| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/275/2012 Rady Gminy Psary

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2013 r. oraz określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 5   ust. 1, art. 6   ust. 13, art. 7   ust. 3, ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) RADA GMINY PSARY u   c h w   a l a  

§   1.   Określić stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Psary :  

1) od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków - 0,83 zł od 1   m2 powierzchni  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł za 1ha powierzchni  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 zł za 1m2 powierzchni  

d)   od gruntów zajętych pod drogi oznaczonych „dr” w   ewidencji gruntów, z   wyłączeniem dróg publicznych - 0,14 zł za m2 powierzchni  

2) od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych - 0,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,57 zł za 1m2 powierzchni użytkowej  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł za 1m2 powierzchni użytkowej  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,58 zł od 1   m2 powierzchni użytkowej  

e)   od pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -shy; 5,38 zł za 1   m2 powierzchni użytkowej  

3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust.1 pkt 3   i ust. 3   - 7   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych  

§   2.   Zwolnić z   podatku od nieruchomości :  

1) grunty, budynki i   ich części i   budowle i   ich części stanowiące własność (współwłasność) Gminy, o   ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o   których mowa w   art. 3   ust. 1   pkt 3   i 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

2) grunty, budynki i   ich części i   budowle i   ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na organizowaniu sportu w   rozumieniu ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U   z 2010 r, Nr 127 poz. 857 z   póżn. zm.)  

3) grunty, budynki i   ich części i   budowle i   ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej w   rozumieniu ustawy z   dnia 25 października 1991 r.- o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012. 406 jt)  

4) grunty zajęte na cmentarze lub ujęte w   planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny cmentarzy (ZC) wraz z   infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na ich terenie tj. kaplice, budynki gospodarcze, budowle, z   wyjątkiem gruntów, budynków i   ich części budowli i   ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.  

5) grunty, budynki i   ich części i   budowle i   ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na wykonywaniu zadań w   zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej.  

§   3.   Określić wzory formularzy informacji i   deklaracji podatkowych:  

-   wzór informacji w   sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały  

-   wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały  

-   wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały  

-   wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4   do niniejszej uchwały  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .  

§   5.   1) Uchwała wchodzi w   życie 14 dni po ogłoszeniu jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   obowiązuje od dnia 1   stycznia 2013 r.  

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Psary.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/275/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznikl Nr 1   do Uchwały Rady Gminy Psary Nr XXV/275/2012 z   dnia 29 listopada 2012r.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/275/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2   do Uchwały Rady Gminy Psary Nr XXV/275/2012 z   dnia 29 listopada 2012r.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/275/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3   do Uchwały Rady Gminy Psary Nr XXV/275/2012 z   dnia 29 listopada 2012r.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/275/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załacznik Nr 4   do Uchwały Rady Gminy Psary Nr XXV/275/2012 z   dnia 29 listopada 2012r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary  


Jacenty   Kubica

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »