| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25.193.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591; z   późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572; z   późn. zm.) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.  

2.   Ilekroć w   uchwale mowa jest o:  

1)   ustawie - ustawę z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.)  

2)   urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miejski w   Krzepicach  

3)   stypendium szkolnym – rozumie się przez to świadczenie pomocy materialnej o   charakterze socjalnym, o   którym mowa w   art. 90c ust. 2   pkt. 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn.zm.),  

4)   zasiłku szkolnym – rozumie się przez to świadczenie pomocy materialnej o   charakterze socjalnym, o   którym mowa w   art. 90c ust. 2   pkt. 2   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn.zm.),  

5)   kryterium dochodowym – rozumie się przez to dochód na osobę w   rodzinie w   wysokości, o   której mowa w   art.8 ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późn.zm.),  

6)   zasiłku rodzinnym – rozumie się przez to kwotę, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z   2006 r. nr 139, poz. 992 z   późn.zm.).  

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego  

§   2.   1.   Wysokość stypendium szkolnego ustalana jest indywidualnie i   uzależniona jest od dochodu na osobę w   rodzinie oraz występowania w   rodzinie innych okoliczności o   których mowa w   art. 90d ust. 1   ustawy. Miesięczną wysokość stypendium szkolnego stanowią niżej określone kwoty:  

1)   przy dochodzie do 50% kwoty kryterium dochodowego - powyżej 100% i   do 200% kwoty zasiłku rodzinnego.  

2)   przy dochodzie powyżej 50% do 100% kwoty kryterium dochodowego - od 80% i   do 100% kwoty zasiłku rodzinnego.  

2.   W przypadku wystąpienia w   rodzinach uczniów innych okoliczności, o   których mowa w   art. 90d ust. 1   ustawy - stypendium wzrasta o   kwotę 10 % przyznanego stypendium.  

Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego  

§   3.   1.   Stypendium szkolne może być udzielone w   formie rzeczowej w   szczególności na pokrycie kosztów:  

1)   związanych z   zakupem książek, pomocy naukowo - dydaktycznych, przyborów szkolnych oraz obuwia i   odzieży sportowej,  

2)   zakupu osobistego sprzętu do sportowych zajęć pozalekcyjnych,  

3)   opłaty czesnego, opłaty za pobyt w   internacie lub bursie, posiłków, dojazdu do szkoły - w   przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i   słuchaczy kolegiów,  

4)   udziału w   imprezach szkolnych w   tym: wycieczkach, zielonych szkołach, grupowych wyjściach do instytucji kultury,  

5)   udziału w   zajęciach edukacyjnych, w   tym wyrównawczych organizowanych w   szkole, takich jak: zajęcia logopedyczne, dyslektyczne, gimnastyka korekcyjna,  

6)   zajęć poszerzających wiedzę obejmującą udział w   sekcjach i   kołach zainteresowań, naukę języków obcych,  

7)   zajęć edukacyjnych organizowanych w   formach pozaszkolnych.  

2.   Stypendium szkolne może być udzielone w   formie pieniężnej wyłącznie z   zachowaniem zasad określonych w   art. 90d ust. 5   ustawy.  

Rozdział 4.
Tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego  

§   4.   1.   Osoby ubiegające się o   przyznanie stypendium szkolnego składają stosowny wniosek w   Urzędzie.  

2.   Wniosek powinien należycie dokumentować sytuację materialną ucznia.  

3.   W przypadku wystąpienia okoliczności, o   których mowa w   § 2   ust. 2   osoba, ubiegająca się o   stypendium dodatkowo przedkłada dokumenty je potwierdzające.  

4.   Stypendium szkolne będzie realizowane poprzez:  

1)   refundacje wcześniej zapłaconych przez wnioskodawcę faktur i   rachunków,  

2)   regulowanie rachunków lub faktur bezpośrednio dostawcy towarów lub usług.  

5.   Świadczenia rzeczowe i   pieniężne będą realizowane w   następujących formach:  

1)   wypłaty w   kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy,  

2)   przelewem na rachunek bankowy wskazany w   decyzji podmiotu świadczącego na rzecz wnioskodawcy usługę w   formie zajęć edukacyjnych, o   których mowa w   § 3, ust.1, pkt 5-7,  

3)   przelewem na rachunek bankowy szkoły realizującej zakup podręczników szkolnych na rzecz wnioskodawcy,  

4)   przelewem na rachunek bankowy wskazany w   decyzji podmiotów, o   których mowa w   § 3, ust.1, pkt 3.  

Rozdział 5.
Tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego  

§   5.   1.   Wnioskodawca składa wniosek o   przyznanie zasiłku szkolnego w   Urzędzie w   terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.  

2.   W przypadku braku wniosku rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor wiedząc o   istnieniu okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej w   formie zasiłku szkolnego, kieruje wniosek do Burmistrza Krzepic, który wydaje stosowną decyzję.  

3.   W przypadku zdarzeń losowych, w   szczególności: pożaru, powodzi, wypadku zasiłek szkolny przyznaje się w   formie pomocy rzeczowej poprzez zakup niezbędnych podręczników , przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, obuwia zmiennego.  

4.   Zasiłek szkolny realizuje się po przedstawieniu rachunków i   faktur za poniesione wydatki wystawionych na wnioskodawcę, w   formie przelewu na rachunek bankowy wnioskodawcy lub w   kasie Urzędu.  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   6.   1.   Tracą moc:  

-   Uchwała Nr XXIX/289/2005 Rady Miejskiej w   Krzepicach z   dnia 27 kwietnia 2005 kwietnia 2005 roku w   sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice  

-   Uchwała Nr XLIII/418/2006 Rady Miejskiej w   Krzepicach z   dnia 26 października 2006 w   sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/289/2005 w   sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice  

-   Uchwała Nr XXXIII/285/09 Rady Miejskiej w   Krzepicach z   dnia 29 października 2009 w   sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/289/2005 w   sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice zmienionej uchwałą Nr XLIII/418/2006.  

2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz dodatkowo na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie oraz w   każdej szkole prowadzonej przez gminę.  

4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   października 2012 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »