| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/237/2012 Rady Miasta Radzionków

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jedn. tekst Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn.zm.)oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Miasta Radzionków Nr LVI/473/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego gruntów rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej "zwolnieniem".

§ 2.

1. Zwolnienie stosuje się na wniosek złożony przez podatnika.

2. Początek okresu zwolnienia nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień miesiąca po mięsiącu, w którym złożono wniosek.

3. Wniosek powinien określać:

1) datę zaprzestania produkcji rolnej,

2) zamierzony okres zwolnienia z tym, że nie może być dłuższy niz 3 lata,

3) ogólną powierzchnię uzytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

4) powierzchnię, na której zaprzestana będzie produkcja rolna, nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa, lecz nie więcej niż 10 ha,

5) numery działek według rejestru ewidencji gruntów, na których zaprzestana zostanie produkcja rolna.

§ 3.

1. Warunki zwolnienia są następujące:

1) zaprzestanie uprawy roślin, zasiewów;

2) nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe;

3) nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe;

4) utrzymywanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.

2. Warunki określone w ust.1 muszą być spełnione łącznie.

§ 4.

1. Zwolnienie następuje na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Radzionków.

2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warunków organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie w całości lub w części decyzji.

3. Podatnik jest zobowiązany zawiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ceret Grzywaczewska

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »