| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/161/12 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 17 października 2012r.

w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Nr 5 z 2011 r. poz. 13)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olsztyn na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

3. Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olsztyn stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 2.

Ustala się stawkę opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olsztyn w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Olsztyn


Zbigniew Banaszak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/161/12
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 17 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz przystanków komunikacji publicznej, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Olsztyn


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/161/12
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 17 października 2012 r.

Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olsztyn

§ 1.

1. Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do wykonywania publicznego transportu zbiorowego lub prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami.

§ 2.

1. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na podstawie umowy, zawartej pomiędzy przewoźnikiem, a Gminą Olsztyn.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest na pisemny wniosek przewoźnika składany do Gminy Olsztyn, do którego należy dołączyć:

1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,

2) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

3) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

4) rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów na terenie gminy Olsztyn,

5) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw i lokalizacji (mapa z zaznaczoną linią komunikacyjną na terenie gminy Olsztyn),

6) kserokopię dokumentów, potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób.

3. Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Olsztyn.

4. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest odpłatne. Stawka opłaty jest ustalana przez Radę Gminy Olsztyn w drodze uchwały.

5. Opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana i pobierana przez Gminę Olsztyn, na zasadach określonych w umowie, o której mowa w ust.1.

6. Umowę zawiera się na okres ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Umowa określa w szczególności:

- ilość zatrzymań środka transportu na przystankach komunikacyjnych,

- wykaz obsługiwanych przystanków według rozkładu jazd,

- wysokość i terminy płatności opłaty.

7. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku stwierdzenia:

1) nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników,

2) niepłacenia należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez 2 kolejne okresy płatnicze,

3) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

4) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom,

5) niepowiadomienia administratora o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków z których przewoźnik korzysta,

6) zaprzestania działalności przewozowej,

7) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

8. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy Olsztyn z 1-miesiecznym wyprzedzeniem o planowanym zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte wdokumentach załączonych do wniosku (o którym mowa w ust. 2), lub o zaprzestaniu działalności przewozowej.

§ 3.

1. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu określone miejsca.

2. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do:

1) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników,

2) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i niepełnosprawnym.

3. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczania rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie i w sposób nie powodujący ograniczenia widoczności rozkładów i oznaczeń innych przewoźników korzystających z przystanku, tj. na słupku pod znakiem D-15 lub na wiacie przystankowej.

4. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Gminy Olsztyn rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.

5. W przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac na przystankach komunikacyjnych zastrzega się możliwość zmiany lokalizacji tych obiektów oraz prawa do ich likwidacji, bądź czasowego zawieszenia w jego funkcjonowaniu.

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »