| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25.193.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591; z   późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572; z   późn. zm.) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.  

2.   Ilekroć w   uchwale mowa jest o:  

1)   ustawie - ustawę z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.)  

2)   urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miejski w   Krzepicach  

3)   stypendium szkolnym – rozumie się przez to świadczenie pomocy materialnej o   charakterze socjalnym, o   którym mowa w   art. 90c ust. 2   pkt. 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn.zm.),  

4)   zasiłku szkolnym – rozumie się przez to świadczenie pomocy materialnej o   charakterze socjalnym, o   którym mowa w   art. 90c ust. 2   pkt. 2   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn.zm.),  

5)   kryterium dochodowym – rozumie się przez to dochód na osobę w   rodzinie w   wysokości, o   której mowa w   art.8 ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późn.zm.),  

6)   zasiłku rodzinnym – rozumie się przez to kwotę, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z   2006 r. nr 139, poz. 992 z   późn.zm.).  

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego  

§   2.   1.   Wysokość stypendium szkolnego ustalana jest indywidualnie i   uzależniona jest od dochodu na osobę w   rodzinie oraz występowania w   rodzinie innych okoliczności o   których mowa w   art. 90d ust. 1   ustawy. Miesięczną wysokość stypendium szkolnego stanowią niżej określone kwoty:  

1)   przy dochodzie do 50% kwoty kryterium dochodowego - powyżej 100% i   do 200% kwoty zasiłku rodzinnego.  

2)   przy dochodzie powyżej 50% do 100% kwoty kryterium dochodowego - od 80% i   do 100% kwoty zasiłku rodzinnego.  

2.   W przypadku wystąpienia w   rodzinach uczniów innych okoliczności, o   których mowa w   art. 90d ust. 1   ustawy - stypendium wzrasta o   kwotę 10 % przyznanego stypendium.  

Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego  

§   3.   1.   Stypendium szkolne może być udzielone w   formie rzeczowej w   szczególności na pokrycie kosztów:  

1)   związanych z   zakupem książek, pomocy naukowo - dydaktycznych, przyborów szkolnych oraz obuwia i   odzieży sportowej,  

2)   zakupu osobistego sprzętu do sportowych zajęć pozalekcyjnych,  

3)   opłaty czesnego, opłaty za pobyt w   internacie lub bursie, posiłków, dojazdu do szkoły - w   przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i   słuchaczy kolegiów,  

4)   udziału w   imprezach szkolnych w   tym: wycieczkach, zielonych szkołach, grupowych wyjściach do instytucji kultury,  

5)   udziału w   zajęciach edukacyjnych, w   tym wyrównawczych organizowanych w   szkole, takich jak: zajęcia logopedyczne, dyslektyczne, gimnastyka korekcyjna,  

6)   zajęć poszerzających wiedzę obejmującą udział w   sekcjach i   kołach zainteresowań, naukę języków obcych,  

7)   zajęć edukacyjnych organizowanych w   formach pozaszkolnych.  

2.   Stypendium szkolne może być udzielone w   formie pieniężnej wyłącznie z   zachowaniem zasad określonych w   art. 90d ust. 5   ustawy.  

Rozdział 4.
Tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego  

§   4.   1.   Osoby ubiegające się o   przyznanie stypendium szkolnego składają stosowny wniosek w   Urzędzie.  

2.   Wniosek powinien należycie dokumentować sytuację materialną ucznia.  

3.   W przypadku wystąpienia okoliczności, o   których mowa w   § 2   ust. 2   osoba, ubiegająca się o   stypendium dodatkowo przedkłada dokumenty je potwierdzające.  

4.   Stypendium szkolne będzie realizowane poprzez:  

1)   refundacje wcześniej zapłaconych przez wnioskodawcę faktur i   rachunków,  

2)   regulowanie rachunków lub faktur bezpośrednio dostawcy towarów lub usług.  

5.   Świadczenia rzeczowe i   pieniężne będą realizowane w   następujących formach:  

1)   wypłaty w   kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy,  

2)   przelewem na rachunek bankowy wskazany w   decyzji podmiotu świadczącego na rzecz wnioskodawcy usługę w   formie zajęć edukacyjnych, o   których mowa w   § 3, ust.1, pkt 5-7,  

3)   przelewem na rachunek bankowy szkoły realizującej zakup podręczników szkolnych na rzecz wnioskodawcy,  

4)   przelewem na rachunek bankowy wskazany w   decyzji podmiotów, o   których mowa w   § 3, ust.1, pkt 3.  

Rozdział 5.
Tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego  

§   5.   1.   Wnioskodawca składa wniosek o   przyznanie zasiłku szkolnego w   Urzędzie w   terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.  

2.   W przypadku braku wniosku rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor wiedząc o   istnieniu okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej w   formie zasiłku szkolnego, kieruje wniosek do Burmistrza Krzepic, który wydaje stosowną decyzję.  

3.   W przypadku zdarzeń losowych, w   szczególności: pożaru, powodzi, wypadku zasiłek szkolny przyznaje się w   formie pomocy rzeczowej poprzez zakup niezbędnych podręczników , przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, obuwia zmiennego.  

4.   Zasiłek szkolny realizuje się po przedstawieniu rachunków i   faktur za poniesione wydatki wystawionych na wnioskodawcę, w   formie przelewu na rachunek bankowy wnioskodawcy lub w   kasie Urzędu.  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   6.   1.   Tracą moc:  

-   Uchwała Nr XXIX/289/2005 Rady Miejskiej w   Krzepicach z   dnia 27 kwietnia 2005 kwietnia 2005 roku w   sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice  

-   Uchwała Nr XLIII/418/2006 Rady Miejskiej w   Krzepicach z   dnia 26 października 2006 w   sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/289/2005 w   sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice  

-   Uchwała Nr XXXIII/285/09 Rady Miejskiej w   Krzepicach z   dnia 29 października 2009 w   sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/289/2005 w   sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice zmienionej uchwałą Nr XLIII/418/2006.  

2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz dodatkowo na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie oraz w   każdej szkole prowadzonej przez gminę.  

4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   października 2012 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »