| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/216/2012 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/, art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), pktu 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r / Monitor Polski z 2012 roku poz. 587 z 14 sierpnia 2012 roku) oraz w wykonaniu postanowień Nr XL/546/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Rada Gminy Ożarowice uchwala, co następuje :

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości :

1. od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2powierzchni - 0,80

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,51

c) grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbolem B i Bp od 1 m2powierzchni - 0,20

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2powierzchni - 0,45

2. od 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,66

3. od 1 m2powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,90

4. od 1 m2powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65

5. od 1 m2powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63

6. od 1 m2powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w zależności od rodzaju:

a) budynków inwentarskich , gospodarczych oraz stodół - 3,10

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,10 zł

c) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/112/2011 Rady Gminy Ożarowice z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2012 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

§ 5. Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »