| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/292/2012 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów i zwolnień z opłaty od posiadania psów obowiązującej na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2013 r

Na podstawie art 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 1   pkt 7, art. 18a ust. 1, art. 19 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 roku Nr 95, poz. 613 z   późniejszymi zmianami), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 roku Nr 197, poz. 1172)  

Rada Miejska Będzina  
uchwala:  

§ 1.  

1)   Na terenie miasta Będzina roczną opłatę od posiadania psów obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku w   wysokości:  

-   od jednego psa – 45,00 zł  

-   od każdego następnego psa po – 25,00 zł  

§ 2.  

1)   Zwalnia się z   opłaty od posiadania psów posiadanie psa pochodzącego ze schroniska dla zwierząt, w   roku kalendarzowym, w   którym nastąpiło nabycie psa. Posiadanie psa ze schroniska winno być udokumentowane dowodem wpłaty z   tytułu nabycia psa na rzecz tego schroniska.  

§ 3.  

1)   Roczna opłata od posiadania psów jest płatna z   góry, bez wezwania w   terminie do 30 czerwca danego roku podatkowego, a   jeżeli obowiązek płatności powstał po tym dniu, w   terminie 14 dni od wejścia w   posiadanie psa, w   wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy w   roku.  

2)   Udokumentowana utrata psa powoduje zwrot opłaty proporcjonalnie do liczby miesięcy w   roku.  

3)   Opłata od posiadania psów jest płatna:  

-   w kasie Urzędu Miejskiego  

-   za pośrednictwem banku lub poczty na właściwy rachunek gminy.  

4)   Opłata nie uiszczona w   terminie staje się zaległością, od której pobiera się odsetki za zwłokę.  

§ 4.  

1)   Zarządza się pobór opłaty za posiadanie psów od osób fizycznych zamieszkałych w   budynkach wielomieszkaniowych w   drodze inkasa przez jednostki organizacyjne administrujące tymi budynkami:  

-   Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z   o.o. w   Będzinie,  

-   Spółdzielnię Mieszkaniową „WSPÓLNOTA” w   Będzinie,  

-   Spółkę Mieszkaniową „PARYŻ” Sp. z   o.o. w   Będzinie,  

-   Spółdzielnię Mieszkaniową „GÓRNIK” w   Będzinie,  

-   Zakład Administracji Budynków „GRODZIEC” Sp. z   o.o. w   Będzinie – Grodźcu.  

2)   W odniesieniu do budynków stanowiących własność osób fizycznych opłata jest płatna w   kasie Urzędu Miejskiego lub w   administracji domów mieszkalnych najbliższych miejsca położenia tych budynków.  

3)   Należne inkaso za pobór opłaty od posiadania psów ustala się w   wysokości 10 % sumy zainkasowanego podatku.  

§ 5.  

Jednostki prowadzące pobór opłaty od posiadania psów są zobowiązane do prowadzenia ewidencji posiadaczy psów i   ewidencji pobranej opłaty od posiadania psów.  

§ 6.  

1)   Inkasenci dokonujący poboru opłaty od posiadania psów są zobowiązani do przekazywania 100 % pobranej opłaty na konto budżetu gminy lub wpłacenia go w   kasie Urzędu Miejskiego w   Będzinie w   terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym pobrano opłatę.  

§ 7.  

Traci moc uchwała Nr XVI/164/2011 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28 listopada 2011 roku w   sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów i   zwolnień z   opłaty od posiadania psów obowiązującej na terenie miasta Będzina od 1   stycznia 2012 roku oraz uchwała Nr XXVIII/285/2012 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 29 października 2012 roku w   sprawie zmiany uchwały Nr XVI/164/2011 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28 listopada 2011 roku w   sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów i   zwolnień z   opłaty od posiadania psów obowiązującej na terenie miasta Będzina od 1   stycznia 2012 roku.  

§ 8.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 9.  

1)   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nie wcześniej jednak niż z   dniem 1   stycznia 2013 r.  

2)   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/292/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.

do uchwały w   sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów i   zwolnień z   opłaty od posiadania psów obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1   stycznia 2013 r. Zgodnie z   ustawą opłata od posiadania psów pobierana jest od osób fizycznych posiadających psy za wyjątkiem osób wymienionych w   art. 18 a   ust. 2   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych. Począwszy od 2008 roku opłata ma charakter fakultatywny. W   Będzinie opłata pobierana była od 2008 roku.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »