| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/633/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Wprowadzić w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia", nadanym  uchwałą Nr XXIII/497/12 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2012r., następujące zmiany :

1. treść § 17 otrzymuje brzmienie:

§ 17. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania Dyrektorowi nagród,

d) rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem.

2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych i dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego.

2. treść § 21, pkt 1 , lit.c, tiret drugi otrzymuje brzmienie:

- Dział Kadry-Płace (w części merytorycznie podległej).

3. treść § 21, pkt 1, lit. f otrzymuje  brzmienie :

f) Dział Kadry- Płace.

4. w § 23 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

4. Roczne sprawozdanie finansowe Zakładu zatwierdza Prezydent Miasta Katowice.

5. treść § 25, pkt 2) otrzymuje brzmienie:

2) z wydzielonej działalności w zakresie wynajmu pomieszczeń.


§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria RK Legal

Od 10 lat wspieramy biznes naszych klientów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »