| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/164/12 Rady Gminy Świnna

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 oraz zwolnienia niektórych nieruchomości od podatku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r,o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 Nr 142 poz.1591 z   p.zm./, art.5 ust.1 i   art.7 ust.3 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r, o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z   2010 r. Nr 95 poz.613 z   p.zm), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M.P. Nr 116 poz. 587)  

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok:  

1.   Od gruntów :  

1)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków - od 1   m2 powierzchni -   0,84 zł,  

2)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1   ha powierzchni -   4,51 zł,  

3)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1   m2 powierzchni -   0,40 zł.  

2.   Od budynków lub ich części:  

1)   mieszkalnych -   0,71 zł,  

2)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1   m2 powierzchni użytkowej -   19,80 zł,  

3)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1   m2 powierzchni użytkowej -   10,65 zł,  

4)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1   m2 powierzchni użytkowej -   4,60 zł,  

5)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni użytkowej -   7,40 zł,  

6)   garaży wolnostojących - od 1   m2 powierzchni użytkowej -   7,40 zł,  

7)   zajętych na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza - od 1   m2 powierzchni użytkowej -   7,20 zł.  

3.   Od budowli od ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   oraz art. 3   - 7   - 2%  

§   2.   Zwalnia się z   podatku od nieruchomości :  

1)   Budynki i   grunty służące ochronie przeciwpożarowej .  

2)   Budynki i   grunty służące działalności sportowej.  

3)   Budynki, budowle i   grunty służące zaopatrzeniu w   wode i   odprowadzeniu ścieków komunalnych.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr XV/88/11 Rady Gminy Świnna z   dnia 30 listopada 2011 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz zwolnienia niektórych nieruchomości od podatku.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku oraz podlega ogłoszeniu na terenie gminy w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świnna  


Kazimierz   Dziki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »