| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 385/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2013

Or .0007.156.2012

(2012/095270)

UCHWAŁA NR 385/XXVIII/2012
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2013

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

- art. 5 ust.1 i 2, art. 6 ust. 12 i 13 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami),

- art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2012, poz. 749 z późniejszymi zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
postanawia:

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2013 wynoszą:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,87 zł od 1 m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

c) sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (oznaczone symbolem „Bz”) i nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,25 zł od 1 m2powierzchni,

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,43 zł od 1 m2powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,72 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,80 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,42 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

e) gospodarczych osób fizycznych – 5,78 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

f)               pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,65 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

3) od budowli:

a) służących do zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – 0,25 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

b) pozostałych – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia               12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Przez „budynki gospodarcze osób fizycznych” rozumie się budynki lub ich części, będące własnością lub znajdujące się w samoistnym posiadaniu osób fizycznych, związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w szczególności: składy opału, narzędzi i plonów oraz budynki inwentarskie.

§ 3. Zwolnić od podatku od nieruchomości:

1) budynki i grunty komunalne nie będące we władaniu innych podmiotów,

2) budynki, budowle i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

3) grunty, oznaczone w geodezyjnej ewidencji gruntów jako drogi, o ile nie znajdują się one w posiadaniu przedsiębiorców,

4) te części budynków i gruntów, gdzie prowadzona jest działalność objęta systemem oświaty, które zajęte są na prowadzenie działalności innej niż oświatowa, jednak związanej z funkcjonowaniem jednostki objętej systemem oświaty,

5) budynki i grunty zajęte na potrzeby kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

6) budynki, grunty i budowle cmentarzy komunalnych,

7) grunty, budowle i budynki lub ich części zajęte na potrzeby obrony cywilnej, z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 4. Zobowiązać podatników do składania w terminach przewidzianych przez przepisy podatkowe:

1) osoby fizyczne – informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,

2) osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. 1. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa w dzielnicy Zebrzydowice.

2. Na inkasenta wyznaczyć panią Bernadetę Wojaczek.

3. Określić wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 3 % pobranych kwot.

4. Zobowiązać inkasenta do odprowadzania pobranych kwot podatku na rachunek Urzędu Miasta Rybnika w terminie do 7 dni po dniu, w którym - zgodnie z przepisami prawa podatkowego - wpłata podatku przez podatnika powinna nastąpić.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku, po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 385/XXVIII/2012
Rady Miasta Rybnika
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 385/XXVIII/2012
Rady Miasta Rybnika
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2013.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »