| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/506/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Gliwice na wniosek Prezydenta Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Na drogach publicznych miasta Gliwice na obszarze charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych ustala się strefę płatnego parkowania (zwaną dalej SPP)
w centrum miasta, określoną na planie graficznym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, w której pobierana będzie opłata za parkowanie.

2. Miejsca do parkowania o których mowa w ust. 1 będą niestrzeżone i ogólnodostępne,
a szczegóły zostały określone w Regulaminie SPP stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. SPP dzieli się na podstrefy, o zróżnicowanych opłatach za parkowanie pojazdów samochodowych (zwane dalej opłatami):

1) podstrefa A – obejmuje ulice oznaczone kolorem czerwonym w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały;

2) podstrefa B – obejmuje ulice oznaczone kolorem zielonym w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały.

2. Opłatę pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000do 1800.

3. Ustala się następujące stawki opłat:

Opłata obowiązująca w:

Opłata zł/h

Podstrefa A

Podstrefa B

pierwszej godzinie
Opłata minimalna wymagana* i wyższa jest przeliczana na minuty postoju

2,80

0,70*

1,60

0,40*

drugiej godzinie

3,30

1,90

trzeciej godzinie

3,90

2,20

czwartej i piątej godzinie

2,80

1,60

Opłata wnoszona jednorazowo** za pięć
i więcej godzin w danym dniu.
Opłata w wysokości wyższej niż 15,60 zł dla podstrefy A i 8,90 zł dla podstrefy B jest przeliczana na minuty postoju w kolejnych dniach.

15,60**

8,90**


4. Opłatę za parkowanie uiszcza się przed rozpoczęciem parkowania poprzez:

1) wykupienie biletu parkingowego w urządzeniu parkingowym przy użyciu monet
o nominałach 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł i 5 zł;

2) wykupienie biletu parkingowego w urządzeniu parkingowym przy użyciu Śląskiej Karty Usług Publicznych,

3) wniesienie opłaty poprzez system zastosowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach (zwany dalej ZDM) zarządcę SPP przy wykorzystaniu telefonu komórkowego, tj. określenie czasu parkowania,

4) wniesienie zryczałtowanej opłaty rocznej przysługującej mieszkańcom zameldowanym w SPP (w drodze uzyskania „Abonamentu mieszkańca”), o której mowa w § 3,

5) wniesienie opłaty wielodniowej (w drodze uzyskania „Ryczałtu wielodniowego”) o której mowa w § 4.

5. W ramach opłaconego czasu parkowania kierujący pojazdem może zmieniać miejsce postoju
w granicach SPP z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Na podstawie biletu parkingowego wykupionego na postój w podstrefie B można zmieniać miejsce postoju tylko w podstrefie B. Na podstawie biletu parkingowego wykupionego na postój
w podstrefie A można zmieniać miejsce postoju w podstrefie A i w podstrefie B.

7. Wniesienie opłaty jednorazowo za pięć kolejnych godzin upoważnia do postoju w danym dniu do godziny 1800, z zastrzeżeniem ust.6.

§ 3.

1. Zameldowanym mieszkańcom nieruchomości usytuowanych przy ulicach, na których wyznaczono SPP przysługuje prawo do zryczałtowanej opłaty w wysokości 120 zł rocznie, zwanej „Abonamentem mieszkańca” za parkowanie wyłącznie jednego pojazdu samochodowego
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, w godzinach określonych w § 2 ust. 2,
z zastrzeżeniem ust. 2 „Abonament mieszkańca” wydaje ZDM na okres 12 miesięcy liczonych
w pełnych miesiącach, po uregulowaniu opłaty w kasie ZDM.

2. „Abonament mieszkańca” upoważnia do postoju na obszarze SPP.

3. Potwierdzeniem uregulowania opłaty wskazanej w ust. 1 jest naklejka na szybę do przyklejenia na przedniej szybie pojazdu „Abonament mieszkańca” wystawiona w ZDM na wskazany przez wnioskodawcę pojazd.

4. Dokumentami upoważniającymi do nabycia „Abonamentu mieszkańca” są dowód osobisty
z wpisem zameldowania stałego lub czasowego w SPP i dowód rejestracyjny z wpisanym adresem właściciela lub współwłaściciela oraz w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia – dodatkowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii tej umowy.

5. Zwrot opłaty zryczałtowanej za „Abonament mieszkańca” przed upływem jej ważności następuje na wniosek właściciela i w sposób proporcjonalny za pełne niewykorzystane miesiące w przypadku:

1) zbycia pojazdu,

2) wyrejestrowania pojazdu,

3) kradzieży pojazdu zgłoszonej Policji,

4) zgłoszenia rezygnacji.

§ 4.

1. Wprowadza się możliwość uregulowania opłaty za postój w SPP w Gliwicach w kasie ZDM za okres od 6 dni do 1 roku. Opłata wielodniowa zostaje obliczona jako iloczyn dni w których pobierana jest opłata i stawka opłaty dziennej dla podstrefy A w wysokości 13,00 zł lub podstrefy B w wysokości 7,50 zł.

2. Potwierdzeniem uregulowania opłaty wskazanej w ust. 1 jest naklejka na szybę do przyklejenia na przedniej szybie pojazdu „Ryczałt wielodniowy” wystawiona w ZDM na wskazany przez wnioskodawcę pojazd.

3. Zwrot niewykorzystanej opłaty wielodniowej za „Ryczałt wielodniowy” przed upływem jego ważności następuje na wniosek właściciela i w sposób proporcjonalny za pełne niewykorzystane dni w przypadku:

1) zbycia pojazdu,

2) wyrejestrowania pojazdu,

3) kradzieży pojazdu zgłoszonej Policji,

4) zgłoszenia rezygnacji.

§ 5.

Wprowadza się miesięczną opłatę zryczałtowaną za parkowanie na prawach wyłączności
na zastrzeżonych stanowiskach postojowych (kopertach) wyznaczonych w SPP
w wysokości 600 zł.

§ 6.

Wprowadza się zerową stawkę opłat parkingowych dla:

1) osób niepełnosprawnych oraz osób przewożących osoby niepełnosprawne, parkujących pojazdy na stanowiskach postojowych do tego celu wyznaczonych i posiadających wymagane uprawnienia,

2) kierujących pojazdami jednośladowymi,

3) taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach postoju,

4) pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujących się na ustalonych dla nich przystankach,

5) zewnętrznie trwale oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej.

§ 7.

1. Za nieuiszczenie opłaty o której mowa w § 2, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości:

1) 20 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w ciągu 7 dni od dnia nieuiszczenia opłaty,

2) 50 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 1.

2. Opłatę dodatkową wnosi się w formie gotówki w kasie ZDM, przelewu lub wpłaty na rachunek bankowy ZDM.

§ 8.

Czynności nadzoru i kontroli wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów należą do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.


§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/506/2012
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 25 października 2012 r.

infoRgrafika


Podstrefa A (czerwona) Strefy Płatnego Parkowania w Gliwicach obejmuje ulice:

1. Bankowa

2. Basztowa

3. Bednarska

4. Białej Bramy

5. Bytomska

6. Dolnych Wałów

7. Górnych Wałów

8. Grodowa

9. Kaczyniec

10. Kościelna

11. Krótka

12. Krupnicza

13. Matejki

14. Mleczna

15. Plac Inwalidów Wojennych

16. Plac Mleczny

17. Plac Rzeźniczy

18. Plac Wszystkich Świętych

19. Plebańska

20. Pod Murami

21. Raciborska

22. Rynek

23. Szkolna

24. Średnia

25. Tkacka

26. Wodna

27. Wysoka

28. Zwycięstwa częściowo na odcinku od Rynku do ul. Dolnych Wałów

Podstrefa B (zielona) Strefy Płatnego Parkowania w Gliwicach obejmuje ulice:

1. Aleja Korfantego

2. Aleja Przyjaźni

3. Arkońska

4. Barlickiego

5. Berbeckiego

6. Bohaterów Getta Warszawskiego częściowo na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Bohaterów Getta Warszawskiego numer 21

7. Chopina

8. Chudoby

9. Częstochowska

10. Dubois częściowo na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Dubois numer 32

11. Dunikowskiego

12. Dworcowa

13. Fredry

14. Gorzołki

15. Gruszczyńskiego

16. Jagiellońska częściowo na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej

17. Jana Pawła II

18. Jana III Sobieskiego częściowo na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Kościuszki

19. Jasnogórska

20. Kłodnicka

21. Konopnickiej

22. Kościuszki częściowo od ul. Nowy Świat do ul. Jana III Sobieskiego

23. Królowej Bony

24. Lelewela

25. Lompy

26. Lutycka

27. Łużycka częściowo na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Lutyckiej

28. Malinowskiego

29. Miarki

30. Mikołowska

31. Mitręgi

32. Młyńska

33. Moniuszki

34. Na Piasku

35. Na Skarpie

36. Nasyp

37. Nowy Świat częściowo na odcinku od ul. Pszczyńskiej do ul. Kościuszki i Kochanowskiego

38. Okopowa

39. Orlickiego częściowo na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Jasnogórskiej

40. Piwna częściowo na odcinku od ul. Mitręgi do Placu Piastów

41. Plac Piastów

42. Plac Piłsudskiego

43. Powstańców Warszawy

44. Pszczyńska częściowo na odcinku od ul. Lutyckiej do ul. Wrocławskiej

45. Sienkiewicza częściowo na odcinku od ul. Berbeckiego do ul. Konopnickiej

46. Stalmacha

47. Strzody

48. Studzienna

49. Świętej Barbary

50. Świętokrzyska

51. Wieczorka

52. Wrocławska

53. Wybrzeże Armii Krajowej częściowo na odcinku od ul. Zwycięstwa do ul. Konopnickiej

54. Wybrzeże Wojska Polskiego

55. Wyszyńskiego

56. Zawiszy Czarnego częściowo na odcinku od ul. Kościuszki do Placu Grunwaldzkiego

57. Ziemowita

58. Zwycięstwa częściowo na odcinku od ul. Dolnych Wałów do ul. Bohaterów Getta Warszawskiego

59. Zygmunta Starego częściowo na odcinku od ul. Górnych Wałów do ul. Łokietka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/506/2012
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 25 października 2012 r.

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

USTALENIA OGÓLNE

§ 1.

Użyte w regulaminie określenia i skróty oznaczają:

1. SPP - Strefa Płatnego Parkowania – to część obszaru miasta, w której wprowadzono obowiązek ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych;

2. ZDM – Zarząd Dróg Miejskich - zarządca SPP mający swą siedzibę w Gliwicach;

3. bilet parkingowy – dowód wniesienia opłaty za parkowanie z wyznaczonym czasem parkowania;

4. Abonament mieszkańca – dokument potwierdzający, że parkujący pojazd należy
do osoby wnoszącej opłatę za parkowanie w formie zryczałtowanej, upoważniający do postoju na obszarze SPP.

5. ŚKUP – Śląska Karta Usług Publicznych, elektroniczna karta bezstykowa pozwalająca na obsługę systemu elektronicznych płatności za usługi dostarczane przez instytucje publiczne;

6. Ryczałt wielodniowy– dokument potwierdzający uregulowanie opłaty za parkowanie w siedzibie ZDM na okres czasu od 6 dni do 1 roku;

7. Karta parkingowa – dokument wydany na podstawie rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 30 marca 2004r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób
(Dz.U. z 2004r. Nr 67, poz. 616).

§ 2.

1. Regulacje w zakresie płatnego parkowania w SPP określone niniejszym regulaminem dotyczą parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych.

2. Stawki opłat za parkowanie w SPP obowiązują w dni robocze od poniedziałku do piątku,
w godz. od 1000do 1800, za wyjątkiem opłaty za parkowanie na zastrzeżonych stanowiskach postojowych na prawach wyłączności (kopertach).

3. Wyciąg z cennika opłat za postój w SPP do stosowania w urządzeniach parkingowych:

Opłata jest przeliczana na minuty postoju.

Czas

Opłata

Podstrefa A

Podstrefa B

min. 15 minut

70 gr

40 gr

1 godzina

2,80

1,60

2 godziny

6,10

3,50

3 godziny

10,00

5,70

4 godziny

12,80

7,30

Cały dzień w godzinach: 10-18
Opłata większa niż 15,60 zł dla podstrefy A
i 8,90 zł dla podstrefy B jest przeliczana na minuty postoju w kolejnych dniach.

15,60

8,90

4. Wjazd do SPP oznakowany jest znakiem drogowym D-44 „strefa parkowania”, a wyjazd
z SPP oznakowany jest znakiem D-45 „koniec strefy parkowania”. Wjazdy i wyjazdy
z podstrefy A i B oznakowane są tabliczkami informacyjnymi odpowiednio „Podstrefa A”, „Podstrefa B”, koniec „Podstrefy A” i koniec „Podstrefy B”.

5. Parkowanie pojazdu samochodowego w SPP wymaga uiszczenia opłaty i umieszczenia dowodu wniesienia opłaty w postaci:

- biletu parkingowego,

- naklejki „Abonamentu mieszkańca”,

- naklejki „Ryczałt wielodniowy”,

za przednią szybą w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz.

Wniesienie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego przy wykorzystaniu telefonu komórkowego poprzez system zastosowany przez ZDM zarządcę SPP wymaga oznakowania pojazdu odpowiednią naklejką i zarejestrowania rozpoczęcia parkowania poprzez telefon komórkowy.

6. Stawką zerową opłaty za parkowanie w SPP objęci są:

1) osoby posiadające karty parkingowe parkujące pojazdy na stanowiskach do tego celu przeznaczonych,

2) kierujący pojazdami jednośladowymi,

3) kierujący taksówkami na wyznaczonych dla nich miejscach postoju,

4) kierujący pojazdami publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujący się na ustalonych dla nich przystankach;

5) kierujący zewnętrznie trwale oznakowanymi pojazdami Straży Miejskiej.

7. Mieszkańcowi zameldowanemu w obszarze SPP będącemu właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu samochodowego lub użytkującemu pojazd samochodowy na podstawie umowy leasingu, najmu lub użyczenia przysługuje prawo wykupienia „Abonamentu mieszkańca”, wydawanego wyłącznie na jeden pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

8. Wniesienie opłaty za parkowanie nie uprawnia do prowadzenia działalności handlowej, usługowej lub reklamowej z pojazdów zaparkowanych na miejscach postojowych w SPP, a także w innym charakterze do którego prowadzenia niezbędne jest posiadanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

STANDARDOWE WNOSZENIE OPŁAT ZA PARKOWANIE W SPP

§ 3.

1. Opłatę za parkowanie w SPP wnosi się poprzez wykupienie w urządzeniu parkingowym biletu parkingowego z jednoznacznie określonym czasem parkowania lub określenie czasu parkowania (rozpoczęcia-zakończenia) z wykorzystaniem telefonu komórkowego.

2. Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPP, nieposiadającego ważnego „Abonamentu mieszkańca” lub „Ryczałtu wielodniowego” uwidocznionego stosowną naklejką, jest niezwłocznie po zaparkowaniu wniesienie opłaty za parkowanie lub zarejestrowania rozpoczęcia parkowania poprzez telefon komórkowy w systemie zastosowanym przez ZDM.

3. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 2 powoduje nałożenie na właściciela pojazdu samochodowego parkującego w SPP opłaty dodatkowej, której wysokość określona jest
w § 7 niniejszej uchwały.

4. Na podstawie biletu parkingowego lub „Ryczałtu wielodniowego”wykupionego na postój w podstrefie B można zmieniać miejsce postoju tylko w podstrefie B, natomiast w przypadku wykupionego biletu parkingowego lub „Ryczałtu wielodniowego”na postój w podstrefie A można zmieniać miejsce postoju w całej SPP.

5. Minimalna opłata parkingowa (za 15 minut postoju) wniesiona w urządzeniu parkingowym wynosi:

1) w podstrefie A - 0,70 zł,

2) w podstrefie B – 0,40 zł.

6. Wykupienie biletu parkingowego w urządzeniu parkingowym następuje poprzez opłacenie czasu postoju przy użyciu monet o nominale 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr, 10 gr, lub przez użycie ŚKUP, proporcjonalnie do wartości użytej monety, monet lub zadysponowanej kwoty z ŚKUP,
z zastrzeżeniem ust. 5.

7. Uszkodzenie lub brak najbliższego urządzenia parkingowego nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty parkingowej. W takim przypadku należy wnieść opłatę parkingową w najbliższym sprawnym urządzeniu parkingowym.

8. Wniesienie opłaty jednorazowo za pięć kolejnych godzin (15,60 zł w podstrefie A lub 8,90 zł
w podstrefie B) upoważnia do postoju w danym dniu do godziny 1800, z zastrzeżeniem ust. 4.

9. Wniesienie opłat wyższych niż z ust. 8 jest przeliczane na minuty postoju w kolejnym dniach.

PARKOWANIE BEZ WNIESIENIA OPŁATY PARKINGOWEJ,
SPOSÓB POBIERANIA OPŁATY DODATKOWEJ

§ 4.

1. Za parkowanie w SPP, bez wniesienia opłaty parkingowej, udokumentowane wezwaniem do zapłaty, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości określonej w §7 uchwały.

2. Przez parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty parkingowej rozumie się:

1) nie wniesienie opłat za parkowanie, zgodnie z zasadami określonymi w §3 niniejszego regulaminu,

2) parkowanie ponad opłacony czas.

3. Opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty parkingowej należy wnieść gotówką w kasie ZDM, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy ZDM, w wysokości:

1) 20 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w ciągu 7 dni od dnia nieuiszczenia opłaty,

2) 50 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 1.

4. Należna nieuregulowana opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty parkingowej podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

„ABONAMENT MIESZKAŃCA”

§ 5.

1. ”Abonament mieszkańca” uprawnia osoby fizyczne zameldowane w SPP do parkowania na obszarze SPP po spełnieniu wymagań określonych w ust. 3 w okresie jej ważności.

2. Wzór „Abonamentu mieszkańca” ustala ZDM, musi ona zawierać: numer seryjny abonamentu, termin ważności, numer rejestracyjny pojazdu, ulicę i numer domu właściciela abonamentu. „Abonament mieszkańca” ma formę naklejki na przednią szybę pojazdu.

3. Osoby fizyczne, o których mowa w §2 ust. 7 mogą wykupić „Abonament mieszkańca” po złożeniu następujących dokumentów:

1) prawidłowo wypisanego wniosku o wydanie „Abonamentu mieszkańca” wraz z załącznikami:

a) kserokopia dowodu osobistego z wpisem zameldowania stałego lub czasowego
w SPP,

b) kserokopia dowodu rejestracyjnego z wpisanym adresem właściciela lub współwłaściciela,

c) w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub
użyczenia – dodatkowo poświadczona za zgodność z oryginałem kopią tej umowy.

2) potwierdzenia wniesienia opłaty w wysokości 120,00 zł.

4. „Abonament mieszkańca” ważny jest przez okres 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż na czas zameldowania w SPP.

5. Zwrot opłaty zryczałtowanej za „Abonament mieszkańca” przed upływem jej ważności następuje na wniosek właściciela „Abonamentu mieszkańca” i w sposób proporcjonalny liczony w pełnych niewykorzystanych miesiącach. W przypadku zbycia pojazdu, wyrejestrowania pojazdu lub zgłoszenia rezygnacji do wniosku należy dołączyć „Abonament mieszkańca” - naklejkę, natomiast w przypadku kradzieży pojazdu kserokopie zgłoszenia na Policji tego faktu.

„RYCZAŁT WIELODNIOWY”

§ 6.

1. „Ryczałt wielodniowy” uprawnia właściciela do parkowania w SPP, z zastrzeżeniem §3 ust.4.

2. Wzór „Ryczałtu wielodniowego” ustala ZDM, musi on zawierać: numer seryjny, okres ważności, wskazanie podstrefy A lub podstrefy B w której obowiązuje, numer rejestracyjny pojazdu. „Ryczałt wielodniowy” ma formę naklejki na przednią szybę pojazdu.

3. „Ryczałt wielodniowy” można otrzymać po złożeniu prawidłowo wypisanego wniosku o wydanie „Ryczałtu wielodniowego” wraz z załącznikiem w postaci dokumentu potwierdzającego uregulowanie w siedzibie ZDM opłaty za parkowanie w podstrefie A lub podstrefie B w wysokości iloczynu zryczałtowanej opłaty dziennej 13,00 zł za parkowanie w podstrefie A lub opłaty 7,50 zł za parkowanie w podstrefie B i ilości dni w przedziale od 6 dni do 1 roku.

4. Zwrot opłaty której potwierdzeniem jest „Ryczałt wielodniowy” przed upływem jej ważności następuje na wniosek właściciela „Ryczałtu wielodniowego” w wysokości pełnych niewykorzystanych dni licząc od kolejnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia rezygnacji. W przypadku zbycia pojazdu, wyrejestrowania pojazdu lub zgłoszenia rezygnacji z „Ryczałtu wielodniowego” do wniosku należy dołączyć „Ryczałt wielodniowy” - naklejkę, natomiast w przypadku kradzieży pojazdu kserokopie zgłoszenia na Policji tego faktu.

5. Po upływie terminu ważności właściciel „Ryczałtu wielodniowego” zobowiązany jest do usunięcia naklejki z przedniej szyby pojazdu.

ZARZĄDCA SPP

§ 7.

SPP zarządzana jest przez ZDM.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »