| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 192/XXV/2012 Rady Gminy Konopiska

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8   , art.40 ust.1,art.41ust 1   i art 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz.U. z   2001 r. Nr.142 poz 1591 z   późn. zm./: oraz art.5 ust 1, , art. 7   ust 3,art 19 pkt1lit a   / ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych ( Dz.U. z   2010 Nr.95, poz.613 z   późn.zm), oraz obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013r. /M.P. z   2012 r poz 587/.  

Rada Gminy Konopiska uchwala:  

§   1.   Ustala się stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok w   wysokości określonej w   załączniku Nr 1   do uchwały.  

§   2.   Zwolnić dodatkowo z   podatku od nieruchomości:  

grunty i   budynki lub ich części zajęte na działalność statutową ochrony przeciwpożarowej, upowszechniania kultury oraz kultury fizycznej i   sportu za wyjątkiem powierzchni wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.  

§   3.   Ustala się stawki dziennej opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży w   wysokości określonej w   załączniku Nr 2   do Uchwały, płatnej w   dniu sprzedaży  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr inż.   Marcin Poleszczuk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 192/XXV/2012
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 listopada 2012 r.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2013  

 

Lp.  

Wyszczególnienie  

Jednostka miary  

Stawka podatku  
 

Od gruntów:  


1  

Od gruntów związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków  
 

1 m² powierzchni  
 

0,75  


2  

Od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  
 

1 ha powierzchni  
 

4,51  


3  

Od gruntów pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego  
 


1 m² powierzchni  
 

0,30  

Od budynków lub ich części:  

 

 


4  

Od budynków mieszkalnych  

1 m² powierzchni  
użytkowej  
 

0,73  


5  

Od budynków związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  


1 m² powierzchni  
użytkowej  

19,03  


6  

Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,  


1 m² powierzchni  
użytkowej  

10,65  


7  

Od budynków związanych z   udzielaniem świadzczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  


1 m² powierzchni  
użytkowej  

4,63  


8  

Od budynków pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego  


1 m² powierzchni  
użytkowej  

5,85  


9  

Od budowli  

% od wartości określonej na podstawie art. 4   ust.1 pkt.3 i   ust.3-7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych  

2 %  


9a  

z tym że:  
Od budowli służących do zbiorowego odprowadzania i   oczyszczania ścieków komunalnych w   rozumieniu ustawy o   zbiorowym zaopatrzeniu w   wodę i   zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z   2006 r. Nr 123, poz. 858 ), w   których udział ścieków bytowych jest ponad 80 %  


% od wartości określonej na podstawie art. 4   ust.1 pkt.3 i   ust.3-7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych  

0,14  

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 192/XXV/2012
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 listopada 2012 r.

Stawki dziennej opłaty targowej na 2013 r  

Ustala się stawki dziennej opłaty targowej na 2013 rok w   wysokości :  

 

Lp.  

Wyszczególnienie  

Stawka opłaty  
( w   złotych )  


1  


Handel ze straganu  

26,00  


2  


Handel z   samochodu lub innych pojazdów  

40,00  


3  


Handel z   ręki, z   kosza  

12,00  

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »