| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/234/2012 Rady Miasta Radzionków

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2013

Na podstawie na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych *(1) (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Miasta Radzionków Nr LVI/473/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. *(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje :

§ 1.

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 w następującej wysokości:

1) od 1 m² powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł.

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,31 zł.

c) zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi oznaczone symbolem "dr" położonych na terenie gospodarstwa rolnego - 0,01 zł.

2) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,36 zł.

3) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,67 zł.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,59 zł.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,34 zł.

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,54 zł.

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,25 zł.

4) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7

§ 2.

Traci moc uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XV/113/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »