| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/170/2012 Rady Gminy Rudnik

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskankie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.13), po konsultacjach przeprowadzonych w trybie Uchwały Nr VII/45/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1)w zakresie wyposażenia technicznego bazy transportowej:

a) posiadać zaplecze techniczno biurowe, dostosowane do prowadzenia zamierzonej działalności;

b) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie upoważnionym i wskazanym przez Wójta Gminy Rudnik pracownikom Urzędu Gminy Rudnik drogą elektroniczną, danych wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem lit. c;

c) w przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada, środków technicznych celem wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w lit. b zobowiązany jest poinformować o tym Wójta Gminy Rudnik w formie pisemnej i przekazać dane, o których mowa w lit. b w formie pisemnej.

2)w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

a)pojazdy asenizacyjne, służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych należy myć, odkażać i dezynfekować nie rzadziej niż 1 raz na tydzień;

b) miejsce postoju i mycia pojazdów, o których mowa w lit. a musi być tak usytuowane i spełniać takie warunki techniczne, by spełnione były wymogi ochrony środowiska oraz nie stanowiło uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, odory, warunki higieniczne i sanitarne.

2. Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnienie wymagań opisanych w ust. 1, poprzez przedłożenie w szczególności:

1)tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno - biurowe;

2)umowy kupna - sprzedaży, najmu, leasingu, faktury lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie pojazdów asenizacyjnych;

3)umowy na korzystanie z usługi mycia pojazdów niezbędnych do wykonywania działalności w przypadku braku wydzielonego miejsca do mycia pojazdów na terenie posiadanego zaplecza.

3. Dokumenty, o których mowa w ust.2, należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w ust.1 w oryginale lub w formie potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XXXIV/264/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 3.

Wykonanie uchwały, wraz z podaniem jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »