| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/291/2012 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2013 roku

Na podstawie art 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku Nr 42, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 10 ust. 1   i 2   i art. 12 ust. 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 roku Nr 95, poz. 613 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 roku Nr 197, poz. 1172)  

Rada Miejska Będzina  
uchwala:  

§ 1.  

Roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta Będzina od 1   stycznia 2013 roku w   wysokości:  

1)   Od samochodów ciężarowych, o   których mowa w   art. 8   pkt. 1   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

-   powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 448,00 zł;  

-   powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie - 784,00 zł;  

-   powyżej 9   ton do poniżej 12 ton - 1090,00 zł  

2)   Od samochodów ciężarowych, o   których mowa w   art. 8   pkt 2   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, o   dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i   liczbie osi:  

a)   pojazd posiadający dwie osie z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:  

-   od 12 ton do mniej niż 15 ton – 1216,00 zł;  

-   od 15 ton – 1354,00 zł;  

b)   pojazd posiadający dwie osie z   innym systemem zawieszenia osi jezdnych:  

-   od 12 ton do mniej niż 15 ton – 1354,00 zł;  

-   od 15 ton – 1792,00 zł;  

c)   pojazd posiadający trzy osie z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:  

-   od 12 ton do mniej niż 19 ton – 1116,00 zł;  

-   od 19 ton do nie mniej niż 23 tony – 1526,00 zł;  

-   od 23 ton – 1862,00zł;  

d)   pojazd posiadający trzy osie z   innym systemem zawieszenia osi jezdnych:  

-   od 12 ton do nie mniej niż 19 ton – 1354,00 zł;  

-   od 19 ton do nie mniej niż 23 tony – 1862,00 zł;  

-   od 23 ton – 2394,00 zł;  

e)   pojazd posiadający cztery osie i   więcej z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:  

-   od 12 ton do mniej niż 27 ton – 1526,00 zł;  

-   od 27 ton do mniej niż 29 ton – 1894,00 zł;  

-   od 29 ton – 2468,00 zł;  

f)   pojazd posiadający cztery osie i   więcej z   innym systemem zawieszenia osi jezdnych:  

-   od 12 ton do mniej niż 27 ton – 1894,00 zł;  

-   od 27 ton do mniej niż 29 ton – 2468,00 zł;  

-   od 29 ton – 2618,00 zł;  

3)   Od ciągników siodłowych i   balastowych, o   których mowa w   art. 8   pkt 3   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   3,5 tony do 7   ton włącznie – 900,00 zł;  

b)   powyżej 7   ton do poniżej 12 ton – 1372,00 zł  

4)   Od ciągników siodłowych i   balastowych, o   których mowa w   art. 8   pkt 4   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub zawieszenia:  

a)   pojazd posiadający dwie osie z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:  

-   od 12 ton do mniej niż 25 ton – 1184,00 zł;  

-   od 25 ton do mniej niż 31 ton – 1456,00 zł;  

-   od 31 ton – 1926,00 zł;  

b)   pojazd posiadający dwie osie z   innym systemem zawieszenia osi jezdnych:  

-   od 12 ton do mniej niż 25 ton – 1354,00 zł;  

-   od 25 ton do mniej niż 31 ton – 1792,00 zł;  

-   od 31 ton – 2068,00 zł;  

c)   pojazd posiadający trzy osie i   więcej z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:  

-   od 12 ton do 36 ton włącznie – 1690,00 zł;  

-   powyżej 36 ton do mniej niż 40 ton – 2064,00 zł;  

-   od 40 ton – 2102,00 zł;  

d)   pojazd posiadający trzy osie i   więcej z   innym systemem zawieszenia osi jezdnych:  

-   od 12 ton do 36 ton włącznie – 1968,00 zł;  

-   powyżej 36 ton do mniej niż 40 ton – 2578,00 zł;  

-   od 40 ton – 2724,00 zł;  

5)   Od przyczep i   naczep, o   których mowa w   art. 8   pkt 5   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 740,00 zł;  

6)   Od przyczep i   naczep, o   których mowa w   at. 8   pkt 6   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton. Według stawek określonych w   poniższym zestawieniu:  

a)   pojazdy jednoosiowe z   zawieszeniem pneumatycznym lub z   zawieszeniem uznanym za równoważne:  

-   od 12 ton do nie mniej niż 25 ton – 748,00 zł;  

-   od 25 ton – 786,00 zł;  

b)   pojazdy jednoosiowe z   innym systemem zawieszenia osi jezdnych:  

-   od 12 ton do nie mniej niż 25 ton – 786,00 zł;  

-   od 25 ton – 880,00 zł;  

c)   pojazdy dwuosiowe z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:  

-   od 12 ton do nie mniej niż 28 ton – 748,00 zł;  

-   od 28 ton do nie mniej niż 33 tony – 816,00 zł;  

-   od 33 ton do 36 ton włącznie – 1026,00 zł;  

-   od 36 ton – 1240,00 zł;  

d)   pojazdy dwuosiowe z   innym systemem zawieszenia osi jezdnych:  

-   od 12 ton do nie mniej niż 28 ton – 786,00 zł;  

-   od 28 ton do nie mniej niż 33 tony – 1026,00 zł;  

-   od 33 ton do 36 ton włącznie – 1400,00 zł;  

-   od 36 ton – 1838,00 zł;  

e)   pojazdy trzyosiowe i   więcej z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:  

-   od 12 ton do nie mniej niż 33 tony – 1116,00 zł;  

-   od 33 ton do 36 ton włącznie – 1154,00 zł;  

-   od 36 ton do nie mniej niż 38 ton – 1188,00 zł;  

-   od 38 ton – 1224,00 zł;  

f)   pojazdy trzyosiowe i   więcej z   innym systemem zawieszenia osi jezdnych:  

-   od 12 ton do nie mniej niż 33 tony – 1354,00 zł;  

-   od 33 ton do 36 ton włącznie – 1482,00 zł;  

-   od 36 ton do nie mniej niż 38 ton – 1608,00 zł;  

-   od 38 ton – 1736,00 zł  

7)   Autobusów, o   których mowa w   art. 8   pkt 7   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, o   ilości miejsc do siedzenia:  

a)   mniejszej niż 30 miejsc – 1.056,00 zł;  

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.900,00 zł;  

§ 2.  

Zwalnia się z   podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane na potrzeby opieki społecznej i   działań przeciwpożarowych – nie przeznaczone na działalność gospodarczą.  

§ 3.  

Traci moc uchwała Nr XVI/163/2011 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28 listopada 2011 roku w   sprawie określenia wysokości stawek i   zwolnień w   podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1   stycznia 2012 roku.  

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 5.  

1)   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nie wcześniej jednak niż z   dniem 1   stycznia 2013 r.  

2)   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/291/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek i   zwolnień w   podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1   stycznia 2013 roku. Obowiązek podatkowy w   zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i   prawnych oraz na jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami środków transportowych. Osoby i   jednostki obowiązane są składać organowi podatkowemu deklaracje na dany rok podatkowy, na formularzu według wzoru ustalonego przez Ministra Finansów.Od stycznia 2008 r. obowiązuje wzór deklaracji na podatek od środków transportowych, określony w   rozporządzeniu Ministra Finansów z   dnia 18 października 2007 r. Maksymalne, możliwe do zastosowania w   2013 roku stawki podatkowe są wyższe od stawek maksymalnych obowiązujących w   2012 roku o   3%. Zgodnie z   opublikowanym wskaźnikiem stawki podatkowe na 2013 r. przeliczone zostały przez Ministra Finansów i   określone w   obwieszczeniu z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M. P. 2012 , poz. 587). Minimalne, możliwe do zastosowania na 2013 rok stawki podatkowe ogłosił Minister Finansów w   obwieszczeniu z   dnia 8   października 2012 r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2013 r. Stawki minimalne przeliczane są zgodnie z   procentowym wskaźnikiem kursu euro i   walut krajowych, opublikowanym w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na dzień 1   października danego roku w   stosunku do kursu euro w   roku poprzedzającym rok podatkowy. W   uchwale określone zostały stawki podatkowe, które mieszczą się w   przedziale stawek minimalnych i   maksymalnych.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »