| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.571.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 6 grudnia 2012r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIX/328/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu tarnogórskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Tarnogórski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXIX/328/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu tarnogórskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Tarnogórski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, w części określonej w ust. 5 Załącznika Nr 2 do Uchwały ustalającego warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Tarnogórski, jako sprzecznej z art. 7 Konstytucji RP w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku, Nr 5, poz. 13 z późn. zm.).

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Powiatu w Tarnowskich Górach określiła przystanki komunikacyjne na terenie powiatu tarnogórskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Tarnogórski oraz warunki i zasady korzystania z tych przystanków. Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie drogowym, który upoważnia właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego do określenia, w drodze uchwały, przystanków komunikacyjnych i dworców, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków korzystania z tych obiektów. Uchwała Rady podjęta w oparciu o ten przepis ma charakter aktu normatywnego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Tym samym Rada, działając na jego podstawie musi precyzyjnie realizować zawarte w nim upoważnienie, powstrzymując się jednocześnie od zamieszczania w podjętej uchwale innych dodatkowych regulacji, bowiem działanie takie stanowiłoby przekroczenie delegacji ustawowej wobec nie wprowadzającej luzu normatywnego konstrukcji przepisu upoważniającego. Każde zaś wykroczenie poza zakres udzielonego upoważnienia w takiej sytuacji jest uznawane za istotne naruszenie prawa oraz konstytucyjnych warunków legalności aktu wykonawczego ( por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 3 października 2007r., sygn. akt IV SA/Wr 313/07 ).

Tymczasem, w ust. 5 Załącznika Nr 2 do przedmiotowej uchwały Rada postanowiła, że " W przypadkach zamknięcia drogi lub zmiany organizacji ruchu, korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone. Ograniczenie może polegać na wyłączeniu przystanku z użytkowania lub zmianie jego lokalizacji ." W ocenie organu nadzoru, ani przepis art. 15 ust. 2 ustawy o transporcie zbiorowym, stanowiący podstawę do podjęcia niniejszej uchwały, ani też żaden inny przepis prawa nie upoważnia Rady Powiatu do wprowadzenia takiej regulacji.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej, a do takich bez wątpienia zaliczyć należy Radę Powiatu, działają na podstawie i w granicach prawa, a zatem organom władzy publicznej wolno tylko tyle, na ile pozwalają przepisy prawa (Konstytucja, ustawy).

Kwestionowany przez organ nadzoru zapis uchwały reguluje materię, która jako należąca do sfery wykonawczej, regulowanej przez organ stanowiący powiatu, nie mieści się w zasadach i warunkach korzystania z przystanków. Zdaniem organu nadzoru, regulacja ta, nie powinna mieć miejsca w uchwale Rady Powiatu, lecz ewentualnie we właściwej umowie zawartej między jednostką samorządu terytorialnego a przewoźnikiem lub operatorem. To działający w imieniu tej jednostki organ wykonawczy, powinien kształtować treść umowy zawieranej w granicach wyznaczonych przez przepis art.3531Kodeksu cywilnego.

Ponadto, zdaniem organu nadzoru, ograniczenie korzystania z przystanków komunikacyjnych, wyłączenie przystanku z użytkowania lub zmiana jego lokalizacji związana jest z bieżącymi aktualizacjami rozkładów jazdy. Kwestie aktualizacji rozkładów jazdy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od przewoźnika, wymagających zmiany rozkładu jazdy zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (tekst jedn. Dz.U. z 25 kwietnia 2012r. poz. 451). Również ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) nakłada na przewoźników obowiązek okresowej aktualizacji i publikowania informacji o wykonywanej komunikacji (art.2 ww. ustawy).

Mając powyższe na względzie Uchwałę Nr XXIX/328/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu tarnogórskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Tarnogórski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności we wskazanej części uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Powiatu w Tarnowskich Górach

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »