| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/275/2012 Rady Gminy Psary

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2013 r. oraz określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 5   ust. 1, art. 6   ust. 13, art. 7   ust. 3, ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) RADA GMINY PSARY u   c h w   a l a  

§   1.   Określić stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Psary :  

1) od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków - 0,83 zł od 1   m2 powierzchni  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł za 1ha powierzchni  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 zł za 1m2 powierzchni  

d)   od gruntów zajętych pod drogi oznaczonych „dr” w   ewidencji gruntów, z   wyłączeniem dróg publicznych - 0,14 zł za m2 powierzchni  

2) od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych - 0,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,57 zł za 1m2 powierzchni użytkowej  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł za 1m2 powierzchni użytkowej  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,58 zł od 1   m2 powierzchni użytkowej  

e)   od pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -shy; 5,38 zł za 1   m2 powierzchni użytkowej  

3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust.1 pkt 3   i ust. 3   - 7   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych  

§   2.   Zwolnić z   podatku od nieruchomości :  

1) grunty, budynki i   ich części i   budowle i   ich części stanowiące własność (współwłasność) Gminy, o   ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o   których mowa w   art. 3   ust. 1   pkt 3   i 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

2) grunty, budynki i   ich części i   budowle i   ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na organizowaniu sportu w   rozumieniu ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U   z 2010 r, Nr 127 poz. 857 z   póżn. zm.)  

3) grunty, budynki i   ich części i   budowle i   ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej w   rozumieniu ustawy z   dnia 25 października 1991 r.- o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012. 406 jt)  

4) grunty zajęte na cmentarze lub ujęte w   planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny cmentarzy (ZC) wraz z   infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na ich terenie tj. kaplice, budynki gospodarcze, budowle, z   wyjątkiem gruntów, budynków i   ich części budowli i   ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.  

5) grunty, budynki i   ich części i   budowle i   ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na wykonywaniu zadań w   zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej.  

§   3.   Określić wzory formularzy informacji i   deklaracji podatkowych:  

-   wzór informacji w   sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały  

-   wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały  

-   wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały  

-   wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4   do niniejszej uchwały  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .  

§   5.   1) Uchwała wchodzi w   życie 14 dni po ogłoszeniu jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   obowiązuje od dnia 1   stycznia 2013 r.  

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Psary.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/275/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznikl Nr 1   do Uchwały Rady Gminy Psary Nr XXV/275/2012 z   dnia 29 listopada 2012r.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/275/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2   do Uchwały Rady Gminy Psary Nr XXV/275/2012 z   dnia 29 listopada 2012r.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/275/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3   do Uchwały Rady Gminy Psary Nr XXV/275/2012 z   dnia 29 listopada 2012r.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/275/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załacznik Nr 4   do Uchwały Rady Gminy Psary Nr XXV/275/2012 z   dnia 29 listopada 2012r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary  


Jacenty   Kubica

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »