razem zwiększenie dochodów/wydatków

30 000,00

30 000,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Zych

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Handlowy BIK Brokers. Absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992-95 jeden z organizatorów i założycieli sieci restauracji KFC, Pizza Hut i Taco Bell należącej do PepsiCo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »