| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/136/12 Rady Gminy Marklowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami /, art. 5, art. 7 ust. 3 i ust. 6a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity, z 2010 roku Dz. U. Nr 95 poz. 613 z póź. zmianami /, oraz na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / tekst jednolity z 2011 roku Dz. U. Nr 197 poz. 1172 z póz. zmianami/, oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z póź. zmianami),

RADA GMINY MARKLOWICE
uchwala, co następuje

§ 1.

Stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Marklowice wynoszą rocznie :                                                                                                                              

1) Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m 2 powierzchni użytkowej 0,70 zł.

2) Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od różnicy ponad 350 m 2 powierzchni użytkowej 22,82 zł. od 1 m 2 - do 350 m 2 powierzchni użytkowej 16,82 zł.

3) Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m 2 powierzchni użytkowej 10,65 zł.

4) Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od
1 m 2 powierzchni użytkowej 4,63 zł.

5) Od budynków mieszkalnych zajętych na garaże środków transportowych będących własnością lub w posiadaniu osób fizycznych od 1 m 2 powierzchni użytkowej 0,73 zł.

6) Od pozostałych budynków lub ich części zajętych na garaże środków transportowych będących własnością lub w posiadaniu osób fizycznych od 1 m 2 powierzchni użytkowej 3,83 zł.

7) Od pozostałych budynków lub ich części wyżej nie wymienionych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego oraz budynków gospodarczych będących własnością lub w posiadaniu osób fizycznych nie wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej od 1 m 2 powierzchni użytkowej 3,83 zł.

8) Od budowli- 2 % ich wartości

9) Od 1 m 2 powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,85 zł.

b) pozostałych gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,28 zł

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 4,51zł.              
                                                                     

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) - grunty, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, określone w ewidencji gruntów i budynków jako :

a) -               grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone symbolem- Ws

b) -grunty/tereny różne / oznaczone symbolem- Tr

c) -grunty oznaczone symbolem / drogi /               - dr

2) - grunty, budynki lub ich części:

a) -               wykorzystywane na działalność statutową polegającą na wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.

b) -wykorzystywane na działalność statutową polegającą na wykonywaniu zadań w zakresie ochrony porządku publicznego, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marklowice i BIP.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XIII / 66 / 2011 Rady Gminy Marklowice z dnia 24 października 2011 roku w tej samej sprawie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od 1 stycznia 2013 roku .

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »