| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/170/2012 Rady Gminy Rudnik

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskankie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.13), po konsultacjach przeprowadzonych w trybie Uchwały Nr VII/45/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1)w zakresie wyposażenia technicznego bazy transportowej:

a) posiadać zaplecze techniczno biurowe, dostosowane do prowadzenia zamierzonej działalności;

b) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie upoważnionym i wskazanym przez Wójta Gminy Rudnik pracownikom Urzędu Gminy Rudnik drogą elektroniczną, danych wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem lit. c;

c) w przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada, środków technicznych celem wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w lit. b zobowiązany jest poinformować o tym Wójta Gminy Rudnik w formie pisemnej i przekazać dane, o których mowa w lit. b w formie pisemnej.

2)w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

a)pojazdy asenizacyjne, służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych należy myć, odkażać i dezynfekować nie rzadziej niż 1 raz na tydzień;

b) miejsce postoju i mycia pojazdów, o których mowa w lit. a musi być tak usytuowane i spełniać takie warunki techniczne, by spełnione były wymogi ochrony środowiska oraz nie stanowiło uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, odory, warunki higieniczne i sanitarne.

2. Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnienie wymagań opisanych w ust. 1, poprzez przedłożenie w szczególności:

1)tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno - biurowe;

2)umowy kupna - sprzedaży, najmu, leasingu, faktury lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie pojazdów asenizacyjnych;

3)umowy na korzystanie z usługi mycia pojazdów niezbędnych do wykonywania działalności w przypadku braku wydzielonego miejsca do mycia pojazdów na terenie posiadanego zaplecza.

3. Dokumenty, o których mowa w ust.2, należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w ust.1 w oryginale lub w formie potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XXXIV/264/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 3.

Wykonanie uchwały, wraz z podaniem jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »