| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/237/2012 Rady Miasta Radzionków

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jedn. tekst Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn.zm.)oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Miasta Radzionków Nr LVI/473/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego gruntów rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej "zwolnieniem".

§ 2.

1. Zwolnienie stosuje się na wniosek złożony przez podatnika.

2. Początek okresu zwolnienia nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień miesiąca po mięsiącu, w którym złożono wniosek.

3. Wniosek powinien określać:

1) datę zaprzestania produkcji rolnej,

2) zamierzony okres zwolnienia z tym, że nie może być dłuższy niz 3 lata,

3) ogólną powierzchnię uzytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

4) powierzchnię, na której zaprzestana będzie produkcja rolna, nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa, lecz nie więcej niż 10 ha,

5) numery działek według rejestru ewidencji gruntów, na których zaprzestana zostanie produkcja rolna.

§ 3.

1. Warunki zwolnienia są następujące:

1) zaprzestanie uprawy roślin, zasiewów;

2) nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe;

3) nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe;

4) utrzymywanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.

2. Warunki określone w ust.1 muszą być spełnione łącznie.

§ 4.

1. Zwolnienie następuje na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Radzionków.

2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warunków organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie w całości lub w części decyzji.

3. Podatnik jest zobowiązany zawiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

ChinskiRaport.pl

Serwis umożliwiający weryfikację chińskich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »