| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 73/2012 Rady Gminy Goleszów

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.391), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiącej załacznik do uchwały.

2. Ustala się termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy do dnia 15 marca 2013 roku.

3. Ustala się, że miejscem składania deklaracji będzie sekretariat Urzędu Gminy Goleszów, ul. 1-go Maja 5, 43 - 440 Goleszów (pokój nr 9).

4. Określa się, że dokumentami potwierdzającymi dane zawarte w deklaracji, o której mowa w ust. 1 są dokumenty stwierdzające zamieszkanie w innej gminie, kraju lub innym lokalu niż miejsce zameldowania na terenie gminy Goleszów z wyłączeniem osób, które dopełniły obowiązku meldunkowego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Wisełka


Załącznik do uchwały Nr 73/2012

Rady Gminy Goleszów
z dnia 20 listopada 2012 r.

WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:


Składający:

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391)
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Organ właściwy do złożenia deklaracji:

Wójt Gminy Goleszów, ul. 1-go Maja 5, 43-440 Goleszów

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI - proszę zaznaczyć właściwy kwadrat

□ deklaracja składana po raz pierwszy

data powstania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

................................................................

zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji

data zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi............................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)

PESEL

(osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług)

NIP

(w przypadku pozostałych podmiotów)

Tytuł prawny do nieruchomości (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel                                □ współwłaściciel                        □ zarządca            

posiadacz samoistny              współposiadacz samoistny

posiadacz zależny (np. dzierżawca lub najemca)                       współposiadacz zależny

Adres zamieszkania / Adres składającego deklarację

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu/numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy, poczta

Numer telefonu

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

( Dla każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy należy złożyć odrębna deklarację)

Gmina

Miejscowość

Ulica

Numer domu/numer lokalu

Kod pocztowy, poczta

Numer/y działki

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C deklaracji zamieszkuje 

............................. mieszkańców

(należy podać liczbę mieszkańców, w tym również zamieszkujących we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C deklaracji zarejestrowana jest działalność gospodarcza

□ TAK                        □ NIE

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawka opłaty w złotych od mieszkańca za miesiąc, określona w uchwale Rady Gminy Goleszów, uzależniona od sposobu gospodarowania odpadami

E1

.................................................... zł

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (podana w części C deklaracji)

E2

..................................mieszkańców

Wysokość miesięczna opłaty (stawkę należy pomnożyć przez liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość) E3=E1xE2

E3

........................................zł/miesiąc

Wysokość opłaty za dwa miesiące (miesięczną opłatę należy pomnożyć przez 2) E4 = E3 x 2 miesiące

E4

....................................zł/2miesiące

Pouczenie

W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z części E, pozycji E4 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 1015).

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / REPREZENTUJĄCEGO  SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 - oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

Imię

Nazwisko

Data wypełnienia

Podpis składającego / osoby reprezentującej składającego

OBJAŚNIENIA

1. Pierwszą deklarację należy złożyć do 15 marca 2013 roku i w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia opłaty, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

2. Niezłożenie deklaracji w terminie, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych, spowoduje wydanie przez wójta Gminy decyzji określającej wysokość opłaty.

3. Opłatę należy uiszczać co dwa miesiące do 1 dnia drugiego miesiąca okresu dwumiesięcznego tj. do 1 lutego, 1 kwietnia, 1 czerwca, 1 sierpnia, 1 października, 10 grudnia, a pierwszą opłatę należy wnieść do 1 sierpnia 2013 roku.

4. Wysokość opłaty wyliczona w punkcie E4 deklaracji dotyczy okresów dwumiesięcznych, w których nie nastąpiła zmiana wysokości opłaty.

5. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.

6. Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na numer indywidualnego rachunku bankowego, który właściciel nieruchomości otrzyma po zweryfikowaniu przez Urząd Gminy złożonej deklaracji.

7. Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.).

8. Wójt Gminy informuje o prawie dostępu do danych osobowych zawartych w deklaracji oraz prawie do ich poprawiania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »