| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/633/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Wprowadzić w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia", nadanym  uchwałą Nr XXIII/497/12 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2012r., następujące zmiany :

1. treść § 17 otrzymuje brzmienie:

§ 17. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania Dyrektorowi nagród,

d) rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem.

2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych i dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego.

2. treść § 21, pkt 1 , lit.c, tiret drugi otrzymuje brzmienie:

- Dział Kadry-Płace (w części merytorycznie podległej).

3. treść § 21, pkt 1, lit. f otrzymuje  brzmienie :

f) Dział Kadry- Płace.

4. w § 23 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

4. Roczne sprawozdanie finansowe Zakładu zatwierdza Prezydent Miasta Katowice.

5. treść § 25, pkt 2) otrzymuje brzmienie:

2) z wydzielonej działalności w zakresie wynajmu pomieszczeń.


§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »