| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.239.2012 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

§   1.   Niniejszą uchwałą Rada Miasta Ruda Śląska:  

1)   wprowadza na terenie Miasta opłatę od posiadania psów;  

2)   określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;  

3)   określa zasady ustalania i   poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;  

4)   zarządza pobór opłaty od posiadania psów w   drodze inkasa, określa inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso;  

5)   określa zwolnienia z   opłaty od posiadania psów.  

§   2.   Wprowadza się na terenie Miasta Ruda Śląska opłatę od posiadania psów.  

§   3.   Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w   wysokości   60,00 zł   od pierwszego i   każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.  

§   4.   Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 31 marca roku podatkowego, a   w   przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w   terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W   przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w   ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w   których nie istniał obowiązek jej zapłaty.  

§   5.   Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i   wygasa z   upływem miesiąca, w   którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.  

§   6.   Zapłaty opłaty można dokonać w   kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska  lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ruda Śląska.  

§   7.   Pobór opłaty może odbywać się również w   drodze inkasa. Inkasentami opłaty w   stosunku do posiadaczy psów zamieszkałych w   zasobach spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z   o.o. są odpowiednio:  

1)   Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa  

2)   Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa”  

3)   Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śląsk”    

4)     Górnicza Spółdzielnia „Nasz Dom”.  

5)   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z   o.o.  

§   8.   Ustala sięwynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w   wysokości brutto 10% od kwoty zainkasowanej i   wpłaconej w   terminie organowi podatkowemu.  

§   9.   Inkasenci dokonują poboru opłaty na kwitariuszach przychodowych pobranych w   Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Ruda Śląska. Pobrane w   danym miesiącu opłaty inkasenci przekazują do Urzędu Miasta Ruda Śląska do 15 dnia miesiąca następnego, natomiast ostateczne rozliczenie z   tego tytułu wraz ze zwrotem bloczków kwitariuszy przychodowych winno nastąpić do końca kwietnia danego roku podatkowego.  

§   10.   Osoby fizyczne, które do dnia 31 marca danego roku podatkowego nie uiszczą opłaty, bądź wejdą w   posiadanie psa po tym terminie uiszczają opłatę w   kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ruda Śląska.  

§   11.   Zwalnia się z   opłaty, o   której mowa w   § 1   pkt 1   posiadanie psów nabytych ze schroniska dla zwierząt w   Rudzie Śląskiej.  

§   12.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska  


Jarosław   Wieszołek

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z   17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z   20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Wydra

Specjalista w dziedzinie dotacji unijnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »