| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.031.15.2012 Wójta Gminy Zebrzydowice; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie powierzenia przez Powiat Cieszyński zadań związanych z zimowym utrzymaniem chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Zebrzydowice

Na podstawie Uchwały Nr XXXV/323/09 Rady Powiatu Cieszyńskiego z   dnia 26 października 2009r. w   sprawie powierzenia Gminie Zebrzydowice zadania związanego z   zimowym utrzymaniem chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Zebrzydowice.  

zawarte   pomiędzy:  
POWIATEM   CIESZYŃSKIM   reprezentowanym   przez   Zarząd   Powiatu   Cieszyńskiego, w   imieniu   którego   występują:  
Jerzy   Nogowczyk   -   Starosta   Powiatu   Cieszyńskiego  
Jerzy   Pilch   -   Wicestarosta   Powiatu   Cieszyńskiego  
jako   strona   Powierzająca,  
a   GMINĄ   ZEBRZYDOWICE   którą   reprezentuje:  
Andrzej   Kondziołka   -   Wójt   Gminy   Zebrzydowice  
jako   strona   Przyjmująca  

§   1.  

Powiat Cieszyński powierza, a   Gmina Zebrzydowice przyjmuje wykonanie zadań związanych z   zimowym utrzymaniem chodników, przy drogach powiatowych na terenie Gminy Zebrzydowice w   sezonie zimowym 2012/2013.  

§   2.  

Powierzone do wykonania obowiązki prowadzone będą na następujących ciągach drogowych przebiegających przez teren Gminy Zebrzydowice:  

-   S 2646 Pielgrzymowice - Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza w   Zebrzydowicach - 1,700 km  

-   S 2645 gr. Państwa - Marklowice - Zebrzydowice, ul. Asnyka, ul. Mickiewicza w   Marklowicach Górnych - 1,060 km  

-   S 2625 Kaczyce Grn. – Kaczyce Dln., ul. Konopnickiej w   Kaczycach - 1,800 km  

razem: 4,560 km  

§   3.  

1.   Kwota dotacji na prowadzenie zadań wynikających z   porozumienia wynosi: 11.400,00 zł (słownie:jedenaście tysięcy czterysta złotych), tj. 2,5   zł/1mb chodnika.  

2.   Przekazanie dotacji nastąpi jednorazowo po zakończeniu sezonu zimowego w   terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o   płatność na podstawie potwierdzonych kserokopii faktur od Wykonawcy na rachunek Gminy Zebrzydowice nr 64 8470 0001 2001 0030 4283 0001 BS Jastrzębie Zdrój.  

3.   Strona Powierzająca przekaże dotację w   wysokości udokumentowanych wydatków na zimowe utrzymanie chodników, jednak nie więcej niż 11.400 zł.  

4.   Poniesienie przez stronę Przyjmującą wydatków wyższych niż ustalona kwota dotacji nie stanowi podstawy do jej zwiększenia.  

5.   Strona Przyjmująca przekaże Powiatowemu Zarządowi Dróg Publicznych w   Cieszynie sprawozdanie rzeczowo – finansowe z   realizacji zadań o   których mowa w   §1 w   terminie do 31 maja 2013, przedstawiając kserokopie opisanych faktur oraz rachunków.  

6.   Strona Przyjmująca odpowiada za szkody na osobach i   majątku użytkowników chodników, a   będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z   porozumienia.  

§   4.  

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 01.11.2012 roku do 30.04.2013 roku.  

§   5.  

Zmiana niniejszego porozumienia może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron, wyrażoną w   formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.  

§   6.  

1.   Porozumienie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim.  

§   7.  

Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron.  

 

 

Starosta Cieszyński  


Jerzy   Nogowczyk


Wicestarosta  


Jerzy   Pilch

Wójt Gminy Zebrzydowice  


Andrzej   Kondziołka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »