| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/150/2012 Rady Gminy Pawonków

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt.8 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591; z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z   2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z   2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337, z   2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z   2009 r. Nr 52, poz.420 i   Nr 157, poz.1241 oraz z   2010, Nr 28 poz.142 i   146, Nr 106, poz.675 ) i   art. 5   , art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych ( Dz. U. z   2010 r. Nr 95,poz.613 i   Nr 96 poz.620 ), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 02 sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013r. (M.P. z   2012r., poz. 587 ), Rada Gminy Pawonków uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Pawonków :  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków - 0,83 zł od 1m² powierzchni,  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1ha powierzchni,  

c)   pozostałych w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 1m² powierzchni  

2)   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych - 0,68 zł od 1   m² powierzchni użytkowej,  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,60 zł od 1m² powierzchni użytkowej,  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1m² powierzchni użytkowej,  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od 1m² powierzchni użytkowej,  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,70 zł od 1m² powierzchni użytkowej;  

f)   od budynków letniskowych – 7,66 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;  

3)   od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt. 3   i ust. 3-7 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych ( Dz. U. z   2010 r., Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.).  

§   2.   1.   Zwalnia się z   podatku od nieruchomości budynki, budowle oraz grunty związane z   tymi budynkami wykorzystywane na następujące potrzeby ;  

-   wypożyczania książek i   czytelnictwa,  

-   świadczenia pomocy społecznej,  

-   ochrony przeciwpożarowej,  

-   charytatywne,  

-   poboru i   dostarczania wody na rzecz ludności / wodociągi /,  

-   urządzeń służących do odprowadzania i   oczyszczania ścieków / kanalizacja i   oczyszczalnia/,  

2.   Zwolnienia nie obejmują budynków, budowli i   gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.  

§   4.   Traci moc Uchwała Nr XII/ 68 /2011 Rady Gminy w   Pawonkowie z   dnia 29 listopada 2011r. sprawie wysokości stawek w   podatku od nieruchomości.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków  


mgr.inż   Jacek   Kopyto

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »