| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 385/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2013

Or .0007.156.2012

(2012/095270)

UCHWAŁA NR 385/XXVIII/2012
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2013

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

- art. 5 ust.1 i 2, art. 6 ust. 12 i 13 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami),

- art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2012, poz. 749 z późniejszymi zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
postanawia:

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2013 wynoszą:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,87 zł od 1 m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

c) sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (oznaczone symbolem „Bz”) i nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,25 zł od 1 m2powierzchni,

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,43 zł od 1 m2powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,72 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,80 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,42 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

e) gospodarczych osób fizycznych – 5,78 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

f)               pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,65 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

3) od budowli:

a) służących do zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – 0,25 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

b) pozostałych – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia               12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Przez „budynki gospodarcze osób fizycznych” rozumie się budynki lub ich części, będące własnością lub znajdujące się w samoistnym posiadaniu osób fizycznych, związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w szczególności: składy opału, narzędzi i plonów oraz budynki inwentarskie.

§ 3. Zwolnić od podatku od nieruchomości:

1) budynki i grunty komunalne nie będące we władaniu innych podmiotów,

2) budynki, budowle i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

3) grunty, oznaczone w geodezyjnej ewidencji gruntów jako drogi, o ile nie znajdują się one w posiadaniu przedsiębiorców,

4) te części budynków i gruntów, gdzie prowadzona jest działalność objęta systemem oświaty, które zajęte są na prowadzenie działalności innej niż oświatowa, jednak związanej z funkcjonowaniem jednostki objętej systemem oświaty,

5) budynki i grunty zajęte na potrzeby kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

6) budynki, grunty i budowle cmentarzy komunalnych,

7) grunty, budowle i budynki lub ich części zajęte na potrzeby obrony cywilnej, z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 4. Zobowiązać podatników do składania w terminach przewidzianych przez przepisy podatkowe:

1) osoby fizyczne – informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,

2) osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. 1. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa w dzielnicy Zebrzydowice.

2. Na inkasenta wyznaczyć panią Bernadetę Wojaczek.

3. Określić wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 3 % pobranych kwot.

4. Zobowiązać inkasenta do odprowadzania pobranych kwot podatku na rachunek Urzędu Miasta Rybnika w terminie do 7 dni po dniu, w którym - zgodnie z przepisami prawa podatkowego - wpłata podatku przez podatnika powinna nastąpić.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku, po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 385/XXVIII/2012
Rady Miasta Rybnika
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 385/XXVIII/2012
Rady Miasta Rybnika
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2013.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »