| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/219/2012 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień na rok podatkowy 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41ust 1   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm./ oraz art. 5   ust 1   i art. 7   ust 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm./ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 roku /M.P.poz.587 z   2012r./  

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Stawki roczne podatku od nieruchomości dla podmiotów określonych w   art. 3   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych wynoszą:  

1)   od budynków mieszkalnych lub ich części od 1   m 2 pow. użytkowej -   0,70 zł,  

2)   od budynków lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1   m 2 pow. użytkowej -   21,50 zł,  

3)   od budynków lub ich części związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalnośći leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1   m 2 pow. użytkowej -   4,63 zł,  

4)   od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1   m 2 pow. użytkowej -   10,65 zł,  

5)   od pozostałych budynków lub ich części :  

a)   wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe od 1   m 2 pow. użytkowej -   7,51zł,  

b)   zajętych na pomieszczenia gospodarcze, chów drobnego inwentarza od 1   m 2 pow. użytkowej -   5,83 zł,  

c)   zajętych na garaże wolnostojące, przybudowane do budynków mieszkalnych lub znajdujące się w   budynkach innych niż mieszkalne od 1   m 2 pow. użytkowej -   5,83 zł,  

d)   zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m 2 pow. użytkowej -   7,51 zł,  

e)   zajętych lub wykorzystywanych na inne cele niż wymienione w   pkt od 1   do 5   a, b, c, d, od 1   m 2 pow. użytkowej -   7,51 zł,  

6)   od budowli określonej na podstawie art.4 ust 1   pkt 3   i ust 3-7ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych -   2%   ich wartości.  

7)   od gruntów związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków od 1   m 2 pow.   - 0,82 zł,  

8)   od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1   ha pow. -   4,51 zł,  

9)   gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m 2 pow.   - 0,45 zł,  

10)   od pozostałych gruntów, od 1   m 2 pow. -   0,40 zł,  

§   2.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości:  

1.   budynki lub ich części, budowle, grunty wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu zadań związanych z   niezawodową ochroną przeciwpożarową za wyjątkiem związanych z   prowadzeniem dzialalności gospodarczej w   rozumieniu art 1a ust. 1   pkt 3   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych  

2.   grunty sklasyfikowane w   ewidencji gruntów jako drogi oznaczone symbolem „dr”, za wyjątkiem związanych z   prowadzeniem dzialalności gospodarczej w   rozumieniu art 1a ust. 1   pkt 3   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

3.   grunty sklasyfikowane w   ewidencji gruntów jako tereny kolejowe oznaczone symbolem „Tk”, nie objęte zwolnieniem ustawowym, za wyjątkiem związanych z   prowadzeniem dzialalności gospodarczej w   rozumieniu art 1a ust. 1   pkt 3   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

§   3.   1.   Podatek od nieruchomości, płatny jest u   inkasenta lub na konto Urzędu Gminy w   Wilkowicach, w   Banku Spółdzielczym Bystra   Nr 66 8133 0003 0000 0244 2000 0053   w czterech ratach w   terminie do:   15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego   , przez osoby fizyczne.  

2.   Osoby prawne oraz państwowe jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są zobowiązane wpłacać obliczony w   deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania organu – na rachunek Urzędu Gminy w   Wilkowicach, za poszczególne miesiące, w   terminie do   15 dnia każdego miesiąca.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.  

§   5.   Traci moc uchwała XIII/97/2011Rady Gminy Wilkowice z   dnia 30 listopada 2011 roku w   sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i   gruntów oraz zwolnień na rok podatkowy 2012.  

§   6.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Bartosz   Olma

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »