| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/219/2012 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień na rok podatkowy 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41ust 1   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm./ oraz art. 5   ust 1   i art. 7   ust 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm./ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 roku /M.P.poz.587 z   2012r./  

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Stawki roczne podatku od nieruchomości dla podmiotów określonych w   art. 3   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych wynoszą:  

1)   od budynków mieszkalnych lub ich części od 1   m 2 pow. użytkowej -   0,70 zł,  

2)   od budynków lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1   m 2 pow. użytkowej -   21,50 zł,  

3)   od budynków lub ich części związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalnośći leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1   m 2 pow. użytkowej -   4,63 zł,  

4)   od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1   m 2 pow. użytkowej -   10,65 zł,  

5)   od pozostałych budynków lub ich części :  

a)   wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe od 1   m 2 pow. użytkowej -   7,51zł,  

b)   zajętych na pomieszczenia gospodarcze, chów drobnego inwentarza od 1   m 2 pow. użytkowej -   5,83 zł,  

c)   zajętych na garaże wolnostojące, przybudowane do budynków mieszkalnych lub znajdujące się w   budynkach innych niż mieszkalne od 1   m 2 pow. użytkowej -   5,83 zł,  

d)   zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m 2 pow. użytkowej -   7,51 zł,  

e)   zajętych lub wykorzystywanych na inne cele niż wymienione w   pkt od 1   do 5   a, b, c, d, od 1   m 2 pow. użytkowej -   7,51 zł,  

6)   od budowli określonej na podstawie art.4 ust 1   pkt 3   i ust 3-7ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych -   2%   ich wartości.  

7)   od gruntów związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków od 1   m 2 pow.   - 0,82 zł,  

8)   od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1   ha pow. -   4,51 zł,  

9)   gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m 2 pow.   - 0,45 zł,  

10)   od pozostałych gruntów, od 1   m 2 pow. -   0,40 zł,  

§   2.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości:  

1.   budynki lub ich części, budowle, grunty wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu zadań związanych z   niezawodową ochroną przeciwpożarową za wyjątkiem związanych z   prowadzeniem dzialalności gospodarczej w   rozumieniu art 1a ust. 1   pkt 3   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych  

2.   grunty sklasyfikowane w   ewidencji gruntów jako drogi oznaczone symbolem „dr”, za wyjątkiem związanych z   prowadzeniem dzialalności gospodarczej w   rozumieniu art 1a ust. 1   pkt 3   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

3.   grunty sklasyfikowane w   ewidencji gruntów jako tereny kolejowe oznaczone symbolem „Tk”, nie objęte zwolnieniem ustawowym, za wyjątkiem związanych z   prowadzeniem dzialalności gospodarczej w   rozumieniu art 1a ust. 1   pkt 3   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

§   3.   1.   Podatek od nieruchomości, płatny jest u   inkasenta lub na konto Urzędu Gminy w   Wilkowicach, w   Banku Spółdzielczym Bystra   Nr 66 8133 0003 0000 0244 2000 0053   w czterech ratach w   terminie do:   15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego   , przez osoby fizyczne.  

2.   Osoby prawne oraz państwowe jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są zobowiązane wpłacać obliczony w   deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania organu – na rachunek Urzędu Gminy w   Wilkowicach, za poszczególne miesiące, w   terminie do   15 dnia każdego miesiąca.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.  

§   5.   Traci moc uchwała XIII/97/2011Rady Gminy Wilkowice z   dnia 30 listopada 2011 roku w   sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i   gruntów oraz zwolnień na rok podatkowy 2012.  

§   6.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Bartosz   Olma

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »